Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgEndelig udgave

16. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
CRE

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (09878/1/2016 - C8-0358/2016 – 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

henvist til kor. udv. : TRAN

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

henvist til kor. udv. : IMCO

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

henvist til kor. udv. : AGRI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

henvist til kor. udv. : TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 16. september 2016..

°
° ° °

Indlæg af Dominique Bilde for en personlig bemærkning som følge af indlægget af Jérôme Lavrilleux under forhandlingen samme morgen om anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (jf.punkt 6 i protokollen af 15.9.2016)

Juridisk meddelelse