Indeks 
Protokół
PDF 255kWORD 230k
Czwartek, 23 czerwca 2016 r. - BrukselaWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (debata)
 3.Oficjalne powitanie
 4.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (ciąg dalszy debaty)
 5.Uroczyste posiedzenie - Narodowa Władza Palestyńska
 6.Oficjalne powitanie
 7.Skład Parlamentu
 8.Głosowanie
  8.1.Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)
  8.2.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.7.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (głosowanie końcowe)
  8.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (głosowanie końcowe)
  8.9.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * (głosowanie)
  8.10.Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (głosowanie)
  8.11.Masakry we wschodniej części Konga (głosowanie)
  8.12.Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (głosowanie)
  8.13.Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (głosowanie)
  8.14.Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej [2016/2041(INI)] – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) [2015/2232(INI)] – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo i Markus Pieper przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Peter Liese (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, i Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL.

(daszy ciąg debaty: pkt 4 protokołu z dnia 23.6.2016)


3. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał w imieniu Parlamentu czternastu uczestników programu Sakharov Fellowship”, którzy zajęli miejsca na trybunie honorowej.


4. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej – Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: pkt 2 protokołu z dnia 23.6.2016)

Głos zabrali: Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jerzy Buzek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Jasenka Selimovicia, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Massimiliano Salini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho i José Blanco López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo i Markus Pieper.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 23.6.2016 i pkt 8.14 protokołu z dnia 23.6.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.50 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


5. Uroczyste posiedzenie - Narodowa Władza Palestyńska

W godz. od 11.05 do 11.55 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Mahmuda Abbasa, przewodniczącego Narodowej Władzy Palestyńskiej.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący powitał delegację parlamentu Ukrainy i ukraińskiej krajowej agencji kosmicznej; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


7. Skład Parlamentu

Elisa Ferreira zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących: Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2016/2725(RSO))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROPOZYCJA KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH

Ogłoszono zatwierdzenie (załącznik 1 protokołu z dnia 23.6.2016)


8.2. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (porozumienie ramowe) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0281)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.3. Protokół do układu eurośródziemnomorskiego między UE a Libanem (rozszerzenie w 2004 r.) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0282)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.4. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między WE a Libanem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0283)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.5. Umowa między UE a Monako dotycząca automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0284)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu zmieniającego do umowy.


8.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0285)


8.7. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Debata odbyła się dnia 18 stycznia 2016 r. (pkt 15 protokołu z dnia 18.1.2016).
Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 19.1.2016).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0286)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0286)


8.8. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Debata odbyła się dnia 27 kwietnia 2015 r. (pkt 18 protokołu z dnia 27.4.2015).
Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. (pkt 7.8 protokołu z dnia 28.4.2015).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0287)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0287)


8.9. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2016)0288)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0288)


8.10. Jurysdykcja, prawo właściwe, a także uznawanie i wykonywanie orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2016)0289)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0289)


8.11. Masakry we wschodniej części Konga (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Masakry we wschodniej części Konga (2016/2770(RSP))

Projekty rezolucji B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 i B8-0809/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0801/2016

(zastępujący B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 i B8-0809/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa i Agustín Díaz de Mera García Consuegra, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki i Arne Gericke, w imieniu grupy ECR,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička i Ivo Vajgl, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0290)

(Projekt rezolucji B8-0805/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


8.12. Działania następcze w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące działań następczych w związku ze strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) [2015/2281(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0291)


8.13. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej [2016/2041(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0292)

Wystąpienia

József Szájer w sprawie listy do głosowania grupy PPE.


8.14. Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) [2015/2232(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0293)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Gabriela Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo i Michela Giuffrida

Sprawozdanie Jeana-Marie Cavady - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Sprawozdanie Jeana-Marie Cavady - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Masakry we wschodniej części Konga - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida i Cécile Kashetu Kyenge

Sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Sprawozdanie Palomy López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan i Seán Kelly

Sprawozdanie Markusa Piepera - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly i Janusz Korwin-Mikke.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


11. Składanie dokumentów

Następujące projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu) zostały złożone przez posłów:

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie polowań prowadzonych dla zdobycia trofeów (B8-0624/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie aktualizacji etykietowania miodu (B8-0625/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystywania zwierząt w cyrkach (B8-0626/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie środków na rzecz ograniczenia używania wyrobów tytoniowych (B8-0627/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie sposobów zazielenienia energii wykorzystywanej w transporcie (B8-0629/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wpływu globalizacji na obciążenie podatkowe pracowników (B8-0630/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie spadku wartości pozycji systemu transgranicznych przelewów w walucie banku centralnego (B8-0631/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konsekwencji globalizacji dla pracowników najmniej wykwalifikowanych i najstarszych oraz dla kobiet (B8-0632/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konieczności rozwiązania strefy euro (B8-0634/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przywrócenia kontroli na granicach krajowych (B8-0635/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu eksportu mięsa halal i mięsa koszernego (B8-0636/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wykupu gruntów rolnych przez chińskie fundusze spekulacyjne (B8-0637/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie sposobów zagwarantowania zrównoważonego modelu rybołówstwa (B8-0638/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie propozycji Komisji dotyczących walki z kryzysem migracyjnym (B8-0640/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie sekurytyzacji w ramach unii rynków kapitałowych (B8-0641/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie projektu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i jego wpływu na francuskie przedsiębiorstwa (B8-0645/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie braku przejrzystości interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przez luksemburskie organy podatkowe (B8-0646/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie propozycji systemu sądów ds. inwestycji w ramach negocjacji dotyczących traktatu transatlantyckiego (B8-0647/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zmienności cen produktów rolnych spowodowanej wygaśnięciem mechanizmów stabilizacyjnych (B8-0648/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie poddawania pod głosowanie w referendum poszczególnych umów handlowych negocjowanych przez Unię Europejską (B8-0649/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nadwyżki oszczędności strukturalnych na inwestycjach w strefie euro (B8-0650/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu dywidend wypłacanych przez banki strefy euro od rozpoczęcia kryzysu (B8-0651/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie usuwania barier ograniczających osoby niepełnosprawne (B8-0653/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o działania propagujące poszanowanie i tolerancję wśród obywateli Unii Europejskiej w celu zwalczania postaw antyspołecznych powodowanych brakiem równości społecznej w Europie (B8-0654/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji przepisów w dziedzinie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępczości zorganizowanej (B8-0655/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o uściślenia dotyczące podziału kompetencji różnych agencji europejskich w celu bardziej skutecznej koordynacji kwestii uchodźców i większego wsparcia dla organów krajowych zaangażowanych w zarządzanie napływem migrantów (B8-0656/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i dumpingowi podatkowemu stosowanemu przez przedsiębiorstwa (B8-0657/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie stworzenia skutecznych struktur opieki nad dziećmi (B8-0658/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie natychmiastowego przerwania negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (B8-0660/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie ogłoszenia Europejskiego Roku Turystyki (B8-0661/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie zubożenia edukacyjnego (B8-0662/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie praw pacjenta (B8-0664/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie konieczności przeprowadzenia debaty na temat wspólnej waluty (B8-0665/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie kwot dotyczących nadawania piosenek francuskojęzycznych w radiu francuskim (B8-0666/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących konfiskaty mienia pochodzącego ze zorganizowanej działalności przestępczej (B8-0669/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie uzależnienia wypłaty środków na pomoc humanitarną od wdrożenia polityki powstrzymania przepływów ludności (B8-0670/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie działań na rzecz promowania kampanii informacyjnych mających na celu ograniczenie nadużywania antybiotyków przez obywateli Europy (B8-0671/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się fundamentalizmu islamskiego w Kosowie (B8-0672/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie sankcji wobec Rosji (B8-0674/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie integracji migrantów na rynku pracy i wspierania ludności (B8-0675/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie integracji migrantów na rynku pracy (B8-0676/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na pomoc stowarzyszeniom typu non profit zajmującym się w Europie pomocą ofiarom prześladowań i aktów przemocy (B8-0678/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o większe i szybsze działania zwalczające kłusownictwo w ramach europejskiej polityki zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą (B8-0679/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie otyłości jako problemu zdrowotnego i choroby przewlekłej (B8-0681/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) (B8-0682/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Morten Messerschmidt. Projekt rezolucji w sprawie odpowiedzialności parlamentów narodowych wobec Unii Europejskiej (B8-0683/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie poszanowania referendów krajowych dotyczących Unii Europejskiej (B8-0687/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie stosunków Turcji z Unią Europejską (B8-0689/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie możliwości pracy dla więźniów (B8-0690/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde i Sylvie Goddyn. Projekt rezolucji w sprawie technik połowu chroniących różnorodność biologiczną mórz (B8-0692/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie warunków transportu zwierząt hodowlanych do krajów spoza UE (B8-0693/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie macierzyństwa zastępczego jako zagrożenia dla praw kobiet i dzieci (B8-0694/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących zakładów sportowych (B8-0695/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie młodzieży i kryzysu gospodarczego (B8-0696/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie reformy i ulepszenia finansowania MŚP (B8-0699/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE


12. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie (P7_TA(2013)0482(COR02)) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 7 protokołu z dnia 22.6.2016) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany dotyczące przekazania komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja TRAN

- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2016/2100(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: INTA, IMCO, TRAN

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2016/2099(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 54 Regulaminu)
opinia: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (art. 54 Regulaminu)


14. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 4 do 7 lipca 2016 r.


16. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Załącznik 1 - Mianowanie członków komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

(65 członków)

Członkowie

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Konferencja Przewodniczących zaproponowała, by komisja mogła mieć do 4 wiceprzewodniczących.

Informacja prawna