Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2743(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0868/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0868/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.15. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4, του Κανονισμού από τον Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

Απορρίπτεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου