Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000088/2016 (B8-0711/2016)

Συζήτηση :

PV 13/09/2016 - 17
CRE 13/09/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000088/2016) που κατέθεσε Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2016) που κατέθεσαν οι Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Κύριοι στόχοι για τη συνεδρίαση CoP17 της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Ο Gerben-Jan Gerbrandy αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Ivan Korčok.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου