Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2278(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0159/2016

Разисквания :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0320

Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

19. Повишаване на конкурентоспособността на МСП - Политика на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) - Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки - Стратегия на ЕС за Алпийския регион (разискване)
CRE

Доклад относно изпълнението на тематичната цел за „повишаване на конкурентоспособността на МСП“ - член 9, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2015/2282(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Доклад относно политиката на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3) [2015/2278(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Доклад относно европейското териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки [2015/2280(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0202/2016)

Доклад относно стратегията на ЕС за Алпийския регион [2015/2324(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Искра Михайлова и Mercedes Bresso представиха своите доклади.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Jérôme Lavrilleux (докладчик по становището на комисията EMPL), Renata Briano (докладчик по становището на комисията ENVI), Daniela Aiuto (докладчик по становището на комисията TRAN), Ulrike Müller (докладчик по становището на комисията AGRI), Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, Viorica Dăncilă, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward и Csaba Molnár.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Искра Михайлова и Mercedes Bresso.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.16 от протокола от 13.9.2016 г, точка 4.1 от протокола от 13.9.2016 г, точка 4.2 от протокола от 13.9.2016 г и точка 4.17 от протокола от 13.9.2016 г.

Правна информация