Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 303kWORD 94k
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta - Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 19.Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) - Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet - Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (keskustelu)
 21.Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Idiopaattinen keuhkofibroosi (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Elinten poistojen lopettaminen Kiinan mielipidevangeilta (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Italian keskiosaa 24. elokuuta 2016 ravistelleesta maanjäristyksestä, joka aiheutti huomauttavaa tuhoa ja lukuisia kuolonuhreja.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies määräsi 6. heinäkuuta 2016 Janusz Korwin-Mikkelle työjärjestyksen 166 artiklan mukaisen seuraamuksen (istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 8) hänen esitettyään 7. kesäkuuta 2016 pidetyssä istunnossa sopimattomia huomautuksia afrikkalaisista maahanmuuttajista. Janusz Korwin-Mikke valitti päätöksestä 18. heinäkuuta 2016.

Puhemiehistö tutki valituksen ja vahvisti yksimielisesti puhemiehen päätöksen. Seuraamus koostuu ensinnäkin päivärahan pidättämisestä 10 päivän ajan ja toiseksi määräaikaisesta kiellosta osallistua parlamentin toimintaan parlamentin tai minkä tahansa sen elimen, valiokunnan tai valtuuskunnan viiden peräkkäisen kokous- tai istuntopäivän ajan, rajoittamatta kuitenkaan jäsenen oikeutta äänestää täysistunnossa. Seuraamus tulee voimaan tästä päivästä 12. syyskuuta 2016 alkaen.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Angelo Ciocca on nimitetty parlamentin jäseneksi Gianluca Buonannon tilalle 7. heinäkuuta 2016 alkaen.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi 7. heinäkuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Angelo Ciocca osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Valtakirjojen tarkastus

JURI-valiokunnan ehdotuksesta parlamentti päätti julistaa seuraavien jäsenten valtakirjat päteviksi: Laima Liucija Andrikienė 30. toukokuuta 2016 alkaen, Urszula Krupa 24. kesäkuuta 2016 alkaen ja Manuel dos Santos 28. kesäkuuta 2016 alkaen.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämiseksi häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen

Asiasta vastaava JURI-valiokunta on ilmoittanut puhemiehelle, että Budapestin II ja III alueiden tuomioistuin on päättänyt Csaba Molnária vastaan kanteen johdosta käynnistetyn rikosoikeudellisen menettelyn, sillä kanteen esittäjät ovat peruuttaneet kanteensa. Näin ollen koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely päätetään.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-, EFDD- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

EMPL-valiokunta: Jane Collinsin tilalle Tim Aker

ITRE-valiokunta: Angelo Ciocca

valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidzanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa: Traian Ungureanun tilalle Ramona Nicole Mănescu

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


10. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavat kirjalliset kannanotot:

Kirjallinen kannanotto 0026/2016 idiopaattiseen keuhkofibroosiin, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, Remo Sernagiotto

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.9.2016 liite 1).

°
° ° °

Kirjallinen kannanotto 0048/2016 elinten poistojen lopettamiseen Kiinan mielipidevangeilta, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck, Cristian Dan Preda

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.9.2016 liite 2).

°
° ° °

Puhemies ilmoitti lisäksi vastaanottaneensa kirjallisen kannanoton kirjallisten kannanottojen lakkauttamisesta mutta totesi, että se ei ole työjärjestyksen mukainen.


11. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   oikaisu P8_TA-PROV(2016)0305(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta ja asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta sekä asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta P8_TA-PROV(2016)0305 (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) – LIBE-valiokunta

—   oikaisu P8_TA-PROV(2016)0306(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta P8_TA-PROV(2016)0306 (COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) – TRAN-valiokunta

—   oikaisu P8_TA-PROV(2016)0307(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta P8_TA-PROV(2016)0307 (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) – PECH-valiokunta

—   oikaisu P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta P8_TA-PROV(2016)0296 (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) – ENVI-valiokunta

—   oikaisu P8_TA(2015)0439(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 21) (toisessa käsittelyssä 15. joulukuuta 2015 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi (P8_TA(2015)0439) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) JURI-valiokunta.

Oikaisut ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


12. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona, 14. syyskuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (00029/2016/LEX - C8-0368/2016 - 2015/0310(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta (00032/2016/LEX - C8-0363/2016 - 2015/0308(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (00031/2016/LEX - C8-0362/2016 - 2015/0313(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (00021/2016/LEX - C8-0359/2016 - 2014/0268(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (00037/2016/LEX - C8-0357/2016 - 2013/0302(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (00014/2016/LEX - C8-0354/2016 - 2015/0096(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (00036/2016/LEX - C8-0350/2016 - 2013/0279(COD)).


13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000087/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Vähimmäistulojärjestelmät Euroopan unionissa (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

—   (O-000088/2016) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

—   (O-000089/2016) Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

—   (O-000108/2016) Bernd Lange ja Alexander Graf Lambsdorff INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja EU:n talouskumppanuussopimuksen parlamentaarinen valvonta ja kansalaisyhteiskunnan harjoittama seuranta (2016/2855(RSP)) (B8-0713/2016)

—   (O-000102/2016) Silvia Costa CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: Sopupelit (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).


14. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

—   muutospöytäkirja Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan väliseen sopimukseen säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

—   kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta

—   Euroopan unionin ja Kiribatin tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja Tuvalun välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus.


15. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin maaliskuun, huhtikuun I, huhtikuun II ja toukokuun I sekä toukokuun II 2016 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


16. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))

Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD))

Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2017 yleisestä talousarviosta (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta (COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, INTA, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, JURI, ECON, INTA

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Georgian ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Ukrainan ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tuvalun välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta (COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, EMPL

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, LIBE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta (COM(2016)0466 - C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, EMPL, JURI

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Puhemies kuulee Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamismenettelyistä (COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, PECH, AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE, AGRI, ITRE, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, CONT, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta (COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Sir Julian Kingin, KCVO, CMG, nimittäminen Euroopan komission jäseneksi (11119/2016 - C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa (11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta (COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta (COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tiedonvaihdosta, varhaisvaroitusjärjestelmästä ja riskinarviointimenettelystä (COM(2016)0547 - C8-0351/2016 - 2016/0261(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

BUDG, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2016/002 SE/Ericsson (COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö Euroopan alueellisesta yhteistyöstä – parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet (2015/2280(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

- Mietintö aiheesta ”Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta” (2015/2322(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A8-0214/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton väliseen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan osallistumista sopimuspuolena sopimukseen sen liityttyä Euroopan unioniin koskevan pöytäkirjan tekemisestä (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0218/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta (COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Timothy Kirkhope (A8-0219/2016)

- Mietintö EU:n Afrikka-hätärahastosta: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (2015/2341(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

- Mietintö pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisäämisestä pääomamarkkinaunionissa (2016/2032(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Othmar Karas (A8-0222/2016)

- Mietintö yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta (2015/2116(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Renate Weber (A8-0225/2016)

- Mietintö Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta (2015/2324(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

- Mietintö Euroopan globalisaatiorahaston toiminnasta, vaikutuksesta ja lisäarvosta 2007–2014 (COM(2015)0355 - 2015/2284(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Marian Harkin (A8-0227/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

- Mietintö István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2237(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

- Mietintö Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2016/2015(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

- Mietintö lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta (COM(2016)0051 - 2016/2058(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Adam Gierek (A8-0232/2016)

- Mietintö Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2083(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ska Keller (A8-0236/2016)

- Mietintö elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen (EY) N:o 1935/2004 täytäntöönpanosta (2015/2259(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Petr Ježek (A8-0238/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Uruguayn itäisen tasavallan välillä tehtävän sopimuksen tekemisestä (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10107/2016 - C8-0243/2016 - 2016/0005(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016)

- Mietintö yritysten vastuusta kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (2015/2315(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatimisesta kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU soveltamista varten ja direktiivin 2013/32/EU muuttamisesta (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvie Guillaume (A8-0244/2016)

- Mietintö ihmisoikeuksista ja muuttoliikkeestä kolmansissa maissa (2015/2316(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

- Väliaikainen mietintö autoalan päästömittauksia käsittelevästä tutkimuksesta (2016/2090(INI)) - EMIS-valiokunta - Esittelijät: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2016)0071 - C8-0098/2016 - 2016/0043(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Laura Agea (A8-0247/2016)

- Mietintö parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (2015/2320(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

- Mietintö EU:n suhteista Tunisiaan nykyisessä alueellisessa tilanteessa (2015/2273(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Vicky Ford (A8-0251/2016)

- Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä sosiaalialan kolmikantahuippukokouksesta ja päätöksen 2003/174/EY kumoamisesta (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Csaba Sógor (A8-0252/2016)

- Mietintö työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luomisesta (2016/2017(INI)) - EMPL-valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Tatjana Ždanoka (A8-0253/2016)

- Mietintö postipalveludirektiivin soveltamisesta (2016/2010(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A8-0254/2016)

- Mietintö sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa (2015/2255(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0255/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Leo Brincat tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Lazaros Stavrou Lazarou tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 471/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A8-0240/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (07532/2/2016 - C8-0227/2016 - 2013/0302(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Ivo Belet (A8-0256/2016)


17. Käsittelyjärjestys

Syyskuun 2016 (PE 587.335/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai ja tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

—    ECR-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta "Neuvottelujen valmistelut sen jälkeen kun jäsenvaltio on toiminut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla" ja että sen päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä.

   Puheenvuorot: ECR-ryhmän puolesta Sander Loones, joka perusteli pyynnön, Paul Nuttall, joka kannatti pyyntöä, ja Esteban González Pons, joka vastusti pyyntöä.

   Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (49 puolesta, 245 vastaan, 38 tyhjää).

—    S&D-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistalle otetaan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta "Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan" ja että sen päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista äänestetään lokakuun I istuntojaksolla. Tämän johdosta istuntoa olisi jatkettava klo 24:ään.

°
° ° °

Notis Marias käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut edellisessä äänestyksessä ja että hän olisi halunnut äänestää puolesta.

°
° ° °

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Gianni Pittella, joka perusteli pyynnön, Bart Staes, joka kannatti pyyntöä, ja David Casa, joka vastusti pyyntöä.

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta ja totesi ryhmänsä toivovan, että keskustelua koskevasta pyynnöstä ja päätöslauselmaesityksiä koskevasta pyynnöstä toimitetaan erilliset äänestykset.

Parlamentti hyväksyi S&D-ryhmän pyynnön KÄ:ssä (222 puolesta, 99 vastaan, 12 tyhjää).

Puhemies totesi neuvoston ilmoittaneen, että se ei voinut taata läsnäoloaan keskiviikkoiltapäivän keskusteluissa, ja pyysi neuvostoa pyrkimään olemaan läsnä.

Torstai

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu vähimmäistulojärjestelmistä EU:ssa (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 89) siirretään iltapäivästä aamuun päivän ensimmäiseksi keskusteluksi, jolloin istunto aloitettaisiin klo 8.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Paloma López Bermejo, joka perusteli pyynnön, Neoklis Sylikiotis, joka kannatti pyyntöä, ja David Casa, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (155 puolesta, 134 vastaan, 39 tyhjää).

Iltapäivän esityslistalle otetaan keskustelu CULT-valiokunnan suullisesti vastattavasta kysymyksestä O-000102/2016.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Franz Obermayr käytti puheenvuoron ottomaanien armeijan Wienissä kärsimän tappion 333. vuosipäivän johdosta.


18. Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta - Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta” [2015/2322(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0214/2016)

Mietintö lämmitystä ja jäähdytystä koskevasta EU:n strategiasta [2016/2058(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adam Gierek (A8-0232/2016)

Werner Langen esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Adam Gierek esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Algirdas Saudargas PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Dan Nica, Nikolay Barekov, Morten Helveg Petersen, Neoklis Sylikiotis, Jakop Dalunde, Julia Reid, Angelo Ciocca, Eleftherios Synadinos, Angelika Niebler, José Blanco López, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angelika Mlinar, Marcus Pretzell, Theodor Dumitru Stolojan ja Csaba Molnár.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Marijana Petir, Theresa Griffin, Notis Marias, Lefteris Christoforou, Martina Werner, Luděk Niedermayer ja Franc Bogovič.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Georgios Epitideios, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Jiří Maštálka.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Adam Gierek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.14 ja istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.15.


19. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) - Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet - Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (keskustelu)

Mietintö temaattisen tavoitteen ”Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 3 kohta) täytäntöönpanosta [2015/2282(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävistä tutkimus- ja innovointistrategioista (RIS3) [2015/2278(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Mietintö Euroopan alueellisesta yhteistyöstä – parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet [2015/2280(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Mietintö Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta [2015/2324(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso esittelivät mietinnöt.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jérôme Lavrilleux (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renata Briano (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniela Aiuto (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Müller (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, Viorica Dăncilă S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward ja Csaba Molnár.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova ja Mercedes Bresso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.16, istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.1, istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.2 ja istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.17.


20. EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (keskustelu)

Mietintö EU:n Afrikka-hätärahastosta: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset [2015/2341(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao esitteli mietinnön.

Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek esittääkseen sinistä korttia nostamalla kysymyksen Arne Lietzille (puhemies keskeytti puhujan, sillä tämä ei esittänyt kysymystä), Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Marek Jurek, joka arvosteli puhemiehen päätöstä (puhemies perusteli päätöksensä), Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho antaakseen henkilökohtaisen lausuman ja Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill ja Liliana Rodrigues.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Ignazio Corrao.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.18.


21. Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (lyhyt esittely)

Mietintö työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luomisesta [2016/2017(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Tatjana Ždanoka ja Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

Tatjana Ždanoka ja Vilija Blinkevičiūtė esittelivät mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Stanislav Polčák, Maria Arena, Viorica Dăncilă ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Christos Stylianides (komission jäsen).

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 4.19.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Claude Rolin, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira, Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Xabier Benito Ziluaga, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Marian Harkin, Matt Carthy, James Carver, Jaromír Štětina, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Pál Csáky, Victor Negrescu, Andor Deli ja Michaela Šojdrová.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 587.335/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Collins, Crowley, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Liite 1 - Idiopaattinen keuhkofibroosi (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0026/2016 idiopaattiseen keuhkofibroosiin1 (istunnon pöytäkirja 12.9.2016, kohta 10), jonka Elena Gentile, Andrey Kovatchev, Javier Nart, Raffaele Fitto, Isabella De Monte, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach, Renate Sommer, Dominique Riquet, Philippe De Backer, Marian Harkin, Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea ja Remo Sernagiotto ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 388 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Idiopaattiset sairaudet kehittyvät ilman tunnettua syytä. Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) on krooninen, etenevä ja kuolemaan johtava keuhkosairaus, joka vaikuttaa vanheneviin aikuisiin, eikä sitä ole tunnustettu harvinaiseksi sairaudeksi kaikissa unionin maissa.

2.   Euroopassa noin 80 000–111 000 ihmistä kärsii IPF:stä. Vuosittain diagnosoidaan noin 35 000 tapausta.

3.   Diagnoosin jälkeen elinajanodote on 2–5 vuotta. Parannuskeinoa ei ole, mutta varhainen diagnoosi voisi parantaa "quoad vitam" -ennustetta.

4.   Diagnoosi ja hoito viivästyvät usein riittämättömän tiedon ja diagnoosipolun puuttumisen vuoksi.

5.   Moni potilas ei pääse ajoissa farmakologisen ja ei-farmakologisen hoidon piiriin, koska rahoitus viivästyy ja IPF ei kuulu kansallisen terveydenhoitojärjestelmän piiriin.

6.   Harvoja IPF-potilaita hyväksytään keuhkonsiirto-operaatioihin, koska hyväksymisperusteet ovat Euroopassa epätasa-arvoisia.

7.   Komissiota kehotetaan edistämään IPF-tutkimusta sen syyn ja parannuskeinon löytämiseksi.

8.   Komissiota kehotetaan tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta IPF-potilaat saavat mahdollisuuden orpolääkkeisiin ja Euroopan lääkeaineviraston hyväksymiin uusiin lääkkeisiin.

9.   Komissiota kehotetaan pyytämään jäsenvaltioita parantamaan keuhkonsiirtojen ja ei-farmakologisten hoitojen saatavuutta edistämällä parhaita käytäntöjä ja tunnustamalla terveydenhoidon ammattilaisten roolin IPF:n hoidossa.

10.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Christian Ehler, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Brian Hayes, Esther Herranz García, György Hölvényi, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Nuno Melo, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Claude Moraes, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 2 - Elinten poistojen lopettaminen Kiinan mielipidevangeilta (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0048/2016 elinten poistojen lopettamiseen Kiinan mielipidevangeilta1 (istunnon pöytäkirja 12.9.2016, kohta 10), jonka Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Tunne Kelam, László Tőkés, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Klaus Buchner, Arne Gericke, Branislav Škripek, Stefan Eck ja Cristian Dan Preda ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 414 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Euroopan neuvosto hyväksyi 9. heinäkuuta 2014 yleissopimuksen ihmisen elimillä käytävän kaupan torjumisesta laittomien elinsiirtojen kriminalisoimiseksi; se avattiin allekirjoitettavaksi ja jokaista maata kehotettiin allekirjoittamaan se.

2.   Sitkeässä elävien ja luotettavien tietojen mukaan Kiinan kansantasavallassa tehdään järjestelmällisesti valtion hyväksymiä elinten poistoja mielipidevangeilta, jotka eivät ole antaneet siihen lupaa, ja näihin vankeihin kuuluu pääasiassa rauhanomaisen Falun Gong -meditaation harjoittajia, mutta myös uiguureja, tiibetiläisiä ja kristittyjä.

3.   Kansainvälinen yhteisö on tuominnut voimakkaasti elinten poistot Kiinassa ja niiden lopettamiseksi olisi ryhdyttävä toimiin.

4.   Koska kyseessä ovat vakavat väärinkäytökset, on ehdottomasti käynnistettävä viipymättä tutkinta Kiinan kansantasavallassa harjoitettavista elinten poistoista.

5.   Komissiota ja neuvostoa kehotetaan panemaan täytäntöön Euroopan parlamentin 12. joulukuuta 2013 antama päätöslauselma elinten poistoista Kiinassa2 ja laadittava asiasta raportti.

6.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0603.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Laima Liucija Andrikienė, Gerolf Annemans, Maria Arena, Marie-Christine Arnautu, Jonathan Arnott, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Gerard Batten, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Bas Belder, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Louise Bours, Lynn Boylan, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, David Campbell Bannerman, Nicola Caputo, Matt Carthy, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, David Coburn, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Pál Csáky, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Jakop Dalunde, Rosa D'Amato, Seb Dance, Nicola Danti, Paolo De Castro, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Raymond Finch, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nathan Gill, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Daniel Hannan, Marian Harkin, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Brian Hayes, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dennis de Jong, Marek Jurek, Philippe Juvin, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Ilhan Kyuchyuk, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Marju Lauristin, Gilles Lebreton, Ryszard Antoni Legutko, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Morten Løkkegaard, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Morten Messerschmidt, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Bernard Monot, Clare Moody, Claude Moraes, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, James Nicholson, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Patrick O'Flynn, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Margot Parker, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Marek Plura, Pavel Poc, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Carolina Punset, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Julia Reid, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Alyn Smith, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Marco Valli, Anneleen Van Bossuyt, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Kristina Winberg, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Stanisław Żółtek, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö