Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0853/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0313

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.13. Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000059/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 8 Ιουνίου 2016 (σημείο 25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 6 Ιουλίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 και B8-0863/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0853/2016

(αντικαθιστά τις B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 και B8-0863/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Renata Briano και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0313)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου