Index 
Jegyzőkönyv
PDF 251kWORD 226k
2016. június 23., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Eredményjelentés a megújuló energiáról - Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (vita)
 3.Köszöntés
 4.Eredményjelentés a megújuló energiáról - Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (a vita folytatása)
 5.Ünnepélyes ülés - Palesztin Nemzeti Hatóság
 6.Köszöntés
 7.A Parlament tagjai
 8.Szavazások órája
  8.1.A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések (szavazás)
  8.2.Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.3.Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2004-es bővítés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.4.Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Bulgária és Románia csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.5.Az EU és Monaco közötti megállapodás a pénzügyi elszámolási információk automatikus cseréjéről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.7.A kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv (zárószavazás)
  8.8.A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv (zárószavazás)
  8.9.A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása * (szavazás)
  8.10.A bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása * (szavazás)
  8.11.Mészárlások Kelet-Kongóban (szavazás)
  8.12.Az európai oktatási és képzési együttműködés (ET2020) keretstratégiájának nyomon követése (szavazás)
  8.13.Eredményjelentés a megújuló energiáról (szavazás)
  8.14.Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 14.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 15.A következő ülések időpontja
 16.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Eredményjelentés a megújuló energiáról - Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (vita)

Jelentés a megújuló energiáról szóló eredményjelentésről [2016/2041(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) szóló végrehajtási jelentésről [2015/2232(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo és Markus Pieper előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marijana Petir (az ENVI bizottság véleményének előadója), Younous Omarjee (a REGI bizottság véleményének előadója), Peter Liese (az ENVI bizottság véleményének előadója), Bendt Bendtsen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, és Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

(a vita folytatását lásd: 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 4. pont )


3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében üdvözli a Szaharov-ösztöndíjprogram 14 résztvevőjét, akik a hivatalos karzaton foglalnak helyet.


4. Eredményjelentés a megújuló energiáról - Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (a vita folytatása)

(A vita elejét lásd: 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 2. pont )

Felszólal: Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jerzy Buzek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Massimiliano Salini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho és José Blanco López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly és Nicola Caputo.

Felszólal: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo és Markus Pieper.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 8.13. pont és 2016.6.23-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .

(Az ülést 10.50-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


5. Ünnepélyes ülés - Palesztin Nemzeti Hatóság

A Parlament 11.05 és 11.55 között Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


6. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az ukrán parlament és az Ukrán Nemzeti Űrhivatal küldöttségét.


7. A Parlament tagjai

Elisa Ferreira írásban közölte, hogy 2016. június 20-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések (2016/2725(RSO))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETÉNEK JAVASLATA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2016.6.23-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )


8.2. Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Libanoni Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Libanoni Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0281)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.3. Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (2004-es bővítés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0282)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.4. Az EU és Libanon közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Bulgária és Románia csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0283)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.5. Az EU és Monaco közötti megállapodás a pénzügyi elszámolási információk automatikus cseréjéről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0284)

A Parlament egyetért a szerződést módosító jegyzőkönyv megkötésével.


8.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery számú kérelme) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0285)


8.7. A kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv (zárószavazás)

Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

A vita időpontja: 2016. január 18. (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 15. pont ).
A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2016. január 19. (2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.3. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0286)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0286)


8.8. A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv (zárószavazás)

Jelentés a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

A vita időpontja: 2015. április 27. (2015.4.27-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2015. április 28. (2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.8. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0287)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0287)


8.9. A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása * (szavazás)

Jelentés a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P8_TA(2016)0288)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0288)


8.10. A bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásait érintő ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása * (szavazás)

Jelentés a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva (P8_TA(2016)0289)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0289)


8.11. Mészárlások Kelet-Kongóban (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Mészárlások Kelet-Kongóban (2016/2770(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 és B8-0809/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0801/2016

(amely a B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 és B8-0809/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa és Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubialés Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička és Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0290)

(A B8-0805/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


8.12. Az európai oktatási és képzési együttműködés (ET2020) keretstratégiájának nyomon követése (szavazás)

Jelentés az európai oktatási és képzési együttműködés (ET2020) keretstratégiájának nyomon követéséről [2015/2281(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0291)


8.13. Eredményjelentés a megújuló energiáról (szavazás)

Jelentés a megújuló energiáról szóló eredményjelentésről [2016/2041(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0292)

Felszólalás

József Szájer az EPP képviselőcsoport szavazási listájáról.


8.14. Végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) (szavazás)

Jelentés az energiahatékonysági irányelvről (2012/27/EU) szóló végrehajtási jelentésről [2015/2232(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0293)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Gabriel Mato -jelentés - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo és Michela Giuffrida

Jean-Marie Cavada -jelentés - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Jean-Marie Cavada -jelentés - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Mészárlások Kelet-Kongóban - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida és Cécile Kashetu Kyenge

Zdzisław Krasnodębski -jelentés - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Paloma López Bermejo -jelentés - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan és Seán Kelly

Markus Pieper -jelentés - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly és Janusz Korwin-Mikke.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


11. Dokumentumok benyújtása

A képviselők az alábbi állásfoglalási indítványokat nyújtották be (az eljárási szabályzat 133. cikke):

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a trófeavadászatról (B8-0624/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a méz címkézésére vonatkozó szabályok korszerűsítéséről (B8-0625/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az állatok kizsákmányolásáról a cirkuszokban (B8-0626/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a dohányzás visszaszorításának eszközeiről (B8-0627/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a közlekedésben felhasznált energia zöldebbé tételének eszközeiről (B8-0629/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a globalizációnak a munkavállalók adóterheire gyakorolt hatásáról (B8-0630/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a határokon átnyúló központi banki pénzbeli utalási rendszer pozícióinak romlásáról (B8-0631/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a globalizációnak a legkevésbé képzett és az idősebb munkavállalókra, valamint a nőkre gyakorolt hatásairól (B8-0632/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az euróövezet felszámolásának szükségességéről (B8-0634/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nemzeti határok visszaállításáról (B8-0635/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a halal és kóser hús kivitelének tilalmáról (B8-0636/2016)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a mezőgazdasági területek kínai fedezeti alapok általi felvásárlásáról (B8-0637/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a fenntartható halászati modell biztosításának eszközeiről (B8-0638/2016)

utalva

illetékes :

PECH

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Bizottság által a migrációs válsággal szemben javasolt intézkedésekről (B8-0640/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a tőkepiaci unió „értékpapírosítás” összetevőjéről (B8-0641/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a közös konszolidált társaságiadó-alapról szóló tervezetről és a francia vállalkozásokra gyakorolt hatásáról (B8-0645/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a luxemburgi adóhatóság feltételes adómegállapításainak átláthatatlanságáról (B8-0646/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a transzatlanti partnerségre irányuló tárgyalások keretében javasolt, a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről (B8-0647/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a mezőgazdasági áraknak a stabilizáló mechanizmusok megszüntetése miatt bekövetkező ingadozásáról (B8-0648/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió által megtárgyalt különféle kereskedelmi megállapodások népszavazásra bocsátásáról (B8-0649/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az euróövezetbeli beruházásokon való túlzott strukturális megtakarításról (B8-0650/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a válság kezdete óta az euróövezet fő bankjai által fizetett osztalékok szárnyalásáról (B8-0651/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fogyatékossággal élő személyek előtti akadályok felszámolásáról (B8-0653/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány olyan fellépések szorgalmazásáról, amelyek az Európai Unió polgárai közti tisztelet és tolerancia előmozdítását célozzák az Európán belüli társadalmi egyenlőtlenséghez köthető antiszociális viselkedés megelőzése érdekében (B8-0654/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a szervezett bűnözésből származó javak elkobzására vonatkozó jogszabályok összehangolásáról (B8-0655/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a menekültkérdés hatékonyabb koordinálása, valamint a migrációs áramlások kezelésével foglalkozó nemzeti hatóságok fokozottabb támogatása érdekében a különböző uniós ügynökségek hatásköreinek megoszlására vonatkozó tájékoztatáskérésről (B8-0656/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány az adócsalás és a vállalkozások adódömpingje elleni küzdelemről (B8-0657/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a hatékony gyermekgondozási rendszer kialakításáról (B8-0658/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalási indítvány a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások azonnali leállításának kéréséről (B8-0660/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány az idegenforgalom európai évének létrehozásáról (B8-0661/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány az oktatás rossz színvonaláról (B8-0662/2016)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a betegjogokról (B8-0664/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az egységes valutáról szóló szükséges vitákról (B8-0665/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a francia rádióban játszott francia nyelvű dalok kvótáiról (B8-0666/2016)

utalva

illetékes :

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a szervezett bűnözésből származó javak elkobzására vonatkozó jogszabályok összehangolásáról (B8-0669/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány, mely azt célozza, hogy a humanitárius segély folyósítását kössék a lakosság kivándorlásának megakadályozását célzó politikák végrehajtásához (B8-0670/2016)

utalva

illetékes :

DEVE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai polgárok mértéktelen antibiotikum-használatának csökkentését célzó tájékoztató kampányokat előmozdító intézkedésekre irányuló kérelemről (B8-0671/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde és Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a szélsőséges iszlámizmus térhódításáról Koszovóban (B8-0672/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány az Oroszország elleni szankciókról (B8-0674/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a migránsok munkaerőpiaci integrációjáról és a lakosságnak nyújtandó támogatásról (B8-0675/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a migránsok munkaerőpiaci integrációjáról (B8-0676/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az erőszak és bántalmazás áldozatainak megsegítésével foglalkozó európai nonprofit egyesületek támogatására szolgáló kiegészítő finanszírozásról (B8-0678/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az orvvadászat és a vadon élő állatok jogellenes kereskedelme elleni küzdelemre irányuló európai politika keretében hathatósabb és gyorsabb intézkedésekre vonatkozó kérelemről (B8-0679/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a kóros elhízásról mint egészségügyi problémáról és krónikus betegségről (B8-0681/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról (CETA) (B8-0682/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Morten Messerschmidt. Állásfoglalási indítvány a nemzeti parlamentek európai kötelezettségeiről (B8-0683/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalási indítvány az Európai Unióra vonatkozó tagállami népszavazások tiszteletben tartásáról (B8-0687/2016)

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalási indítvány a Törökország és az Európai Unió közötti kapcsolatokról (B8-0689/2016)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fogvatartottak munkalehetőségeiről (B8-0690/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde és Sylvie Goddyn. Állásfoglalási indítvány a tengeri biológiai sokféleség védelmét szolgáló halászati technikák előmozdításáról (B8-0692/2016)

utalva

illetékes :

PECH

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a tenyésztett állatok EU-n kívüli országokba szállításának körülményeiről (B8-0693/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

INTA

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a béranyaságról mint a nők és a gyermekek jogait fenyegető kockázatról (B8-0694/2016)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a sportfogadások szabályozásáról (B8-0695/2016)

utalva

illetékes :

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a fiatalokról és a gazdasági válságról (B8-0696/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a kkv-k finanszírozásának reformjáról és javításáról (B8-0699/2016)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE


12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A ((P7_TA(2013)0482(COR02))) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2016.6.22-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


13. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

TRAN bizottság

- Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (2016/2100(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: INTA, IMCO, TRAN

- Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről (2016/2099(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke)


14. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


15. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. július 4–7.


16. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 13.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


1. melléklet - A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottságba történő kinevezések

A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság

(65 képviselő)

Teljes jogú tagok

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Az Elnökök Értekezlete javasolta, hogy a bizottságnak legfeljebb 4 alelnöke lehessen.

Jogi nyilatkozat