Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0360

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») [2015/2116(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Renate Weber (A8-0225/2016)

Η Renate Weber παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Michaela Šojdrová (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom και Jana Žitňanská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Romana Tomc, Csaba Sógor και Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Renate Weber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου