Index 
Protokoll
PDF 247kWORD 197k
Torsdagen den 23 juni 2016 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (fortsättning på debatten)
 5.Högtidligt möte - den palestinska myndigheten
 6.Välkomsthälsning
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  8.2.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk (slutomröstning)
  8.8.Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (slutomröstning)
  8.9.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden * (omröstning)
  8.10.Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * (omröstning)
  8.11.Massakrer i östra Kongo (omröstning)
  8.12.Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (omröstning)
  8.13.Lägesrapport om förnybar energi (omröstning)
  8.14.Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (debatt)

Betänkande om lägesrapporten om förnybar energi [2016/2041(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Betänkande om genomföranderapporten om energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Paloma López Bermejo och Markus Pieper redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Younous Omarjee (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Liese (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Bendt Bendtsen för PPE-gruppen, Miroslav Poche för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bronis Ropė, och Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen.

(fortsättning av debatten: punkt 4 i protokollet av den 23.6.2016)


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade, på parlamentets väganr, de fjorton deltagarna i programmet "Sakharov Fellowship", som hade tagit plats på åhörarläktaren.


4. Lägesrapport om förnybar energi - Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (fortsättning på debatten)

(Debattens inledning: punkt 2 i protokollet av den 23.6.2016)

Talare: Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jerzy Buzek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Ashley Fox, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Claude Turmes, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Pilar del Castillo Vera, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och Jasenko Selimovic, Dan Nica, Nikolay Barekov, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Franz Obermayr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Massimiliano Salini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Kathleen Van Brempt, Pirkko Ruohonen-Lerner, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho och José Blanco López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Rosa D'Amato, Seán Kelly och Nicola Caputo.

Talare: Miguel Arias Cañete, Paloma López Bermejo och Markus Pieper.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 23.6.2016 och punkt 8.14 i protokollet av den 23.6.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.50 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


5. Högtidligt möte - den palestinska myndigheten

Kl. 11.05–11.55 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Mahmoud Abbas, den palestinska myndighetens president.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


6. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Ukrainas parlament och nationella rymdorganisation, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


7. Parlamentets sammansättning

Elisa Ferreira hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 20 juni 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (2016/2725(RSO))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG FRÅN TALMANSKONFERENSEN

Förklarades godkänt (bilaga 1 i protokollet av den 23.6.2016)


8.2. Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (ramavtal) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram [16136/2014 - C8-0044/2015- 2014/0110(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0281)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.3. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (utvidgningen 2004) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [13349/2014 - C8-0095/2015- 2007/0078(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0282)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.4. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [13395/2014 - C8-0170/2015- 2008/0027(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0283)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.5. Avtal EU-Monaco om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG [COM(2016)0201 - C8-0157/2016- 2016/0109(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0284)

Parlement godkände att ändringsprotokollet till avtalet ingås.


8.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) [COM(2016)0242 - C8-0170/2016- 2016/2074(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0285)


8.7. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Debatten ägde rum den18 januari 2016 (punkt 15 i protokollet av den 18.1.2016).
Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den 19 januari 2016 (punkt 5.3 i protokollet av den 19.1.2016).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0286)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0286)


8.8. Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Debatten ägde rum den27 april 2015 (punkt 18 i protokollet av den 27.4.2015).
Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den 28 april 2015 (punkt 7.8 i protokollet av den 28.4.2015).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0287)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0287)


8.9. Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden [COM(2016)0106 - C8-0127/2016- 2016/0059(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2016)0288)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0288)


8.10. Domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [COM(2016)0107 - C8-0128/2016- 2016/0060(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2016)0289)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0289)


8.11. Massakrer i östra Kongo (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Massakrer i östra Kongo (2016/2770(RSP))

Resolutionsförslag B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 och B8-0809/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0801/2016

(ersätter B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0807/2016, B8-0808/2016 och B8-0809/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa och Agustín Díaz de Mera García Consuegra, för PPE-gruppen,

—   Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial och Norbert Neuser, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki och Arne Gericke, för ECR-gruppen,

—   Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička och Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen,

—   Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0290)

(Resolutionsförslag B8-0805/2016 bortföll.)


8.12. Uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) (omröstning)

Betänkande om uppföljning av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) [2015/2281(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0291)


8.13. Lägesrapport om förnybar energi (omröstning)

Betänkande om lägesrapporten om förnybar energi [2016/2041(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0292)

Inlägg:

József Szájer, om PPE-gruppens röstlista.


8.14. Genomföranderapport om energieffektivitetsdirektivet (omröstning)

Betänkande om genomföranderapporten om energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU) [2015/2232(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Markus Pieper (A8-0199/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0293)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gabriel Mato - A8-0367/2015
Gabriel Mato, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo och Michela Giuffrida

Betänkande Jean-Marie Cavada - A8-0209/2016
Michela Giuffrida

Betänkande Jean-Marie Cavada - A8-0208/2016
Jiří Pospíšil

Massakrer i östra Kongo - (2016/2770(RSP)) – RC-B8-0801/2016
Michela Giuffrida och Cécile Kashetu Kyenge

Betänkande Zdzisław Krasnodębski - A8-0176/2016
Michela Giuffrida

Betänkande Paloma López Bermejo - A8-0196/2016
Michela Giuffrida, Biljana Borzan och Seán Kelly

Betänkande Markus Pieper - A8-0199/2016
Michela Giuffrida, Seán Kelly och Janusz Korwin-Mikke


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen) från ledamöterna:

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om troféjakt (B8-0624/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om ändringar i märkningen av honung (B8-0625/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om exploatering av djur på cirkusar (B8-0626/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om hur man kan minska tobakskonsumtionen (B8-0627/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om miljöanpassning av den energi som används inom transportsektorn (B8-0629/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om globaliseringens effekter på skatten för arbetstagare (B8-0630/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de försämrade positionerna i systemet för gränsöverskridande överföringar av centralbankspengar (B8-0631/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om globaliseringens effekter på lågutbildade, äldre arbetstagare och kvinnor (B8-0632/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den nödvändiga upplösningen av euroområdet (B8-0634/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återupprättande av de nationella gränserna (B8-0635/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot att exportera halal- och kosherkött (B8-0636/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kinesiska hedgefonders uppköp av jordbruksmark (B8-0637/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om olika sätt att garantera en modell för hållbart fiske (B8-0638/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens förslag för att hantera migrationskrisen (B8-0640/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om avsnittet om värdepapperisering i kapitalmarknadsunionen (B8-0641/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och dess konsekvenser för franska företag (B8-0645/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de otydliga förhandsbeskeden från skattemyndigheten i Luxemburg (B8-0646/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förslaget om ett system för investeringsdomstolar inom ramen för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet (B8-0647/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om jordbruksprisernas volatilitet till följd av avskaffandet av stabiliseringsmekanismerna (B8-0648/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om hållandet av folkomröstningar om olika handelsavtal som Europeiska unionen förhandlar om (B8-0649/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om överskottet i det strukturella sparandet och investeringar i euroområdet (B8-0650/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de största bankerna i euroområdet och deras ökade aktieutdelning sedan krisen (B8-0651/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning (B8-0653/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om satsningar för att främja respekt och tolerans mellan EU-medborgarna i syfte att motarbeta asocialt beteende kopplat till social ojämlikhet i EU (B8-0654/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av lagstiftningen om förverkande av den organiserade brottslighetens tillgångar (B8-0655/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en begäran om klargörande av ansvarsfördelningen mellan olika europeiska organ för bättre samordning i flyktingfrågan och mer stöd till de nationella myndigheter som arbetar med hantering av flyktingströmmarna (B8-0656/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet och Steeve Briois. Förslag till resolution om bekämpning av skatteflykt och skattedumpning från företagens sida (B8-0657/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förverkligande av en effektiv barnomsorg (B8-0658/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Edouard Ferrand, Marine Le Pen, Michał Marusik, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om omedelbart upphörande av förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (B8-0660/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om inrättandet av ett europeiskt turismår (B8-0661/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om utbildningsfattigdom (B8-0662/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om patientens rättigheter (B8-0664/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den nödvändiga debatten om den gemensamma valutan (B8-0665/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kvoter för franskspråkiga låtar i fransk radio (B8-0666/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av lagstiftningen om förverkande av den organiserade brottslighetens tillgångar (B8-0669/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Louis Aliot, Dominique Bilde och Steeve Briois. Förslag till resolution om utbetalning av humanitärt bistånd på villkor att en politik genomförs som syftar till att få människor att stanna kvar i sina hemländer (B8-0670/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om begäran om åtgärder till stöd för informationskampanjer i syfte att minska den felaktiga användningen av antibiotika bland den europeiska allmänheten (B8-0671/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde och Edouard Ferrand. Förslag till resolution om utbredningen av islamisk fundamentalism i Kosovo (B8-0672/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om sanktionerna mot Ryssland (B8-0674/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Martin. Förslag till resolution om integration av migranter på arbetsmarknaden samt stöd till folket (B8-0675/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om integration av migranter på arbetsmarknaden (B8-0676/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om att anslå ytterligare medel till ideella organisationer som arbetar i Europa med stöd till offer för övergrepp och våld (B8-0678/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om begäran om större och brådskande insatser mot tjuvjakt, inom ramen för den europeiska politiken mot olaglig handel med vilda djur och växter (B8-0679/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om erkännande av fetma som ett hälsoproblem och en kronisk sjukdom (B8-0681/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om det övergripande avtalet om ekonomi och handel (B8-0682/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Morten Messerschmidt. Förslag till resolution om de nationella parlamentens europeiska ansvar (B8-0683/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om respekten för nationella folkomröstningar som rör Europeiska unionen (B8-0687/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om förbindelserna mellan Turkiet och Europeiska unionen (B8-0689/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om sysselsättningsmöjligheter för interner (B8-0690/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om fiskemetoder för bevarande av den marina biologiska mångfalden (B8-0692/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om villkoren för djurtransporter till länder utanför EU (B8-0693/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om surrogatmoderskap som en risk för kvinnans och barnets rättigheter (B8-0694/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om regler för vadslagning vid sportevenemang (B8-0695/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om de unga och den ekonomiska krisen (B8-0696/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om en reform och en förbättring av finansieringen av små och medelstora företag (B8-0699/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE


12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen ((P7_TA(2013)0482(COR02))) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 7 i protokollet av den 22.6.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


13. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

TRAN-utskottet

- Årsrapport om EU:s konkurrenspolitik (2016/2100(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: INTA, IMCO, TRAN

- Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2016/2099(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: DEVE, INTA, TRAN, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen)


14. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 47 juli 2016.


16. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Guteland, Händel, Lope Fontagné, Marusik, Steinruck, Złotowski


Bilaga 1 - Utnämningar till undersökningskommittén för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

Undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

(65 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (20)

BALZ Burkhard

CASA David

de GRANDES PASCUAL Luis

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

FERNANDES José Manuel

GÁLL-PELCZ Ildikó

KARAS Othmar

LAMASSOURE Alain

LANGEN Werner

LE GRIP Constance

MELO Nuno

METSOLA Roberta

NIEDERMAYER Luděk

PIETIKÄINEN Sirpa

ROSATI Dariusz

TOMC Romana

VANDENKENDELAERE Tom

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (17)

BAYET Hugues

COFFERATI Sergio Gaetano

DODDS Anneliese

GASBARRA Enrico

GOMES Ana

GUALTIERI Roberto

IVAN Cătălin Sorin

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

KÖSTER Dietmar

LAURISTIN Marju

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (6)

DZHAMBAZKI Angel

LEGUTKO Ryszard Antoni

LUCKE Bernd

RUOHONEN-LERNER Pirkko

SWINBURNE Kay

ZĪLE Roberts

ALDE (6)

JEŽEK Petr

MICHEL Louis

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

THEURER Michael

TREMOSA i BALCELLS Ramon

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (4)

CARTHY Matt

DE MASI Fabio

LE HYARIC Patrick

URBÁN CRESPO Miguel

Verts/ALE (4)

DURAND Pascal

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

SCOTT CATO Molly

EFDD (4)

COBURN David

FINCH Raymond

von STORCH Beatrix

ZANNI Marco

ENF (3)

BORGHEZIO Mario

KAPPEL Barbara

LEBRETON Gilles

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Talmanskonferensen hade föreslagit att undersökningskommittén kunde ha upp till fyra vice ordförande.

Rättsligt meddelande