Index 
Notulen
PDF 250kWORD 199k
Donderdag 23 juni 2016 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Voortgangsverslag hernieuwbare energie - Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (debat)
 3.Welkomstwoord
 4.Voortgangsverslag hernieuwbare energie - Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (voortzetting van het debat)
 5.Plechtige vergadering - Palestijnse Nationale Autoriteit
 6.Welkomstwoord
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  8.1.Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking(stemming)
  8.2.Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (kaderovereenkomst) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de uitbreiding van 2004) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de toetreding van Bulgarije en Roemenië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Overeenkomst tussen de EU en Monaco waarbij wordt voorzien in de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/012 (BE/Henegouwen machines) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn (eindstemming)
  8.8.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (eindstemming)
  8.9.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * (stemming)
  8.10.De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (stemming)
  8.11.Bloedbaden in Oost-Congo (stemming)
  8.12.Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (stemming)
  8.13.Voortgangsverslag hernieuwbare energie (stemming)
  8.14.Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Voortgangsverslag hernieuwbare energie - Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (debat)

Verslag over het voortgangsverslag hernieuwbare energie [2016/2041(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Verslag over het verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo en Markus Pieper leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marijana Petir (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Peter Liese (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Bendt Bendtsen, namens de PPE-Fractie, Miroslav Poche, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie.

(voor het vervolg van het debat: zie punt 4 van de notulen van 23.6.2016)


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt, namens het Parlement, veertien deelnemers aan het programma "Sakharov Fellowship", die op de officiële tribune hebben plaatsgenomen.


4. Voortgangsverslag hernieuwbare energie - Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (voortzetting van het debat)

(Aanvang van het debat: punt 2 van de notulen van 23.6.2016)

Het woord wordt gevoerd door Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jerzy Buzek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică en Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Massimiliano Salini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho en José Blanco López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo en Markus Pieper.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 23.6.2016 en punt 8.14 van de notulen van 23.6.2016.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 10.50 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


5. Plechtige vergadering - Palestijnse Nationale Autoriteit

Van 11.05 uur tot 11.55 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Nationale Autoriteit.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van het Oekraïense parlement en van het nationale ruimteagentschap van Oekraïne, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


7. Samenstelling Parlement

Elisa Ferreira heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 20 juni 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking(stemming)

Voorstel van de Conferentie van voorzitters: Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking (2016/2725(RSO))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

Goedgekeurd (bijlage 1 van de notulen van 23.6.2016)


8.2. Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (kaderovereenkomst) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Libanon aan programma's van de Unie [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0281)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.3. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de uitbreiding van 2004) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0282)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.4. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de toetreding van Bulgarije en Roemenië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0283)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.5. Overeenkomst tussen de EU en Monaco waarbij wordt voorzien in de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Monaco waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0284)

Het Parlement keurt de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst goed.


8.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/012 (BE/Henegouwen machines) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2015/012 BE/Henegouwen machines) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0285)


8.7. Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 18 januari 2016 (punt 15 van de notulen van 18.1.2016).
De stemming werd uitgesteld in de vergadering van 19 januari 2016 (punt 5.3 van de notulen van 19.1.2016).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0286)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0286)


8.8. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 april 2015 (punt 18 van de notulen van 27.4.2015).
De stemming werd uitgesteld in de vergadering van 28 april 2015 (punt 7.8 van de notulen van 28.4.2015).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0287)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0287)


8.9. De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0288)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0288)


8.10. De bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0289)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0289)


8.11. Bloedbaden in Oost-Congo (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Bloedbaden in Oost-Congo (2016/2770(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 en B8-0809/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0801/2016

(ter vervanging van B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 en B8-0809/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0290)

(Ontwerpresolutie B8-0805/2016 komt te vervallen.)


8.12. Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) (stemming)

Verslag over de follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0291)


8.13. Voortgangsverslag hernieuwbare energie (stemming)

Verslag over het voortgangsverslag hernieuwbare energie [2016/2041(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0292)

Het woord werd gevoerd door:

József Szájer over de stemlijst van de PPE-Fractie.


8.14. Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (stemming)

Verslag over het verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0293)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo en Michela Giuffrida

Verslag Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Verslag Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Bloedbaden in Oost-Congo - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida en Cécile Kashetu Kyenge

Verslag Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Verslag Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan en Seán Kelly

Verslag Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly en Janusz Korwin-Mikke.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


11. Ingekomen stukken

De volgende ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement) zijn door de parlementsleden ingediend:

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over trofeejacht (B8-0624/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de actualisering van de etikettering van honing (B8-0625/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over acts met dieren in circussen (B8-0626/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over manieren om het roken terug te dringen (B8-0627/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de mogelijkheden om het energieverbruik in het vervoer te vergroenen (B8-0629/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de mondialisering voor de belastingdruk van werknemers (B8-0630/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verslechtering van de posities van het systeem voor grensoverschrijdende overmakingen van geld van centrale banken (B8-0631/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de globalisering voor lager opgeleide en oudere werknemers en voor vrouwen (B8-0632/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de noodzakelijke ontbinding van de eurozone (B8-0634/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de herinvoering van de nationale grenzen (B8-0635/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een uitvoerverbod voor halal en koosjer vlees (B8-0636/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de aankoop van landbouwgrond door Chinese speculatiefondsen (B8-0637/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de middelen om een model voor duurzame visserij te garanderen (B8-0638/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de voorstellen van de Europese Commissie voor de aanpak van de migratiecrisis (B8-0640/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het onderdeel "securitisatie" van de kapitaalmarktenunie (B8-0641/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het plan voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en de gevolgen ervan voor Franse ondernemingen (B8-0645/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de ondoorzichtigheid van de voorafgaande besluiten van de belastingadministratie van Luxemburg (B8-0646/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het voorstel voor een stelsel van investeringsgerechten in het kader van de onderhandelingen over het trans-Atlantisch verdrag (B8-0647/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de volatiliteit van de landbouwprijzen als gevolg van de afschaffing van de stabilisatiemechanismen (B8-0648/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het houden van referenda over de verschillende handelsakkoorden waarover de Europese Unie heeft onderhandeld (B8-0649/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het structurele spaaroverschot op investeringen in de eurozone (B8-0650/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de stijging sinds de crisis van de dividenduitkering door de belangrijkste banken van de eurozone (B8-0651/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het wegnemen van obstakels voor mensen met een handicap (B8-0653/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om activiteiten ter bevordering van respect en tolerantie tussen de burgers van de Europese Unie, om de asociale gedragingen tegen te gaan in verband met het fenomeen van de sociale ongelijkheid in Europa (B8-0654/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de harmonisatie van de regelgeving inzake de inbeslagname van goederen van de georganiseerde misdaad (B8-0655/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met een verzoek om opheldering over de bevoegdheidsverdeling tussen de diverse Europese agentschappen, om de coördinatie met betrekking tot de vluchtelingenkwestie efficiënter te maken en meer ondersteuning te bieden aan de nationale autoriteiten die zich met het beheer van de migratiestroom bezig houden (B8-0656/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de bestrijding van belastingontduiking en fiscale dumping van bedrijven (B8-0657/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een doeltreffend kinderopvangsysteem (B8-0658/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over het verzoek om onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (B8-0660/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de instelling van een Europees Jaar van het toerisme (B8-0661/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over onderwijsarmoede (B8-0662/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de rechten van de zieke (B8-0664/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het noodzakelijke debat over de Europese munt (B8-0665/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over quota voor Franstalige liedjes op de Franse radio (B8-0666/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over harmonisatie van de regelgeving inzake inbeslagname van goederen bij de georganiseerde misdaad (B8-0669/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over beleidsmaatregelen die voorkomen dat mensen hun land ontvluchten als voorwaarde voor het verstrekken van humanitaire hulp (B8-0670/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om acties ter bevordering van informatiecampagnes voor het terugdringen van het misbruik van antibiotica door een deel van de Europese burgers (B8-0671/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over het feit dat het moslimfundamentalisme voet aan de grond heeft gekregen in Kosovo (B8-0672/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de sancties tegen Rusland (B8-0674/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de integratie van migranten op de arbeidsmarkt en steun voor de bevolking (B8-0675/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de integratie van migranten op de arbeidsmarkt (B8-0676/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de toewijzing van bijkomende middelen voor het ondersteunen van de non-profitorganisaties in Europa die zich bezighouden met hulp aan slachtoffers van machtsmisbruik en geweld (B8-0678/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek snel meer inspanningen te leveren om het fenomeen te bestrijden van stroperij in het kader van het Europees beleid ter bestrijding van de illegale handel in wilde soorten (B8-0679/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over zwaarlijvigheid als gezondheidsprobleem en chronische ziekte (B8-0681/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de brede economische en handelsovereenkomst (CETA) (B8-0682/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Morten Messerschmidt. Ontwerpresolutie over de Europese verantwoordelijkheden van de nationale parlementen (B8-0683/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over het eerbiedigen van de nationale referenda over de Europese Unie (B8-0687/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie (B8-0689/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over arbeidsmogelijkheden voor gedetineerden (B8-0690/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde en Sylvie Goddyn. Ontwerpresolutie over de bevordering van visserijtechnieken die de mariene biodiversiteit ontzien (B8-0692/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de vervoersomstandigheden van landbouwdieren naar landen buiten de Unie (B8-0693/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over draagmoederschap als risico voor de rechten van vrouwen en kinderen (B8-0694/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over regels voor sportweddenschappen (B8-0695/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over jongeren en de economische crisis (B8-0696/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de hervorming en verbetering van de financiering van kmo's (B8-0699/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE


12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie (P7_TA(2013)0482(COR02)) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 7 van de notulen van 22.6.2016).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie TRAN

- Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (2016/2100(INI))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: INTA, IMCO, TRAN

- Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2016/2099(INI))
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 54 van het Reglement)
advies: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (artikel 54 van het Reglement)


14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


15. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 4 t/m 7 juli 2016.


16. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Bijlage 1 - Benoemingen in de enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking

Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

(65 leden)

Gewone leden

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Op voorstel van de Conferentie van voorzitters kan de commissie maximaal vier ondervoorzitters hebben.

Juridische mededeling - Privacybeleid