Index 
Protokoll
PDF 229kWORD 161k
Måndagen den 4 juli 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Uttalande av talmannen
 4.Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (debatt)
 14.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (debatt)
 15.Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
 16.Energieffektivitetsmärkning ***I (debatt)
 17.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (debatt)
 18.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Parentation

Talmannen hedrade på parlamentets vägnar minnet av Michel Rocard, före detta fransk premiärminister och ledamot av Europaparlamentet.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om den senaste tidens terrordåd i Turkiet, Jemen, Bangladesh och Irak, med över 300 döda och över 500 skadade av olika ursprung, religion och nationalitet. Han påminde om att parlamentet i skarpaste ordalag fördömer det samlade hotet från internationell terrorism.

Talmannen framförde parlamentets kondoleanser till offrens anhöriga.


4. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes

Luke Ming Flanagan hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 23 juni 2016 men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Monika Smolková hade varit närvarande vid sammanträdet den 28 juni 2016, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.

Protokollen från sammanträdena den 22, 23 och 28 juni 2016 justerades.

°
° ° °

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, som framförde sina kondoleanser till de anhöriga till de nio italienska offren för terrordådet i Bangladesh och drog tillbaka den begäran om ändring av torsdagens föredragningslistan som ursprungligen hade lämnats in av hennes grupp (punkt 12 i protokollet av den 4.7.2016).


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska myndigheterna hade meddelat att Urszula Krupa utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Janusz Wojciechowski, med verkan från den 24 juni 2016, och de behöriga portugisiska myndigheterna hade meddelat att Manuel António Dos Santos utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Elisa Ferreira, med verkan från den 28 juni 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Urszula Krupa och Manuel António Dos Santos fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från S&D-, Verts/ALE- och EFDD-grupperna:

DEVE-utskottet: Manuel António Dos Santos i stället för Pedro Silva Pereira

ITRE-utskottet: Jakop Dalunde

AFCO-utskottet: Diane James i stället för Petr Mach

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Manuel António Dos Santos

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Jakop Dalunde

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Jakop Dalunde

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Jakop Dalunde

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


7. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen P7_TA(2013)0482(COR02) hade tillkännagivits i kammaren den 22 juni 2016 (punkt 7 i protokollet av den 22.6.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 6 juli 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD))


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari I, februari II och mars 2016 finns tillgängliga på Europarl.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000073/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Icke-tariffära hinder för livsmedelsexportörer på EU:s inre marknad (2016/2681(RSP)) (B8-0707/2016);

—   (O-000094/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016).


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2016 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för vissa medlemsstater att i Europeiska unionens intresse godta Republiken Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för Republiken Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Uruguay i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Betänkande om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen (2015/2258(INI)) - utskottet EMPL (associerat utskott) - Föredragande: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Betänkande om flyktingar: social delaktighet och integration på arbetsmarknaden (2015/2321(INI)) - utskottet EMPL (associerat utskott) - Föredragande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Betänkande om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (2015/2340(INI)) - utskottet AFET (associerat utskott) - Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2016 för budgetåret 2016: Införande av överskottet från budgetåret 2015 (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Betänkande om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (2015/2038(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Betänkande om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (2015/2105(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Andreas Schwab (A8-0211/2016)


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juli 2016 (PE 585.204/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

— Talmannen meddelade att omröstningen om Igor Šoltes betänkande om "Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat" (punkt 61 i PDOJ) måste skjutas upp eftersom kandidaten ännu inte hörts. Följaktligen förlängdes den tidsfrist på 2 månader som anges i artikel 121.3 i arbetsordningen.

— Begäran från GUE/NGL- och S&D-grupperna om att som första punkt på eftermiddagens föredragningslista föra upp en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om "Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna", med ett resolutionsförslag som skulle gå till omröstning på onsdagen.

Talare: Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, Enrique Guerrero Salom, som talade för begäran, Ryszard Czarnecki, som talade mot begäran, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som föreslog att debatten och omröstningen skulle hållas vid sammanträdesperioden i september, Rebecca Harms och Manfred Weber som uttalade sitt stöd för det sistnämnda förslaget.

Parlamentet avvisade den ursprungliga begäran genom omröstning med namnupprop (116 röster för, 169 röster emot, 70 nedlagda röster).

Parlamentet godkände ALDE-gruppens förslag genom elektronisk omröstning (276 röster för, 52 röster emot, 18 nedlagda röster).

Onsdag

— Begäran från S&D-gruppen om att som andra punkt på eftermiddagens föredragningslista föra upp en debatt om uttalandet från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern".

Talare: Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, som talade för begäran, och Neoklis Sylikiotis, som talade mot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (174 röster för, 136 röster emot, 17 nedlagda röster).

Torsdag

— Begäran från PPE-gruppen om att istället för debatten om "Bahreïn" (punkt 90 i PDOJ) hålla en debatt om "Terrordåen i Bangladesh" hade dragits tllbaka (punkt 4 i protokollet av den 4.7.2016). Parlamentet godkände att denna begäran dragits tillbaka.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Pospíšil (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Giovanni La Via för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, och Mireille D'Ornano för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Jasenko Selimovic.

Talare: Marianne Thyssen och Elisabetta Gardini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 5.7.2016.


14. Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (debatt)

Betänkande om flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden [2015/2321(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, och Laura Agea för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Franz Obermayr för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Marcus Pretzell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes och Krisztina Morvai.

Talare: Marianne Thyssen och Brando Benifei.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 5.7.2016.


15. Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000094/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Brando Benifei, Anne Sander, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro och Sergio Gutiérrez Prieto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Energieffektivitetsmärkning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Herbert Reul för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Martina Werner för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López och Jeppe Kofod.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Seán Kelly.

Talare: Cecilia Malmström och Dario Tamburrano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 6.7.2016.


17. Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (debatt)

Betänkande om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar [2015/2038(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Betänkande om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar [2015/2105(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza och Tiziana Beghin redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), João Pimenta Lopes (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tokia Saïfi (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Jan Zahradil (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Joachim Schuster (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Esther Herranz García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala och Laima Liucija Andrikienė.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza och Tiziana Beghin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 5.7.2016 och punkt 4.5 i protokollet av den 5.7.2016.


18. Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser [2015/2340(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Barbara Lochbihler redogjorde för sitt betänkande.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Tibor Szanyi, Marek Jurek och Jasenko Selimovic.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 5.7.2016.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Seán Kelly, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Laurenţiu Rebega, Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Dominique Bilde, Andor Deli, Jonás Fernández, Maria Lidia Senra Rodríguez, Romana Tomc, Emilian Pavel, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tomáš Zdechovský och Esther Herranz García.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 585.204/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Rättsligt meddelande