Показалец 
Протокол
PDF 275kWORD 233k
Четвъртък, 23 юни 2016 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (разискване)
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (продължeние на разискването)
 5.Тържествено заседание - Палестинска власт
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Състав на Парламента
 8.Време за гласуване
  8.1.Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  8.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид разширяването от 2004 г.) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Протокол към Споразумението между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.7.Многогодишен план за възстановяване на червения тон (окончателно гласуване)
  8.8.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (окончателно гласуване)
  8.9.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (гласуване)
  8.10.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (гласуване)
  8.11.Кланетата в Източно Конго (гласуване)
  8.12.Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (гласуване)
  8.13.Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (гласуване)
  8.14.Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Решения относно някои документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (разискване)

Доклад относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници [2016/2041(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Доклад относно доклада за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) [2015/2232(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo и Markus Pieper представиха своите доклади.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Marijana Petir (докладчик по становището на комисията ENVI), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Liese (докладчик по становището на комисията ENVI), Bendt Bendtsen, от името на групата PPE, Miroslav Poche, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bronis Ropė, и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL.

(продължение на разискването: вж. точка 4 от протокола от 23.6.2016 г)


3. Приветствие с добре дошли

Председателят приветства, от името на Парламента, с добре дошли четиринадесетте участници по програма „Sakharov Fellowship“, които заеха място на официалната трибуна.


4. Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници - Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: точка 2 от протокола от 23.6.2016 г.)

Изказаха се: Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Jerzy Buzek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и Jasenko Selimovic, Dan Nica, Николай Бареков, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude Turmes, Massimiliano Salini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho и José Blanco López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo и Markus Pieper.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 23.6.2016 г и точка 8.14 от протокола от 23.6.2016 г.

(Заседанието е прекъснато в 10.50 ч. в очакване на тържественото заседание.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


5. Тържествено заседание - Палестинска власт

От 11.05 ч. до 11.55 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай изказването на Махмуд Абас, президент на Палестинската власт.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


6. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли делегацията на парламента на Украйна и на Националната космическа агенция на Украйна, която зае място на официалната трибуна.


7. Състав на Парламента

Elisa Ferreira уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 20 юни 2016 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

Предложение на Председателския съвет: Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/2725(RSO))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

Обявено за одобрено (приложение 1 от протокола от 23.6.2016 г)


8.2. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (Рамково споразумение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Ливан за общите принципи на участие на Република Ливан в програми на Съюза [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0281)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.3. Протокол към Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид разширяването от 2004 г.) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на протокол към Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0282)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.4. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО и Ливан (предвид присъединяването на България и на Румъния към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0283)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.5. Протокол към Споразумението между Европейската общност и Монако за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0284)

Парламентът одобрява сключването на протокола за изменение на споразумението.


8.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0285)


8.7. Многогодишен план за възстановяване на червения тон (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Разискването се проведе на 18 януари 2016 г. (точка 15 от протокола от 18.1.2016 г).
Гласуването беше отложено по време на заседанието от 19 януари 2016 г. (точка 5.3 от протокола от 19.1.2016 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0286)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0286)


8.8. Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (окончателно гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Разискването се проведе на 27 април 2015 г. (точка 18 от протокола от 27.4.2015 г).
Гласуването беше отложено по време на заседанието от 28 април 2015 г. (точка 7.8 от протокола от 28.4.2015 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0287)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0287)


8.9. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2016)0288)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0288)


8.10. Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2016)0289)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0289)


8.11. Кланетата в Източно Конго (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Кланетата в Източно Конго (2016/2770(RSP))

Предложения за резолюция B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 и B8-0809/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0801/2016

(за замяна на B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 и B8-0809/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial и Norbert Neuser, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki и Arne Gericke, от името на групата ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0290)

(Предложението за резолюция B8-0805/2016 отпада.)


8.12. Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (гласуване)

Доклад относно проследяването на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) [2015/2281(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0291)


8.13. Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници (гласуване)

Доклад относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници [2016/2041(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0292)

Изказвания

József Szájer относно списъка на гласуване на групата PPE.


8.14. Доклад за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (гласуване)

Доклад относно доклада за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) [2015/2232(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0293)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo и Michela Giuffrida

Доклад Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Доклад Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Кланетата в Източно Конго - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida и Cécile Kashetu Kyenge

Доклад Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Доклад Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan и Seán Kelly

Доклад Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly и Janusz Korwin-Mikke.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


11. Внесени документи

Внесени са следните предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността) от членове на Парламента:

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно ловуването с цел събиране на трофеи (B8-0624/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно актуализацията на етикетите на меда (B8-0625/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно експлоатацията на животни в цирковете (B8-0626/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно средствата за намаляване на потреблението на тютюн (B8-0627/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно начините за екологизиране на енергията, използвана в транспортния сектор (B8-0629/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно въздействието на глобализацията върху данъчната тежест за трудещите се (B8-0630/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно влошаването на позициите на системата за трансгранични трансфери на пари на централна банка (B8-0631/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последствията на глобализацията върху най-слабо квалифицираните и най-възрастните работници и върху жените (B8-0632/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно необходимостта от разпускане на еврозоната (B8-0634/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно възстановяването на контрола по националните граници (B8-0635/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за износ на месо „халал“ и „кашер“ (B8-0636/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно изкупуването на земеделска земя от китайски хедж фондове (B8-0637/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно начините за гарантиране на модел на устойчиво рибарство (B8-0638/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предложенията на Европейската комисия за действия срещу миграционната криза (B8-0640/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно аспекта „секюритизация“ на съюза на капиталовите пазари (B8-0641/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проекта за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и неговото въздействие върху френските предприятия (B8-0645/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно неяснотата на предварителните решения на данъчната администрация в Люксембург (B8-0646/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предложението за инвестиционна съдебна система в рамките на преговорите за трансатлантическото споразумение (B8-0647/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нестабилността на цените на селскостопанските продукти, причинена от прекратяването на стабилизиращите механизми (B8-0648/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно подлагането на референдум на различните търговски споразумения, договорени от Европейския съюз (B8-0649/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно структурния излишък от спестявания спрямо инвестициите в еврозоната (B8-0650/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно силното увеличение на разпределянето на дивиденти от основните банки в еврозоната след кризата (B8-0651/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно преодоляването на бариерите пред лицата с увреждания (B8-0653/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за дейности за насърчаване на уважението и търпимостта между гражданите на Европейския съюз, с цел да се противодейства на антисоциалните поведения, свързани с явлението социално неравенство в Европа (B8-0654/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно хармонизиране на законодателството за конфискация на активи на организираната престъпност (B8-0655/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искане за изясняване на разпределението на правомощията на отделните европейски агенции с цел по-ефикасно съгласуване по въпроса с бежанците и по-добро подпомагане на националните органи, отговарящи за управлението на миграционните потоци (B8-0656/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet и Steeve Briois. Предложение за резолюция за борба с данъчните измами и данъчния дъмпинг на предприятията (B8-0657/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на ефикасна система за предоставянето на услуги за полагане на грижи за децата (B8-0658/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky и Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно искането за незабавно преустановяване на преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (B8-0660/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно създаването на Европейска година на туризма (B8-0661/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно образователната бедност (B8-0662/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно правата на пациентите (B8-0664/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно необходимия дебат във връзка с единната валута (B8-0665/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно квотите за френскоезични песни по френското радио (B8-0666/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно хармонизиране на законодателството за конфискация на активи на организираната престъпност (B8-0669/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde и Steeve Briois. Предложение за резолюция относно определяне на условията за предоставяне на хуманитарна помощ за прилагането на политиките за териториално установяване на населенията (B8-0670/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за мерки за насърчаване на информационни кампании с цел ограничаване на неправилната употреба на антибиотици от страна на европейските граждани (B8-0671/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde и Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно привнасянето на ислямския фундаментализъм в Косово (B8-0672/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно санкциите срещу Русия (B8-0674/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно интеграцията на мигрантите на пазара на труда и подпомагането на населението (B8-0675/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно интеграцията на мигрантите на пазара на труда (B8-0676/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно предоставянето на допълнителни финансови средства в подкрепа на сдруженията с нестопанска цел в Европа, които осигуряват помощ на жертвите на произвол и насилие (B8-0678/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за бързо увеличаване на усилията за справяне с проблема с бракониерството в контекста на европейската политика за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (B8-0679/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно затлъстяването като здравословен проблем и хронично заболяване (B8-0681/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) (B8-0682/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Morten Messerschmidt. Предложение за резолюция относно европейските отговорности на националните парламенти (B8-0683/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно зачитането на националните референдуми във връзка с Европейския съюз (B8-0687/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно връзките между Турция и Европейския съюз (B8-0689/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно възможностите за работа на лишените от свобода (B8-0690/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde и Sylvie Goddyn. Предложение за резолюция относно насърчаването на риболовните техники, които опазват морското биологично разнообразие (B8-0692/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно условията за превоз на селскостопански животни към трети държави (B8-0693/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно сурогатното майчинство като риск за правата на жените и децата (B8-0694/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно регулирането на спортните залагания (B8-0695/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно младите хора и икономическата криза (B8-0696/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно реформата и подобряването на финансирането за МСП (B8-0699/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE


12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката (P7_TA(2013)0482(COR02)) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 22.6.2016 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


13. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия TRAN

- Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: INTA, IMCO, TRAN

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2016/2099(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (член 54 от Правилника за дейността)


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 4 до 7 юли 2016 г.


16. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.15 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Приложение 1 - Назначавания към Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

(65 членове)

Постоянни членове

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Председателският съвет предложи комисията да може да има до четирима заместник-председатели.

Правна информация