Indeks 
Protokol
PDF 255kWORD 199k
Torsdag den 23. juni 2016 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (forhandling)
 3.Velkomstord
 4.Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (fortsat forhandling)
 5.Højtideligt møde - Den Palæstinensiske Myndighed
 6.Velkomstord
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Afstemningstid
  8.1.Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (afstemning)
  8.2.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.7.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun (endelig afstemning)
  8.8.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (endelig afstemning)
  8.9.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * (afstemning)
  8.10.Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (afstemning)
  8.11.Massakrer i det østlige Congo (afstemning)
  8.12.Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (afstemning)
  8.13.Statusrapport om vedvarende energi (afstemning)
  8.14.Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (forhandling)

Betænkning om statusrapport om vedvarende energi [2016/2041(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Betænkning om rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo og Markus Pieper forelagde betænkningerne.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Marijana Petir (ordfører for udtalelse fra ENVI), Younous Omarjee (ordfører for udtalelse fra REGI), Peter Liese (ordfører for udtalelse fra ENVI), Bendt Bendtsen for PPE-Gruppen, Miroslav Poche for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bronis Ropė, og Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen.

(For fortsættelsen af forhandlingen se: punkt 4 i protokollen af 23.6.2016)


3. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til 14 medlemmer af programmet "Sakharov Fellowship", som havde taget plads i den officielle loge.


4. Statusrapport om vedvarende energi - Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (fortsat forhandling)

(For begyndelsen af forhandlingen se: punkt 2 i protokollen af 23.6.2016)

Talere: Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jerzy Buzek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică og Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes, Massimiliano Salini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho og José Blanco López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly og Nicola Caputo.

Talere: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo og Markus Pieper.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 23.6.2016 og punkt 8.14 i protokollen af 23.6.2016.

(Mødet udsat kl. 10.50 i afventning af det højtidelige møde)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


5. Højtideligt møde - Den Palæstinensiske Myndighed

Fra kl. 11.05 til 11.55 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Mahmoud Abbas, Den Palæstinensiske Myndigheds præsident.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


6. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det ukrainske parlament og fra Ukraines nationale rumagentur, som havde taget plads i den officielle loge.


7. Parlamentets sammensætning

Elisa Ferreira havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 20. juni 2016.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (afstemning)

Formandskonferencens forslag: Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (2016/2725(RSO))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Erklæret godkendt (Bilag 1 i protokollen af 23.6.2016)


8.2. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0281)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.3. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0282)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.4. Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0283)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.5. Protokol til aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0284)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.6. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, Belgien) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0285)


8.7. Flerårig genopretningsplan for almindelig tun (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Forhandlingen fandt sted den 18. januar 2016 (punkt 15 i protokollen af 18.1.2016).
Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 19. januar 2016 (punkt 5.3 i protokollen af 19.1.2016).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0286)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0286)


8.8. Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Forhandlingen fandt sted den 27. april 2015 (punkt 18 i protokollen af 27.4.2015).
Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 28. april 2015 (punkt 7.8 i protokollen af 28.4.2015).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0287)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0287)


8.9. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2016)0288)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0288)


8.10. Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2016)0289)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0289)


8.11. Massakrer i det østlige Congo (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Massakrer i det østlige Congo (2016/2770(RSP))

Forslag til beslutning B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 og B8-0809/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0801/2016

(erstatter B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 og B8-0809/2016):

stillet af:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa og Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial og Norbert Neuser for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki og Arne Gericke for ECR-Gruppen

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0290)

(Forslag til beslutning B8-0805/2016 bortfaldt).


8.12. Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (afstemning)

Betænkning om opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0291)


8.13. Statusrapport om vedvarende energi (afstemning)

Betænkning om statusrapport om vedvarende energi [2016/2041(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0292)

Indlæg

József Szájer om PPE-Gruppens afstemningsliste.


8.14. Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (afstemning)

Betænkning om rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0293)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo og Michela Giuffrida

Betænkning: Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Betænkning: Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Massakrer i det østlige Congo - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida og Cécile Kashetu Kyenge

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Betænkning: Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan og Seán Kelly

Betænkning: Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly og Janusz Korwin-Mikke.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133) fra medlemmerne:

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om trofæjagt (B8-0624/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om ajourføring af mærkningen af honning (B8-0625/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om udnyttelsen af dyr i cirkusser (B8-0626/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om mulighederne for at mindske tobaksforbruget (B8-0627/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om foranstaltninger til anvendelse af mere miljøvenlig energi i transportsektoren (B8-0629/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om globaliseringens indvirkning på arbejdstageres skattetryk (B8-0630/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forværringen af positioner i ordningen for grænseoverskridende overførsel af centralbankpenge (B8-0631/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om globaliseringens indvirkning på ufaglærte og ældre arbejdstagere samt på kvinder (B8-0632/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den nødvendige opløsning af euroområdet (B8-0634/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om genetablering af de nationale grænser (B8-0635/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod eksport af halal- og kosherkød (B8-0636/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om kinesiske hedgefondes opkøb af landbrugsjord (B8-0637/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om foranstaltninger til at sikre en bæredygtig form for fiskeri (B8-0638/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Europa-Kommissions forslag til håndtering af migrationskrisen (B8-0640/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om aspekterne vedrørende securitisering af kapitalmarkedsunionen (B8-0641/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag og dets konsekvenser for franske virksomheder (B8-0645/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om uigennemsigtigheden i forhåndsafgørelser fra den luxembourgske skatteforvaltning (B8-0646/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forslaget om et investeringsdomstolssystem inden for rammerne af forhandlingerne om den transatlantiske traktat (B8-0647/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om udsving i landbrugspriserne som følge af afskaffelsen af stabiliserende mekanismer (B8-0648/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afholdelse af folkeafstemninger om de forskellige handelsaftaler, som Den Europæiske Union forhandler om (B8-0649/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om det strukturelle overskud af opsparing med hensyn til investeringer i euroområdet (B8-0650/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den kraftige stigning i uddelingen af udbytte fra euroområdets vigtigste banker siden krisen (B8-0651/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om overvindelse af barrierer for handicappede (B8-0653/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om aktiviteter til fremme af respekt og tolerance mellem Den Europæiske Unions borgere for at sætte ind over for asocial adfærd, der skyldes social ulighed i Europa (B8-0654/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om harmonisering af lovgivningen om konfiskation af værdier fra organiseret kriminalitet (B8-0655/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en anmodning om klargøring af kompetencefordelingen mellem EU-agenturer med henblik på en mere effektiv koordinering i flygtningespørgsmålet og mere støtte til de nationale myndigheder, der forvalter migrantstrømmene (B8-0656/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet og Steeve Briois. Forslag til beslutning om bekæmpelse af skatteunddragelse og skattemæssig dumping fra virksomhedernes side (B8-0657/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om effektive pasningsfaciliteter for småbørn (B8-0658/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff. Forslag til beslutning om krav om et øjeblikkeligt stop for forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (B8-0660/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om indførelse af et europæisk turismeår (B8-0661/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om uddannelsesmæssig fattigdom (B8-0662/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om patientrettigheder (B8-0664/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den nødvendige debat om den fælles valuta (B8-0665/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om kvoterne for franske sange i radioen i Frankrig (B8-0666/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om harmonisering af lovgivningen om konfiskation af værdier fra organiseret kriminalitet (B8-0669/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde og Steeve Briois. Forslag til beslutning om at gøre udbetalingen af humanitær bistand betinget af gennemførelsen af en politik, som sigter mod at få befolkninger til at blive i deres oprindelsesland (B8-0670/2016)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om tiltag med henblik på at fremme oplysningskampagner for at nedbringe EU-borgernes misbrug af antibiotika (B8-0671/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om fundamentalistisk islamismes forankring i Kosovo (B8-0672/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om sanktionerne mod Rusland (B8-0674/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om integration af migranter på arbejdsmarkedet og støtte til befolkningerne (B8-0675/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om integration af migranter på arbejdsmarkedet (B8-0676/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bevilling af supplerende midler til støtte for nonprofitorganisationer, som hjælper ofre for overgreb og vold i Europa (B8-0678/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anmodningen om at styrke og fremskynde indsatsen for at bekæmpe krybskytteri inden for rammerne af EU’s politik for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (B8-0679/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om fedme som sundhedsproblem og kronisk sygdom (B8-0681/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Forslag til beslutning om den omfattende økonomi- og handelsaftale (CETA) (B8-0682/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Morten Messerschmidt. Forslag til beslutning om de nationale parlamenters europæiske ansvar (B8-0683/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om hensyntagen til resultatet af nationale folkeafstemninger om Den Europæiske Union (B8-0687/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om forbindelserne mellem Tyrkiet og Den Europæiske Union (B8-0689/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskæftigelsesmuligheder for fængselsindsatte (B8-0690/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde og Sylvie Goddyn. Forslag til beslutning om fremme af fangstmetoder, der beskytter havets biodiversitet (B8-0692/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om betingelserne for transport af husdyr til lande uden for EU (B8-0693/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om surrogatmoderskab som en risiko for kvinders og børns rettigheder (B8-0694/2016)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om regulering af sportsvæddemål (B8-0695/2016)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om unge og den økonomiske krise (B8-0696/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om reform og forbedring af finansieringen af SMV'er (B8-0699/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE


12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse ((P7_TA(2013)0482(COR02))) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 7 i protokollen af 22.6.2016).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændring af udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

TRAN

- Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2016/2100(INI))
henvist til kor. udv. : ECON
rådg.udv.: INTA, IMCO, TRAN

- Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2016/2099(INI))
henvist til kor. udv. : ECON (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (forretningsordenens artikel 54)


14. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


15. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 4.-7. juli 2016.


16. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Bilag 1 - Udpegelse af medlemmer til Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse

Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse

(65 medlemmer)

Ordinære medlemmer

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Formandskonferencen havde foreslået at udvalget kunne have op til fire næstformand.

Juridisk meddelelse