Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης*** (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015 (ψηφοφορία)
  6.3.Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II (ψηφοφορία)
  6.4.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  6.10.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (ψηφοφορία)
  6.11.Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (ψηφοφορία)
  6.12.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (ψηφοφορία)
  6.13.Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (ψηφοφορία)
  6.14.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  6.15.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (συζήτηση)
 11.Υποδοχή
 12.Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 14.Νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο (συζήτηση)
 16.71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 17.Προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες (συζήτηση)
 18.Αναθεώρηση, εκ μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας, της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο (συζήτηση)
 19.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (συζήτηση)
 20.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Μεταφορές πιστώσεων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb)  Κατάσταση παρόντων (65 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (274 kb)  Κατάσταση παρόντων (24 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (76 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (312 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (334 kb)  Κατάσταση παρόντων (72 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1126 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (5796 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου