Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel

4. Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (fortsättning på debatten)
CRE

(Debattens inledning: punkt 2 i protokollet av den 23.6.2016)

Talare: Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jerzy Buzek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Massimiliano Salini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho och José Blanco López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo och Markus Pieper.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 23.6.2016 och punkt 8.14 i protokollet av den 23.6.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.50 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande