Indekss 
Protokols
PDF 252kWORD 230k
Ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debates)
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debašu turpinājums)
 5.Svinīgā sēde - Palestīniešu pašpārvalde
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)
  8.2.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Pamatnolīgums) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (2004. gada paplašināšanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.5.ES un Monako nolīgums, ar ko paredz finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.7.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai (galīgais balsojums)
  8.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (galīgais balsojums)
  8.9.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās * (balsošana)
  8.10.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām * (balsošana)
  8.11.Masu slepkavības Kongo austrumu daļā (balsošana)
  8.12.Turpmāki pasākumi saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) (balsošana)
  8.13.Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (balsošana)
  8.14.Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debates)

Ziņojums par progresa ziņojumu par atjaunojamo enerģiju [2016/2041(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016).

Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par Energoefektivitātes direktīvu (2012/27/ES) [2015/2232(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Markus Pieper (A8-0199/2016).

Paloma López Bermejo un Markus Pieper iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marijana Petir (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Younous Omarjee (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Bendt Bendtsen PPE grupas vārdā, Miroslav Poche S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bronis Ropė, un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā.

(Debašu turpinājums: 23.6.2016. protokola 4. punkts)


3. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica 14 programmas "Sakharov Fellowship" dalībniekus, kuri bija ieņēmuši vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


4. Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju - Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 23.6.2016. protokola 2. punkts)

Uzstājās Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claude Turmes, Massimiliano Salini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho un José Blanco López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo un Markus Pieper.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.6.2016. protokola 8.13. punkts un 23.6.2016. protokola 8.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.50 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


5. Svinīgā sēde - Palestīniešu pašpārvalde

No plkst. 11.05 līdz plkst. 11.55 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētāja Mahmoud Abbas uzrunai.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


6. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Ukrainas parlamenta un Ukrainas Valsts kosmosa aģentūras delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


7. Parlamenta sastāvs

Elisa Ferreira ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 2016. gada 20. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums: Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2016/2725(RSO)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCES PRIEKŠLIKUMS

Pasludināts par apstiprinātu (23.6.2016. protokola 1. pielikums ).


8.2. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Pamatnolīgums) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku par vispārējiem principiem Libānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0281).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.3. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (2004. gada paplašināšanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par protokolu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0282).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.4. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp ES un Libānu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0283).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.5. ES un Monako nolīgums, ar ko paredz finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0206/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0284).

Parlaments apstiprināja Nolīguma grozījumu protokola noslēgšanu.


8.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Victor Negrescu (A8-0207/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0285).


8.7. Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0367/2015).

Debates notika 2016. gada 18. janvārī (18.1.2016. protokola 15. punkts).
2016. gada 19. janvāra sēdē balsošana tika atlikta (19.1.2016. protokola 5.3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0286).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0286).


8.8. Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Debates notika 2015. gada 27. aprīlī (27.4.2015. protokola 18. punkts).
2015. gada 28. aprīļa sēdē balsošana tika atlikta (28.4.2015. protokola 7.8. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0287).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0287).


8.9. Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde laulāto mantisko attiecību lietās * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2016)0288).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0288).


8.10. Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, nolēmumu atzīšana un izpilde lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2016)0289).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0289).


8.11. Masu slepkavības Kongo austrumu daļā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Masu slepkavības Kongo austrumu daļā (2016/2770(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 un B8-0809/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0801/2016.

(aizstāj B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 un B8-0809/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa un Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial un Norbert Neuser S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki un Arne Gericke ECR grupas vārdā,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0290).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0805/2016 vairs nav spēkā.)


8.12. Turpmāki pasākumi saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) (balsošana)

Ziņojums par turpmākiem pasākumiem saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0291).


8.13. Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju (balsošana)

Ziņojums par progresa ziņojumu par atjaunojamo enerģiju [2016/2041(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0292).

Uzstāšanās

József Szájer uzstājās par PPE grupas balsošanas sarakstu.


8.14. Īstenošanas ziņojums par Energoefektivitātes direktīvu (balsošana)

Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par Energoefektivitātes direktīvu (2012/27/ES) [2015/2232(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Markus Pieper (A8-0199/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0293).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gabriel Mato ziņojums - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo un Michela Giuffrida

Jean-Marie Cavada ziņojums - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Jean-Marie Cavada ziņojums - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Masu slepkavības Kongo austrumu daļā - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida un Cécile Kashetu Kyenge

Zdzisław Krasnodębski ziņojums - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Paloma López Bermejo ziņojums - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan un Seán Kelly

Markus Pieper ziņojums - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly un Janusz Korwin-Mikke


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


11. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos rezolūciju priekšlikumus (Reglamenta 133. pants).

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trofeju medniecību (B8-0624/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medus marķējuma atjaunināšanu (B8-0625/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par dzīvnieku izmantošanu cirkos (B8-0626/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par līdzekļiem tabakas patēriņa samazināšanai (B8-0627/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par zaļās enerģijas plašāku izmantošanu transportlīdzekļos (B8-0629/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par globalizācijas ietekmi uz darba ņēmēju nodokļu slogu (B8-0630/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par centrālo banku pārrobežu naudas pārvedumu sistēmas pozīciju pasliktināšanos (B8-0631/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par globalizācijas ietekmi uz zemas kvalifikācijas un gados vecākiem darba ņēmējiem un sievietēm (B8-0632/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību likvidēt eurozonu (B8-0634/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par valstu robežu atjaunošanu (B8-0635/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par halal un košera gaļas eksporta aizliegumu (B8-0636/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Ķīnas spekulatīvo fondu veiktu lauksaimniecības zemes iegādi (B8-0637/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par līdzekļiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgas zvejas modeli (B8-0638/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kā pārvarēt migrācijas krīzi (B8-0640/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par kapitāla tirgu savienības aspektiem, kas saistīti ar vērtspapīrošanu (B8-0641/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes projektu un tā ietekmi uz Francijas uzņēmumiem (B8-0645/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepārredzamiem Luksemburgas Ieņēmumu dienesta nodokļu nolēmumiem (B8-0646/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par priekšlikumu tiesu sistēmai ieguldījumu lietās saistībā ar sarunām par transatlantisko nolīgumu (B8-0647/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības cenu svārstīgumu, ko ietekmē stabilizācijas mehānismu darbības beigas (B8-0648/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par referenduma rīkošanu par dažādajiem tirdzniecības nolīgumiem, par kuriem Eiropas Savienība ved sarunas (B8-0649/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzkrājumu strukturālo pārpalikumu salīdzinājumā ar investīcijām eurozonā (B8-0650/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nozīmīgāko eurozonas banku veiktās dividenžu izmaksas straujo palielināšanos kopš nesenās krīzes (B8-0651/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to šķēršļu pārvarēšanu, ar kuriem saskaras personas ar invaliditāti (B8-0653/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu īstenot cieņu un toleranci Eiropas Savienības pilsoņu vidū veicinošus pasākumus, lai cīnītos pret antisociālu uzvedību saistībā ar sociālo nevienlīdzību Eiropā (B8-0654/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiscēšanu (B8-0655/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību precizēt dažādu ES aģentūru kompetenču sadali, lai efektīvāk pārvaldītu bēgļu jautājumu un palielinātu atbalstu valsts iestādēm, kuras nodarbojas ar migrācijas plūsmu pārvaldību (B8-0656/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzņēmumu īstenoto fiskālo dempingu (B8-0657/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par efektīvu bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu (B8-0658/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky un Marcel de Graaff. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību nekavējoties pārtraukt sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (B8-0660/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Tūrisma gada noteikšanu (B8-0661/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītības nabadzību (B8-0662/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pacientu tiesībām (B8-0664/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību rīkot debates par vienoto valūtu (B8-0665/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kvotām, kas noteiktas dziesmām franču valodā Francijas radio (B8-0666/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējuma saskaņošanu attiecībā uz organizētai noziedzībai konfiscēto īpašumu (B8-0669/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iedzīvotāju piesaistīšanas politikas īstenošanu kā priekšnoteikumu humānās palīdzības piešķiršanai (B8-0670/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību rīkoties nolūkā veicināt informācijas kampaņas un samazināt antibiotiku pārmērīgu lietošanu no Eiropas iedzīvotāju puses (B8-0671/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāma fundamentālisma iefiltrēšanos Kosovā (B8-0672/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Krievijai noteiktajām sankcijām (B8-0674/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu integrāciju darba tirgū un atbalstu iedzīvotājiem (B8-0675/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par migrantu integrāciju darba tirgū (B8-0676/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par papildu finansējuma piešķiršanu to bezpeļņas asociāciju atbalstam, kas Eiropā palīdz ļaunprātīgas izmantošanas un vardarbības upuriem (B8-0678/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību stingrāk un nekavējoties cīnīties pret malumedniecību saistībā ar Eiropas politiku cīņā pret savvaļas dzīvnieku nelegālu tirdzniecību (B8-0679/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aptaukošanos kā veselības problēmu un hronisku slimību (B8-0681/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) (B8-0682/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Morten Messerschmidt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par valstu parlamentu Eiropas saistībām (B8-0683/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vajadzību ņemt vērā dalībvalstīs rīkotus referendumus attiecībā uz Eiropas Savienību (B8-0687/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas un Eiropas Savienības attiecībām (B8-0689/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ieslodzīto nodarbinātības iespējām (B8-0690/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde un Sylvie Goddyn. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu zvejas metožu izmantošanu, kuras ļauj saglabāt jūras bioloģisko daudzveidību (B8-0692/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārvadāšanas nosacījumiem lauksaimniecības dzīvnieku eksportam no ES uz trešām valstīm (B8-0693/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par surogāciju kā sieviešu un bērnu tiesības apdraudošu riska faktoru (B8-0694/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sporta derību regulējumu (B8-0695/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešiem un ekonomikas krīzi (B8-0696/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par MVU finansēšanas reformu un pilnveidošanu (B8-0699/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE


12. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu (P7_TA(2013)0482(COR02)) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (22.6.2016. protokola 7. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

TRAN komiteja

- Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (2016/2100(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: INTA, IMCO, TRAN

- Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (2016/2099(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 54. pants)
atzinums: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (Reglamenta 54. pants)


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 4. jūlija līdz 2016. gada 7. jūlijam.


16. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


1. pielikums - Locekļu iecelšana Izmeklēšanas komitejā, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

(65 locekļi)

Pastāvīgie locekļi

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Priekšsēdētāju konference ir ierosinājusi, ka komitejai varētu būt līdz pat četriem priekšsēdētāja vietniekiem.

Juridisks paziņojums