Seznam 
Zápis
PDF 248kWORD 224k
Čtvrtek, 23. června 2016 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (rozprava)
 3.Přivítání
 4.Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (pokračování rozpravy)
 5.Slavnostní zasedání – Palestinská národní samospráva
 6.Přivítání
 7.Složení Parlamentu
 8.Hlasování
  8.1.Jmenování do vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (hlasování)
  8.2.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rámcová dohoda) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rozšíření v roce 2004) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Protokol k Dohodě EU-Monako o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného (konečné hlasování)
  8.8.Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (konečné hlasování)
  8.9.Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství * (hlasování)
  8.10.Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství * (hlasování)
  8.11.Masakry ve východním Kongu (hlasování)
  8.12.Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (hlasování)
  8.13.Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (hlasování)
  8.14.Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Předložení dokumentů
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování do vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (rozprava)

Zpráva o zprávě o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů [2016/2041(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Zpráva o zprávě o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo a Markus Pieper uvedli zprávy.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Marijana Petir (navrhovatelka výboru ENVI), Younous Omarjee (navrhovatel výboru REGI), Peter Liese (navrhovatel výboru ENVI), Bendt Bendtsen za skupinu PPE, Miroslav Poche za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL.

(pokračování rozpravy viz bod 4 zápisu ze dne 23.6.2016)


3. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal čtrnáct účastníků programu „Sacharovova stipendia“ (Sakharov Fellowship), kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


4. Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: bod 2 zápisu ze dne 23.6.2016)

Vystoupili: Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Jerzy Buzek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică a Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Massimiliano Salini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho a José Blanco López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo a Markus Pieper.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 23.6.2016 a bod 8.14 zápisu ze dne 23.6.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:50 před slavnostním zasedáním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


5. Slavnostní zasedání – Palestinská národní samospráva

U příležitosti projevu prezidenta Palestinské národní samosprávy Mahmúda Abbáse se od 11:05 do 11:55 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


6. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal delegaci ukrajinského parlamentu a ukrajinské Národní vesmírné agentury, která usedla na vyhrazené místo na galerii pro hosty.


7. Složení Parlamentu

Elisa Ferreira písemně oznámila, že s platností od 20. června 2016 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Jmenování do vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (hlasování)

Návrh Konference předsedů: Jmenování do vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (2016/2725(RSO))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KONFERENCE PŘEDSEDŮ

prohlášen za schválený (příloha 1 zápisu ze dne 23.6.2016)


8.2. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rámcová dohoda) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0281)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.3. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (rozšíření v roce 2004) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0282)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.4. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Libanonem (přistoupení Bulharska a Rumunska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0283)

Parlament schválil uzavření protokolu.


8.5. Protokol k Dohodě EU-Monako o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanovují opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, jménem Evropské unie [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0284)

Parlament vyjádřil souhlas s uzavřením protokolu, kterým se pozměňuje uvedená dohoda.


8.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0285)


8.7. Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Rozprava se konala dne 18. ledna 2016 (bod 15 zápisu ze dne 18.1.2016).
Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 19. ledna 2016 (bod 5.3 zápisu ze dne 19.1.2016).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0286)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0286)


8.8. Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Rozprava se konala dne 27. dubna 2015 (bod 18 zápisu ze dne 27.4.2015).
Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 28. dubna 2015 (bod 7.8 zápisu ze dne 28.4.2015).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0287)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0287)


8.9. Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství * (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2016)0288)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0288)


8.10. Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2016)0289)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0289)


8.11. Masakry ve východním Kongu (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Masakry ve východním Kongu (2016/2770(RSP))

Návrhy usnesení B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 a B8-0809/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0801/2016

(nahrazující B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 a B8-0809/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa a Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubiala Norbert Neuser za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki a Arne Gericke za skupinu ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička a Ivo Vajgl za skupinu ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0290)

(Návrh usnesení B8-0805/2016 se nebere v potaz.)


8.12. Pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) (hlasování)

Zpráva o pokračování strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0291)


8.13. Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (hlasování)

Zpráva o zprávě o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů [2016/2041(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0292)

Vystoupení

József Szájer ohledně pokynů skupiny PPE k hlasování.


8.14. Zpráva o provádění směrnice o energetické účinnosti (hlasování)

Zpráva o zprávě o provádění směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0293)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo a Michela Giuffrida

zpráva Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

zpráva Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Masakry ve východním Kongu - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida a Cécile Kashetu Kyenge

zpráva Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

zpráva Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan a Seán Kelly

zpráva Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly a Janusz Korwin-Mikke.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


11. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu):

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o lovu pro trofeje (B8-0624/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o aktualizaci označování medu (B8-0625/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o využívání zvířat v cirkusech (B8-0626/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o způsobech snížení spotřeby tabákových výrobků (B8-0627/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o způsobech ekologizace energie používané v dopravě (B8-0629/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dopadu globalizace na daňovou zátěž pracovníků (B8-0630/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zhoršení pozic v systému pro přeshraniční převody peněz centrální banky (B8-0631/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dopadech globalizace na nejméně kvalifikované a starší pracovníky a na ženy (B8-0632/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nutnosti rozpustit eurozónu (B8-0634/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obnovení státních hranic (B8-0635/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu vývozu halal a košer masa (B8-0636/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o výkupu zemědělské půdy čínskými spekulativními fondy (B8-0637/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o způsobech, jak zajistit model udržitelného rybolovu (B8-0638/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o návrzích Evropské komise, jak čelit migrační krizi (B8-0640/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o sekuritizačních aspektech unie kapitálových trhů (B8-0641/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a jeho vlivu na francouzské podniky (B8-0645/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nedostatku transparentnosti rozhodnutí daňové správy v Lucembursku (B8-0646/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o návrhu na vytvoření systému investičních soudů v rámci jednání o transatlantické dohodě (B8-0647/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o volatilitě cen zemědělských produktů způsobené ukončením stabilizačních mechanismů (B8-0648/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uskutečnění referenda v případě různých obchodních dohod, o kterých jedná Evropské unie (B8-0649/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o strukturálním přebytku úspor u investic v eurozóně (B8-0650/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prudkém nárůstu vyplácení dividend u největších bank v eurozóně od období krize (B8-0651/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o překonávání bariér pro osoby se zdravotním postižením (B8-0653/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku činnosti na podporu vzájemné úcty a tolerance mezi občany Evropské unie s cílem bojovat proti antisociálnímu chování spojenému s jevem společenské nerovnosti v Evropě (B8-0654/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci právních předpisů týkajících se konfiskace majetku organizovaného zločinu (B8-0655/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o vyjasnění ohledně rozdělení pravomocí mezi různými evropskými agenturami, pokud jde o účinnější koordinaci otázky uprchlíků a větší podporu vnitrostátním orgánům zapojeným do nakládání s migračními toky (B8-0656/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet a Steeve Briois. Návrh usnesení o boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovému dumpingu společností (B8-0657/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o realizaci účinných služeb péče o děti (B8-0658/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o žádosti o okamžité ukončení jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (B8-0660/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o vyhlášení Evropského roku cestovního ruchu (B8-0661/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o chudobě ve vzdělání (B8-0662/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o právech pacientů (B8-0664/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nutnosti vést diskuse o jednotné měně (B8-0665/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o kvótách frankofonních písní ve francouzském rozhlase (B8-0666/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o harmonizaci právních předpisů v oblasti zabavování majetku v případě organizované trestné činnosti (B8-0669/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o podmínění poskytování humanitární pomoci uplatňováním politik pro udržení obyvatelstva v zemi původu (B8-0670/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o přijetí opatření na podporu informačních kampaní s cílem omezit zneužívání antibiotik evropskými občany (B8-0671/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Edouard Ferrand. Návrh usnesení o šíření islámského fundamentalismu v Kosovu (B8-0672/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o sankcích uvalených na Rusko (B8-0674/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Martin. Návrh usnesení o začlenění migrantů do trhu práce a o podpoře obyvatelstvu (B8-0675/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o začlenění migrantů do trhu práce (B8-0676/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vyčlenění doplňkových finančních prostředků ve prospěch neziskových sdružení pomáhajících v Evropě obětem svévole a násilí (B8-0678/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku vyvinout v rámci evropské politiky boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími druhy urychleně intenzivnější snahy o potírání pytlačení (B8-0679/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o obezitě jakožto zdravotním problému a chronickém onemocnění (B8-0681/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA) (B8-0682/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Morten Messerschmidt. Návrh usnesení o evropské odpovědnosti vnitrostátních parlamentů (B8-0683/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o respektování národních referend o Evropské unii (B8-0687/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o vztazích mezi Tureckem a Evropskou unií (B8-0689/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o pracovních příležitostech pro vězně (B8-0690/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o podpoře technik rybolovu chránících biologickou rozmanitost moří (B8-0692/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podmínkách přepravy hospodářských zvířat do zemí mimo EU (B8-0693/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o náhradním mateřství ohrožujícím práva žen a dětí (B8-0694/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o regulaci sportovních sázek (B8-0695/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o mladých a hospodářské krizi (B8-0696/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o reformě a zlepšení financování malých a středních podniků (B8-0699/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE


12. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava (P7_TA(2013)0482(COR02)) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 7 zápisu ze dne 22.6.2016).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změna v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor TRAN

- Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (2016/2100(INI))
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: INTA, IMCO, TRAN

- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2016/2099(INI))
předáno příslušnému výboru: ECON (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (článek 54 jednacího řádu)


14. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


15. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 4. do 7. července 2016.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Příloha 1 – Jmenování do vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky

Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky

(65 členů)

Řádní členové

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Konference předsedů navrhla, aby výbor mohl mít až 4 místopředsedy.

Právní upozornění