Zoznam 
Zápisnica
PDF 304kWORD 253k
Streda, 6. júla 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (predložené návrhy uznesení)
 4.Program činností slovenského predsedníctva (rozprava)
 5.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie *** (hlasovanie)
  6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (hlasovanie)
  6.3.Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (hlasovanie)
  6.4.Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)
  6.5.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)
  6.6.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (hlasovanie)
  6.7.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)
  6.8.Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (hlasovanie)
  6.9.Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (hlasovanie)
  6.10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (hlasovanie)
  6.11.Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (hlasovanie)
  6.12.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (hlasovanie)
  6.13.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (hlasovanie)
  6.14.Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko (hlasovanie)
  6.15.Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (pokračovanie rozpravy)
 13.Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (rozprava)
 14.Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne (rozprava)
 15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (rozprava)
 16.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 17.Ochrana oznamovateľov (rozprava)
 18.Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre bankový dohľad (rozprava)
 19.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (rozprava)
 20.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 21.Predloženie dokumentov
 22.Presun rozpočtových prostriedkov
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.15 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Edward Czesak, v mene skupiny S&D, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl a Angelika Mlinar, v mene skupiny ALDE, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii osôb s albinizmom, najmä v Malawi (B8-0911/2016).

II.   Bahrajn (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o Bahrajne (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch, v mene skupiny Verts/ALE, o Bahrajne (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Bahrajne (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o Bahrajne (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Bahrajne (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde a Vayrynen Paavo, v mene skupiny ALDE, o Bahrajne (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o Bahrajne (B8-0909/2016).

III.   Mjanmarsko, najmä situácia Rohingyov (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingyov (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch, v mene skupiny Verts/ALE, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingyov (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingyov (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingyov (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, o Mjanmarsku, najmä situácii Rohingyov (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE, o Mjanmarsku a diskriminácii Rohingyov (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou a Josu Juaristi Abaunz, v mene skupiny GUE/NGL, o Mjanmarsku: situácia Rohingyov (B8-0917/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000059/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava sa konala 8. júna 2016 (bod 25 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Julie Girling a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


4. Program činností slovenského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činností slovenského predsedníctva (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Petr Mach v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, a Nicolas Bay v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Nicolasovi Bayovi, ktorý odpovedal na otázku, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Olga Sehnalová a Eduard Kukan.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić a Jiří Maštálka.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Róbert Fico.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda


5. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Florian Philippot v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle a Silvia Costa.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli v mene skupiny EFDD, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o všeobecných zásadách účasti Azerbajdžanskej republiky na programoch Únie [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0301)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2016 na rozpočtový rok 2016: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0302)


6.3. Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P8_TA(2016)0303)


6.4. Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (spravodajca) navrhol odložiť hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku s cieľom pristúpiť k medziinštitucionálnym rokovaniam priamo na základe prijatého mandátu.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


6.5. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0305)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0305)


6.6. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0306)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0306)


6.7. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0307)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0308)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0308)


6.9. Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (hlasovanie)

Správa o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie [2015/2353(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0309)

Vystúpenia:

Gabriele Zimmer predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 43, ktorý bol prijatý.

Isabelle Thomas (spravodajkyňa), aby podporila tento ústny pozmeňujúci návrh.


6.10. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (hlasovanie)

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku [2016/2038(INI)] - Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2). Spravodajcovia: Jeppe Kofod a Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0310)

Vystúpenia:

Michael Theurer (spravodajca), pred hlasovaním.


6.11. Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 a B8-0861/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0851/2016

(nahrádzajúci B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 a B8-0860/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij, v mene skupiny PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan, v mene skupiny S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ernest Maragall, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo a Rolandas Paksas,v mene skupiny EFDD;

—   Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2016)0311)

(Návrh uznesenia B8-0861/2016 sa stal bezpredmetným.)


6.12. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 a B8-0896/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0885/2016

(nahrádzajúci B8-0885/2016, B8-0892/2016 a B8-0893/2016):

podaný týmito poslancami:

—   József Szájer v mene skupiny PPE;

—   Enrique Guerrero Salom a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D;

—   Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2016)0312)

(Návrhy uznesenia B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 a B8-0896/2016 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

James Nicholson k anglickej verzii pozmeňujúceho návrhu č. 38.


6.13. Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000059/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava sa uskutočnila 8. júna 2016 (bod 25 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 6. júla 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 6.7.2016).

Návrhy uznesenia B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 a B8-0863/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0853/2016

(nahrádzajúci B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 a B8-0863/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Renate Sommer, v mene skupiny PPE;

—   Renata Briano a Doru-Claudian Frunzulică, v mene skupiny S&D;

—   Julie Girling, v mene skupiny ECR;

—   Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0313)


6.14. Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili Marco Zanni a Marco Valli v mene skupiny EFDD, o delegovanom rozhodnutí Komisie, ktorým sa mení príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Bielorusko (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku predložili Anna Elżbieta Fotyga a Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis a Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, o delegovanom rozhodnutí Komisie, ktorým sa mení príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Bielorusko (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA B8-0869/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0870/2016

Zamietnutý

Vystúpenia:

Petras Auštrevičius, pred hlasovaním.


6.15. Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku predložil Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o delegovanom nariadení Komisie z 23. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa špecifikujú kritériá týkajúce sa metodiky stanovovania minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

NÁVRH UZNESENIA

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

Zamietnutý


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Správa: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Správa: Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Správa: Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Správa: Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Správa: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Správa: Jeppe Kofod a Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (2016/2813(RSP))

V rozprave vystúpil Arnaud Danjean k organizácii rozpravy.

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon a Pier Antonio Panzeri.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri a Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan a Notis Marias.

(Pokračovanie rozpravy pozri bod 12 zápisnice zo dňa 6.7.2016)


11. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu Leylu Junusovú, azerbajdžanskú aktivistku v oblasti ľudských práv a kandidátku na Sacharovovu cenu za rok 2014, ktorú sprevádzal manžel Arif a dcéra Dinara, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


12. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy: bod 10 zápisnice zo dňa 6.7.2016)

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.


13. Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias a Richard Howitt.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Mirosław Piotrowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


14. Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini,Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange a Evžen Tošenovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Viorica Dăncilă.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


15. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Cristiana Dan Predu, Cristian Dan Preda k vyjadreniam Marie-Christine Vergiatovej, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Angel Dzhambazki.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


16. 71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)

Správa o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu Rade k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2016/2020(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Andrey Kovatchev.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 7.7.2016.


17. Ochrana oznamovateľov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana oznamovateľov (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (predseda Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Julia Pitera v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.


18. Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre bankový dohľad (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre bankový dohľad (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen a Massimiliano Salini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.


19. Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (rozprava)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D44599/02 – 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (spravodajkyňa) uviedla návrh uznesenia.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Marijana Petir a Damiano Zoffoli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 7.7.2016.


20. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu k zúčtovaniu v súvislosti s obchodnými miestami a centrálnymi protistranami (C(2016)03807 – 2016/2801(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o uchovávaní relevantných údajov týkajúcich sa pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi (C(2016)03821 – 2016/2802(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 24. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré majú oznamovať investičné spoločnosti, organizátori trhu a úverové inštitúcie (C(2016)03917 – 2016/2810(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje povinnosť zúčtovať deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, a harmonogram prijatia na zúčtovanie (C(2016)03944 – 2016/2812(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok (C(2016)03946 – 2016/2811(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2016

predložené gestorskému výboru: LIBE

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty (C(2016)03966 – 2016/2817(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. júna 2016

predložené gestorskému výboru: EMPL

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. júna 2016

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na žiadosť príslušného výboru:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek a uverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii ponuky predobchodných a poobchodných údajov a úroveň členenia údajov – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu k referenčným hodnotám – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na zabezpečenie služieb kolokácie a štruktúr poplatkov, ktoré sú spravodlivé a nediskriminačné – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa mechanizmu objemového prahu a poskytovania informácií na účely výpočtu transparentnosti a iných výpočtov – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa derivátových kontraktov s priamym, podstatným a predvídateľným vplyvom v Únii a zabránenie obídeniu pravidiel a povinností – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce požiadavky na dohody o tvorbe trhu a systémy tvorby trhu – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých je žiadosť Rady o predĺženie o jeden mesiac započítaná do 3-mesačného obdobia na vznesenie námietky:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa úrovne presnosti obchodných hodín – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa údajov o kvalite vykonávania transakcií, ktoré majú zverejňovať miesta výkonu – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2016 na žiadosť príslušného výboru.

predložené gestorskému výboru: ECON.


21. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 12/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0045/2016 – C8-0240/2016 – 2016/2116(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0046/2016 – C8-0241/2016 – 2016/2117(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 15/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0047/2016 – C8-0254/2016 – 2016/2122(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 16/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0048/2016 – C8-0255/2016 – 2016/2123(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 17/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0049/2016 – C8-0256/2016 – 2016/2124(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 18/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0050/2016 – C8-0257/2016 – 2016/2125(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 19/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0051/2016 – C8-0258/2016 – 2016/2126(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 14/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0052/2016 – C8-0259/2016 – 2016/2127(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2016 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0053/2016 – C8-0261/2016 – 2016/2128(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2016 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0054/2016 – C8-0262/2016 – 2016/2129(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 20/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0055/2016 – C8-0263/2016 – 2016/2130(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


22. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť INF 1/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 a V/AB-06/T/16.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že schváli presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 a DEC 11/2016.

Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 08/2016 a DEC 10/2016 – oddiel III – Komisia.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 585.204/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Právne oznámenie