Kazalo 
Zapisnik
PDF 228kWORD 179k
Ponedeljek, 4. julij 2016 - StrasbourgKončna izdaja
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Počastitev spomina
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Sestava Parlamenta
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo ***I (razprava)
 14.Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela (razprava)
 15.Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih (razprava)
 16.Označevanje energijske učinkovitosti ***I (razprava)
 17.Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost - V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (razprava)
 18.Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (kratka predstavitev)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Počastitev spomina

Predsednik se je v imenu Parlamenta poklonil spominu na Michela Rocarda, nekdanjega francoskega predsednika vlade in nekdanjega evropskega poslanca.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o nedavnih terorističnih napadih, ki so se zgodili v Turčiji, Jemnu, Bangladešu in Iraku, v katerih je umrlo več kot 300 oseb, več kot 500 pa jih je bilo ranjenih. Žrtve so iz različnih držav, so različnih veroizpovedi in narodnosti. Spomnil je, da Parlament strogo obsoja skupno grožnjo, ki jo predstavlja mednarodni terorizem.

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel sožalje družinam žrtev.


4. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Luke Ming Flanagan je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč na seji dne 23. junija 2016.

Monika Smolková je bila navzoča na seji dne 28. junija 2016, vendar njenega imena ni na seznamu navzočih.

Sprejeti so bili zapisniki sej z dne 22., 23. in 28. junija 2016.

°
° ° °

Govorila je Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE, ki je izrekla sožalje družinam 9 italijanskih žrtev atentatov v Bangladešu. Umaknila je tudi zahtevo po spremembi dnevnega reda za četrtek, ki jo je prvotno predvidela njena skupina (točka 12 zapisnika z dne 4.7.2016).


5. Sestava Parlamenta

Pristojni poljski in portugalski organi so sporočili, da sta bila v Evropski parlament izvoljena Urszula Krupa, ki bo nadomestila Janusza Wojciechowskija z začetkom veljavnosti 24. junija 2016, in Manuel António Dos Santos, ki bo nadomestil Eliso Ferreiro z začetkom veljavnosti 28. junija 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Urszula Krupa in Manuel António Dos Santos polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D, Verts/ALE in EFDD prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor DEVE: Manuel António Dos Santos namesto Pedra Silve Pereire

odbor ITRE: Jakop Dalunde

odbor AFCO: Diane James namesto Petra Macha

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Manuel António Dos Santos

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Jakop Dalunde

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Jakop Dalunde

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Moldavija: Jakop Dalunde

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2013)0482(COR02) je bil objavljen na plenarni seji dne 22. junija 2016 (točka 7 PV z dne 22.6.2016).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 6. julija 2016, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter za ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu pristojnosti za odločanje o sporih med Evropsko unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji na Splošno sodišče (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).


9. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim februarskim ter med marčevskim delnim zasedanjem leta 2016, so na voljo na spletišču Europarl.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000073/2016), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2016: vključitev presežka iz proračunskega leta 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

CONT

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Republike Koreje k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o pooblastilu Republiki Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Peruja k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe 2005/267/ES (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov (2015/2258(INI)) - Odbor EMPL (pridruženi odbor) - Poročevalka: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Poročilo o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela (2015/2321(INI)) - Odbor EMPL (pridruženi odbor) - Poročevalec: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (2015/2340(INI)) - Odbor AFET (pridruženi odbor) - Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2016 za proračunsko leto 2016: vključitev presežka iz proračunskega leta 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Poročilo o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb (2015/2038(INI)) - Odbor INTA - Poročevalka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Poročilo o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe (2015/2105(INI)) - Odbor INTA - Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija 2016 (PE 585.204/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

— Predsednik je sporočil, da bo treba glasovanje o poročilu Igorja Šoltesa z naslovom "Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat" (točka 61 PDOJ) preložiti, ker ni bilo predstavitve kandidata. Posledično se rok dveh mesecev, predviden v členu 121(3) Poslovnika, podaljša.

— Zahteva skupin GUE/NGL in S&D za vpis, kot prve točke popoldanskega dnevnega reda, razprave o izjavah Sveta in Komisije na temo"Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah", ki se bo zaključila z vložitvijo predloga resolucije, o katerem se bo glasovalo v sredo.

Govorili so Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo, Enrique Guerrero Salom, ki je zahtevo podrprl, Ryszard Czarnecki, ki je zahtevi nasprotoval, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je predlagal, da razprava in glasovanje potekajo na septembrskem delnem zasedanju, Rebecca Harms in Manfred Weber ki sta podprla zadnjo zahtevo.

S poimenskim glasovanjem (116 za, 169 proti, 70 vzdržanih glasov) je Parlament zavrnil prvotno zahtevo.

Z elektronskim glasovanjem (276 za, 52 proti, 18 vzdržanih glasov) je Parlament odobril zahtevo skupine ALDE.

Sreda

— Zahteva skupine S&D za vpis, kot druge točke popoldanskega dnevnega reda, razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom "Nove pobude, povezane z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu".

Govorila sta Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljil, in Neoklis Sylikiotis, ki je zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (174 glasov za, 136 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

Četrtek

— Zahteva skupine PPE, s katero se nadomesti razprava na temo "Bahrajn" (točka 90 PDOJ) z razpravo z naslovom "Teroristični atentati v Bangladešu", je bila umaknjena (točka 4 zapisnika z dne 4.7.2016). Parlament je umik odobril.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Jiří Pospíšil (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, in Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić in Jasenko Selimovic.

Govorili sta Marianne Thyssen in Elisabetta Gardini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 5.7.2016.


14. Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela (razprava)

Poročilo o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela [2015/2321(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei je predstavil poročilo.

Govorila je Julie Ward (pripravljavka mnenja odbora CULT).

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Thomas Mann v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, in Laura Agea v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Marcus Pretzell.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes in Krisztina Morvai.

Govorila sta Marianne Thyssen in Brando Benifei.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 5.7.2016.


15. Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000094/2016), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel je predstavil vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Brando Benifei, Anne Sander, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro in Sergio Gutiérrez Prieto.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in Georgios Epitideios.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


16. Označevanje energijske učinkovitosti ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govoril je Herbert Reul v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Martina Werner v imenu skupine S&D, Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López in Jeppe Kofod.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Seán Kelly.

Govorila sta Cecilia Malmström in Dario Tamburrano.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 6.7.2016.


17. Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost - V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (razprava)

Poročilo o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb [2015/2038(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Poročilo o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe [2015/2105(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza in Tiziana Beghin sta predstavili poročili.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Lola Sánchez Caldentey (pripravljavka mnenja odbora DEVE), João Pimenta Lopes (pripravljavec mnenja odbora FEMM), Tokia Saïfi (pripravljavka mnenja odbora AFET), Jan Zahradil (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Joachim Schuster (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Dita Charanzová (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Esther Herranz García (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Jarosław Wałęsa v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala in Laima Liucija Andrikienė.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz in Pedro Silva Pereira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorili so Cecilia Malmström, Eleonora Forenza in Tiziana Beghin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.4 zapisnika z dne 5.7.2016 in točka 4.5 zapisnika z dne 5.7.2016.


18. Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (kratka predstavitev)

Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU [2015/2340(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek in Jasenko Selimovic.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika z dne 5.7.2016.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský in Esther Herranz García.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 585.204/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Pravno obvestilo