Rodyklė 
Protokolas
PDF 251kWORD 229k
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 23 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita - Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)
 3.Oficialus pasveikinimas
 4.Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita - Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (diskusijų tęsinys)
 5.Iškilmingas posėdis - Palestinos Nacionalinė Administracija
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.Parlamento sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti (balsavimas)
  8.2.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bendrasis susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (2004 m. plėtra) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bulgarijos ir Rumunijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.ES ir Monako susitarimo dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.7.Daugiametis paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas (galutinis balsavimas)
  8.8.Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (galutinis balsavimas)
  8.9.Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * (balsavimas)
  8.10.Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * (balsavimas)
  8.11.Žudynės rytinėje Kongo dalyje (balsavimas)
  8.12.Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimas (balsavimas)
  8.13.Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita (balsavimas)
  8.14.Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Gauti dokumentai
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 15.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 16.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita - Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos [2016/2041(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Pranešimas dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) įgyvendinimo ataskaitos [2015/2232(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo ir Markus Pieper pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marijana Petir (ENVI komiteto nuomonės referentė), Younous Omarjee (REGI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese (ENVI komiteto nuomonės referentas), Bendt Bendtsen PPE frakcijos vardu, Miroslav Poche S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė) ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu.

(Tolesnė diskusija žr.: 2016 06 23 protokolo 4 punktas)


3. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius keturiolika programos „Sacharovo stipendija“ dalyvių.


4. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita - Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia 2016 06 23 protokolo 2 punktas)

Kalbėjo: Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Jerzy Buzek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Doru-Claudian Frunzulică ir Jasenko Selimovic), Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Massimiliano Salini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho ir José Blanco López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo ir Markus Pieper.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 23 protokolo 8.13 punktas ir 2016 06 23 protokolo 8.14 punktas.

(Posėdis sustabdytas 10.50 val. prieš iškilmingą posėdį.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


5. Iškilmingas posėdis - Palestinos Nacionalinė Administracija

Palestinos Nacionalinės Administracijos prezidento Mahmoudo Abbaso kalbos proga 11.05–11.55 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


6. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Ukrainos parlemento ir Ukrainos nacionalinės kosmoso agentūros delegaciją.


7. Parlamento sudėtis

Elisa Ferreira raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2016 m. birželio 20 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pasiūlymas: Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti (2016/2725(RSO))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PIRMININKŲ SUEIGOS PASIŪLYMAS

Paskelbta, kad patvirtinta (2016 06 23 protokolo 1 priedas)


8.2. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bendrasis susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Libano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0281)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.3. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (2004 m. plėtra) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0282)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.4. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo ES ir Libano protokolas (Bulgarijos ir Rumunijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo projekto [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0283)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.5. ES ir Monako susitarimo dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Monako Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB, sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0284)

Parlamentas patvirtino protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas, sudarymą.


8.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0285)


8.7. Daugiametis paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo plano, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 18 d. (2016 01 18 protokolo 15 punktas).
Balsavimas atidėtas per 2016 m. sausio 19 d. plenarinį posėdį (2016 01 19 protokolo 5.3 punktas).

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0286)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0286)


8.8. Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. balandžio 27 d. (2015 04 27 protokolo 18 punktas).
Balsavimas atidėtas per 2015 m. balandžio 28 d. plenarinį posėdį (2015 04 28 protokolo 7.8 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0287)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0287)


8.9. Sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl sutuoktinių turto teisinio režimo srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2016)0288)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0288)


8.10. Registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytina jurisdikcija, teisė ir teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių srityje taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2016)0289)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0289)


8.11. Žudynės rytinėje Kongo dalyje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žudynės rytinėje Kongo dalyje (2016/2770(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ir B8-0809/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0801/2016

(keičia B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 ir B8-0809/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička ir Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0290)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0805/2016 anuliuotas.)


8.12. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo [2015/2281(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0291)


8.13. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos [2016/2041(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0292)

Kalbėjo:

József Szájer PPE frakcijos balsavimo sąrašo.


8.14. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) įgyvendinimo ataskaitos [2015/2232(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0293)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo ir Michela Giuffrida

Pranešimas: Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Pranešimas: Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Žudynės rytinėje Kongo dalyje - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida ir Cécile Kashetu Kyenge

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Pranešimas: Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan ir Seán Kelly

Pranešimas: Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly ir Janusz Korwin-Mikke.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


11. Gauti dokumentai

Parlamento nariai pateikė tokius pasiūlymus dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl trofėjų medžioklės (B8-0624/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo medaus ženklinimo (B8-0625/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų išnaudojimo cirke (B8-0626/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių siekiant sumažinti tabako vartojimą (B8-0627/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo galimybių transporto srityje (B8-0629/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl globalizacijos poveikio darbuotojų apmokestinimui (B8-0630/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarpvalstybinių centrinių bankų lėšų pervedimų sistemos pozicijų pablogėjimo (B8-0631/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl globalizacijos pasekmių mažiausiai kvalifikuotiems ir vyriausiems darbuotojams ir moterims (B8-0632/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės panaikinti euro zoną (B8-0634/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių sienų atkūrimo (B8-0635/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo eksportuoti chalalinę ir košerinę mėsą (B8-0636/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žemės ūkio paskirties žemės supirkimo Kinijos rizikos draudimo fondais (B8-0637/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvarios žvejybos modelio užtikrinimo būdų (B8-0638/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Komisijos pasiūlymų, kaip įveikti migracijos krizę (B8-0640/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kapitalo rinkų sąjungos aspekto „pakeitimas vertybiniais popieriais“ (B8-0641/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visavertės bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) projekto ir poveikio Prancūzijos bendrovėms (B8-0645/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neskaidrių Liuksemburgo mokesčių administravimo įstaigos išankstinių sprendimų (B8-0646/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų teismų sistemos, pasiūlytos derantis dėl transatlantinio susitarimo (B8-0647/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žemės ūkio maisto produktų kainų svyravimo pasibaigus stabilumo mechanizmų taikymo laikotarpiui (B8-0648/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl referendumo dėl įvairių prekybos susitarimų, dėl kurių derasi Europos Sąjunga, rengimo (B8-0649/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl struktūrinių iš investicijų sutaupytų lėšų pertekliaus euro zonoje (B8-0650/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nuo krizės pradžios padidėjusio pagrindinių euro zonos bankų dividendų paskirstymo (B8-0651/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kliūčių neįgaliesiems pašalinimo (B8-0653/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis Europos Sąjungos piliečių tarpusavio pagarbą ir toleranciją skatinančių veiksmų siekiant kovoti su asocialiu elgesiu, susijusiu su Europos socialinės nelygybės reiškiniu (B8-0654/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su organizuotu nusikalstamumu siejamo turto konfiskavimo teisės aktų suderinimo (B8-0655/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo pateikti paaiškinimą dėl įvairių Europos Sąjungos agentūrų kompetencijų pasidalijimo siekiant veiksmingiau koordinuoti migracijos klausimus ir labiau remti migracijos srautų valdyme dalyvaujančias nacionalines valdžios institucijas (B8-0656/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su mokesčių vengimu ir įmonių mokesčių dempingu (B8-0657/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingų vaikų priežiūros įstaigų sukūrimo (B8-0658/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo nedelsiant nutraukti derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (B8-0660/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos turizmo metų paskelbimo (B8-0661/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl menko išsilavinimo (B8-0662/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pacientų teisių (B8-0664/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės surengti diskusijas dėl bendros valiutos (B8-0665/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Prancūzijos radijo stotims taikomos dainų prancūzų k. kvotos (B8-0666/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nusikalstamų organizacijų turto konfiskavimo srities teisės aktų suderinimo (B8-0669/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl humanitarinės pagalbos išmokėjimo su sąlyga, kad įgyvendinama gyventojų pasilikimo gyvenamose vietose politika (B8-0670/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo imtis veiksmų siekiant paskatinti informavimo kampanijas, kad būtų sumažintas ES piliečių piktnaudžiavimas antibiotikais (B8-0671/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde ir Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kosove atsiradusio fundamentaliojo islamizmo (B8-0672/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai (B8-0674/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų integracijos į darbo rinką ir paramos gyventojams (B8-0675/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų integracijos į darbo rinką (B8-0676/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl papildomų lėšų skyrimo, siekiant paremti Europoje veikiančias ne pelno organizacijas, padedančias persekiojimo ir smurto aukoms (B8-0678/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo skubiai imtis daugiau veiksmų, siekiant kovoti su brakonieriavimo reiškiniu ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais politikos srityje (B8-0679/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nutukimo kaip sveikatos problemos ir lėtinės ligos (B8-0681/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) (B8-0682/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Morten Messerschmidt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių parlamentų atsakomybės Europos reikalų srityje (B8-0683/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių referendumų dėl Europos Sąjungos rezultatų paisymo (B8-0687/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos ir Europos Sąjungos santykių (B8-0689/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalinių darbo galimybių (B8-0690/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde ir Sylvie Goddyn. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jūrų biologinę įvairovę saugančių žvejybos būdų skatinimo (B8-0692/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ūkinių gyvūnų vežimo į ES nepriklausančias šalis sąlygų (B8-0693/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl surogatinės motinystės kaip rizikos moterų ir vaikų teisėms (B8-0694/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sporto lažybų taisyklių (B8-0695/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl jaunimo ir ekonomikos krizės (B8-0696/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl MVĮ finansavimo reformos ir gerinimo (B8-0699/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE


12. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas (P7_TA(2013)0482(COR02)) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 06 22 protokolo 7 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

TRAN komitetas

- Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (2016/2100(INI))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: INTA, IMCO, TRAN

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2016/2099(INI))
perduota atsakingam komitetui: ECON (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)
nuomonė: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)


14. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


15. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. liepos 4–7 d.


16. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.15 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


1 priedas. - Paskyrimai į Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti

Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti

(65 membres)

Membres titulaires

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Pirmininkų sueiga pasiūlė, kad komitetas gali turėti daugiausiai 4 pirmininko pavaduotojus.

Teisinis pranešimas