Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

12. FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein och Nikos Androulakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa och Afzal Khan.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande