Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης*** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0301)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


6.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0302)


6.3. Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(Ειδική πλειοψηφία που απαιτείται με σκοπό την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0303)


6.4. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0304)

Ο Dario Tamburrano (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού, με σκοπό την απευθείας μετάβαση στις διοργανικές διαπραγματεύσεις επί τη βάσει της εγκριθείσας εντολής.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


6.5. Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0305)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0305)


6.6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0306)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0306)


6.7. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0307)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0307)


6.8. Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0308)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0308)


6.9. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής [2015/2353(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0309)

Παρεμβάσεις

Η Gabriele Zimmer υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 43, η οποία κρατείται.

Η Isabelle Thomas (Εισηγήτρια) για να υποστηρίξει αυτήν την προφορική τροπολογία.


6.10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος [2016/2038(INI)] - Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2). Συνεισηγητές: Jeppe Kofod και Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0310)

Παρεμβάσεις

Michael Theurer (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία.


6.11. Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2016/2695(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 και B8-0861/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0851/2016

(αντικαθιστά τις B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 και B8-0860/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Christian Ehler και Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz και Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo και Rolandas Paksas,εξ ονόματος της Ομάδας EFDD;

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0311)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0861/2016 καταπίπτει.)


6.12. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 και B8-0896/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0885/2016

(αντικαθιστά τις B8-0885/2016, B8-0892/2016 και B8-0893/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Enrique Guerrero Salom και Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0312)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 και B8-0896/2016 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο James Nicholson σχετικά με την αγγλική απόδοση του κειμένου της τροπολογίας 38.


6.13. Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000059/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 8 Ιουνίου 2016 (σημείο 25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 6 Ιουλίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 και B8-0863/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0853/2016

(αντικαθιστά τις B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 και B8-0863/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Renata Briano και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0313)


6.14. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4, του Κανονισμού από τους Marco Zanni και Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4, του Κανονισμού από τους Anna Elżbieta Fotyga και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0869/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0870/2016

Απορρίπτεται.

Παρεμβάσεις

Petras Auštrevičius, πριν την ψηφοφορία.


6.15. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4, του Κανονισμού από τον Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

Απορρίπτεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου