Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Nõukogu eesistujariigi Slovakkia tegevuskava (arutelu)
 5.Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Aserbaidžaani osalemine liidu programmides *** (hääletus)
  6.2.Paranduselarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk (hääletus)
  6.3.Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ***II (hääletus)
  6.4.Energiamärgistus ***I (hääletus)
  6.5.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (hääletus)
  6.6.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I (hääletus)
  6.7.Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ***I (hääletus)
  6.8.OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I (hääletus)
  6.9.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (hääletus)
  6.10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (hääletus)
  6.11.Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020“ vahel (hääletus)
  6.12.Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (hääletus)
  6.13.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (hääletus)
  6.14.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Euroopa Investeerimispangale ELi tagatise andmine tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Valgevenega (hääletus)
  6.15.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia (arutelu)
 11.Tervitus
 12.Euroopa Liidu üldine välis- ja julgeolekupoliitika strateegia (arutelu jätkamine)
 13.Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud uued algatused (arutelu)
 14.ELi uus Hiinat käsitlev strateegia (arutelu)
 15.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal (arutelu)
 16.ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk (arutelu)
 17.Rikkumisest teatajate kaitsmine (arutelu)
 18.Krediidiriski standardkäsitluse läbivaatamine Baseli komitee poolt (arutelu)
 19.Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta (arutelu)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 21.Esitatud dokumendid
 22.Assigneeringute ümberpaigutamine
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (231 kb)  Kohalolijate nimekiri (65 kb)
 
Protokoll (220 kb)  Kohalolijate nimekiri (24 kb)  Hääletustulemused (63 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (306 kb)
 
Protokoll (295 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)  Hääletustulemused (933 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (5699 kb)
Õigusalane teave