Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0064(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 16
CRE 05/07/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0308

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.8. Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0308)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0308)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου