Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 247kWORD 199k
Torstai 23. kesäkuuta 2016 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (keskustelu)
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (jatkoa keskustelulle)
 5.Juhlaistunto - Palestiinalaishallinto
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Parlamentin kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista (äänestys)
  8.2.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä tehdyn sopimuksen pöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.7.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (lopullinen äänestys)
  8.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (lopullinen äänestys)
  8.9.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * (äänestys)
  8.10.Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (äänestys)
  8.11.Joukkomurhat Kongon itäosissa (äänestys)
  8.12.Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (äänestys)
  8.13.Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta (äänestys)
  8.14.Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (keskustelu)

Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta [2016/2041(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Mietintö energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) täytäntöönpanokertomuksesta [2015/2232(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo ja Markus Pieper esittelivät mietinnöt.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marijana Petir (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bendt Bendtsen PPE-ryhmän puolesta, Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta.

(keskustelun jatko ks. istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 4)


3. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet neljätoista "Sakharov Fellowship" -ohjelmaan osallistujaa.


4. Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta - Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (jatkoa keskustelulle)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 2)

Puheenvuorot: Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jerzy Buzek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Massimiliano Salini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho ja José Blanco López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo ja Markus Pieper.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.13 ja istunnon pöytäkirja 23.6.2016, kohta 8.14.

(Istunto keskeytettiin klo 10.50 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


5. Juhlaistunto - Palestiinalaishallinto

Parlamentti kokoontui klo 11.05 - 11.55 juhlaistuntoon palestiinalaishallinnon presidentin Mahmoud Abbasin puheen johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Ukrainan parlamentin ja Ukrainan avaruusjärjestön valtuuskunnan.


7. Parlamentin kokoonpano

Elisa Ferreira on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 20. kesäkuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista (2016/2725(RSO))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN EHDOTUS

Julistettiin hyväksytyksi (istunnon pöytäkirja 23.6.2016, liite 1)


8.2. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (puitesopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan puitesopimusta Libanonin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0281)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.3. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (vuoden 2004 laajentuminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0282)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.4. EU:n ja Libanonin välisen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja (Bulgarian ja Romanian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0283)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.5. Finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta EU:n ja Monacon välillä tehdyn sopimuksen pöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0284)

Parlamentti hyväksyi sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisen.


8.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus Belgia – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0285)


8.7. Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Keskustelu käytiin 18. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 18.1.2016, kohta 15).
Äänestystä lykättiin istunnossa, joka pidettiin 19. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 19.1.2016, kohta 5.3).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0286)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0286)


8.8. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Keskustelu käytiin 27. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 27.4.2015, kohta 18).
Äänestystä lykättiin istunnossa, joka pidettiin 28. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0287)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0287)


8.9. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0288)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0288)


8.10. Tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki sekä päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0289)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0289)


8.11. Joukkomurhat Kongon itäosissa (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Joukkomurhat Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0801/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ja B8-0809/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0290)

(Päätöslauselmaesitys B8-0805/2016 raukesi.)


8.12. Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seuranta (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) seurannasta [2015/2281(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0291)


8.13. Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta (äänestys)

Mietintö uusiutuvan energian tilannekatsauksesta [2016/2041(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0292)

Puheenvuorot:

József Szájer PPE-ryhmän äänestysluettelosta.


8.14. Mietintö energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanokertomuksesta (äänestys)

Mietintö energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) täytäntöönpanokertomuksesta [2015/2232(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0293)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo ja Michela Giuffrida

Mietintö Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Mietintö Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Joukkomurhat Kongon itäosissa - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida ja Cécile Kashetu Kyenge

Mietintö Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Mietintö Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan ja Seán Kelly

Mietintö Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly ja Janusz Korwin-Mikke.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla) on vastaanotettu jäseniltä:

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys metsästysmuistoiksi metsästämisestä (B8-0624/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys hunajan merkintöjen ajantasaistamisesta (B8-0625/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eläinten hyväksikäytöstä sirkuksissa (B8-0626/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys keinoista tupakan kulutuksen vähentämiseksi (B8-0627/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys keinoista viherryttää liikenteessä käytettävää energiaa (B8-0629/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys globalisaation vaikutuksesta työntekijöiden verotukseen (B8-0630/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys keskuspankkirahan rajat ylittäviä siirtoja koskevan järjestelmän positioiden heikkenemisestä (B8-0631/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys globalisaation seurauksista heikommin koulutettuihin ja iäkkäämpiin työntekijöihin sekä naisiin (B8-0632/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys välttämättömästä euroalueen purkamisesta (B8-0634/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kansallisten rajojen palauttamisesta (B8-0635/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys halal- ja kosher-lihan viennin kieltämisestä (B8-0636/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kiinalaisten riskirahastojen kautta tapahtuvasta viljelysmaiden ostamisesta (B8-0637/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys keinoista kestävän kalastuksen takaamiseksi (B8-0638/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan komission ehdotuksista muuttoliikkeen aiheuttaman kriisin ratkaisemiseksi (B8-0640/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys pääomamarkkinaunionin arvopaperistamisesta (B8-0641/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevasta aloitteesta ja sen vaikutuksesta ranskalaisiin yrityksiin (B8-0645/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Luxemburgin verohallinnon ennakkopäätösten avoimuuden puutteesta (B8-0646/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys investointituomioistuinjärjestelmää koskevasta ehdotuksesta transatlanttisesta sopimuksesta käytävien neuvottelujen yhteydessä (B8-0647/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maataloustuotteiden markkinahinnan vaihtelevuudesta vakauttajamekanismien päättymisen seurauksena (B8-0648/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin neuvottelemien eri kauppasopimusten alistamisesta kansanäänestykseen (B8-0649/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rakenteellisista syistä johtuvasta investointien kustannuksella tapahtuvasta liiallisesta säästämisestä euroalueella (B8-0650/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen tärkeimpien pankkien lisääntyneestä osinkojen jaosta kriisin seurauksena (B8-0651/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vammaisten henkilöiden kohtaamien esteiden poistamisesta (B8-0653/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä käynnistää Euroopan unionin kansalaisten keskinäistä kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta edistäviä toimia Euroopan sosiaaliseen epätasa-arvoon liittyvän epäsosiaalisen käyttäytymisen torjumiseksi (B8-0654/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys järjestäytyneestä rikollisuudesta kertyneiden varojen takavarikointia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (B8-0655/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä saada selvennyksiä unionin eri toimielinten toimivallan jakamisesta pakolaiskysymyksen tehokkaamman koordinoinnin toteuttamiseksi ja siirtolaisvirtojen hallintaan paneutuneille kansallisille viranomaisille suunnattavan tuen lisäämiseksi (B8-0656/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys yritysten veronkierron ja verotukseen liittyvän polkumyynnin torjumisesta (B8-0657/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tehokkaiden lastenhoitopalvelujen toteuttamisesta (B8-0658/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä lopettaa transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevat neuvottelut välittömästi (B8-0660/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys matkailun eurooppalaisesta teemavuodesta (B8-0661/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys koulutuksellisesta köyhyydestä (B8-0662/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys sairaiden henkilöiden oikeuksista (B8-0664/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys tarpeellisista keskusteluista yhtenäisvaluutasta (B8-0665/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys ranskankielisten laulujen kiintiöistä ranskalaisilla radioasemilla (B8-0666/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys järjestäytyneestä rikollisuudesta kertyneiden varojen takavarikointia koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (B8-0669/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys humanitaarisen avun antamisen sitomisesta sellaisten toimien toteuttamiseen, joilla edistetään väestön pysymistä paikoillaan (B8-0670/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tiedotuskampanjoiden edistämisestä unionin kansalaisten epäasianmukaisen antibioottien käytön vähentämiseksi (B8-0671/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys islamilaisen fundamentalismin leviämisestä Kosovoon (B8-0672/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Venäjän vastaisista pakotteista (B8-0674/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys muuttajien integroimisesta työmarkkinoille ja väestön tukemisesta (B8-0675/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttajien integroitumisesta työmarkkinoille (B8-0676/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lisätuen myöntämisestä Euroopassa toimivien vainon ja väkivallan uhreja avustavien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tukemiseksi (B8-0678/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä käynnistää tehokkaita ja nopeita toimia salametsästyksen torjumiseksi luonnonvaraisten lajien laittoman kaupan ehkäisemiseen liittyvien Euroopan poliittisten toimien yhteydessä (B8-0679/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys liikalihavuudesta terveysongelmana ja kroonisena sairautena (B8-0681/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys kattavasta talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) (B8-0682/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Morten Messerschmidt. Päätöslauselmaesitys kansallisten parlamenttien unioniin liittyvistä vastuista (B8-0683/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionia koskevien kansallisten kansanäänestysten tulosten noudattamisesta (B8-0687/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Turkin ja Euroopan unionin välisistä suhteista (B8-0689/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vankien työmahdollisuuksista (B8-0690/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde ja Sylvie Goddyn. Päätöslauselmaesitys merien biologista monimuotoisuutta säilyttävien kalastustekniikoiden edistämisestä (B8-0692/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys tuotantoeläinten kuljetusta EU:n ulkopuolisiin maihin koskevista olosuhteista (B8-0693/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sijaissynnytyksen muodostamasta uhasta naisten ja lasten oikeuksille (B8-0694/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys urheiluvedonlyönnin sääntelystä (B8-0695/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nuorista ja talouskriisistä (B8-0696/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys pk-yritysten rahoituksen uudistamisesta ja parantamisesta (B8-0699/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE


12. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta (P7_TA(2013)0482(COR02)) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 22.6.2016, kohta 7).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

TRAN-valiokunta

- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2016/2100(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: INTA, IMCO, TRAN

- Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (2016/2099(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla)


14. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 4. - 7. heinäkuuta 2016.


16. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Liite 1 - Nimitykset tutkintavaliokuntaan, jossa käsitellään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista

Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta

(65 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Puheenjohtajakokous ehdotti, että valiokunnalla voisi olla enintään neljä varapuheenjohtajaa.

Oikeudellinen huomautus