Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgEndelig udgave

18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

DEVE

- EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))
(rådg.udv.: EMPL, INTA)

- Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (2016/2139(INI))
(rådg.udv.: CONT)

ITRE

- Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram (2016/2147(INI))
(rådg.udv.: FEMM, BUDG, REGI)

- Det europæiske cloud-initiativ (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(rådg.udv.: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI

- Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI

- Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord? (2016/2141(INI))

AGRI, FEMM

- Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI))

CULT

- En integreret tilgang til sportspolitikken: god forvaltning, tilgængelighed og integritet (2016/2143(INI))

- Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (2016/2142(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

AFCO

- Gennemførelse af traktatens bestemmelser om nationale parlamenter (2016/2149(INI))
(rådg.udv.: EMPL, JURI)

FEMM

- EU-midler til ligestilling (2016/2144(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG, CONT)

PETI

- Årlige betænkning om aktiviteterne i Udvalget for Andragende 2015 (2016/2146(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

AFET

- Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (2016/2220(INI))

- Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (2016/2219(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE)

AFET, ENVI

- En integreret EU-politik om Arktis (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(rådg.udv.: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL

- Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (2016/2221(INI))
(rådg.udv.: FEMM, AGRI)

ENVI

- Initiativ vedrørende ressourceeffektivitet: mindre madspild, større fødevaresikkerhed (2016/2223(INI))
(rådg.udv.: AGRI)

- Palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI))
(rådg.udv.: AGRI, INTA)

JURI

- Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI))
(rådg.udv.: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE

- Big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse (2016/2225(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

PETI

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 (2016/2150(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

- Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI))
henvist til kor. udv. : JURI, AFCO
rådg.udv.: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (2016/2100(INI))
henvist til kor. udv. : ECON
rådg.udv.: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
henvist til kor. udv. CULT
rådg.udv.: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (2016/2057(INI))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
henvist til kor. udv. : ENVI
rådg.udv.: ITRE, JURI, INTA, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
henvist til kor. udv. : JURI
rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- En europæisk søjle for sociale rettigheder (COM(2016)0127 - - 2016/2095(INI))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: FEMM, ECON

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

DEVE

- EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren (2016/2140(INI))
(rådg.udv.: EMPL, INTA)

REGI

- Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

TRAN

- Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(rådg.udv.: JURI, IMCO, EMPL)

JURI

- Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI))
(rådg.udv.: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7 juli og 8 september 2016)

JURI

- Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (2015/2103(INL))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

- Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI))
udvalg: AGRI, FEMM

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

- En integreret EU-politik om Arktis (JOIN(2016)0021 - - 2016/2228(INI))
udvalg: AFET, ENVI
(rådg.udv.: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Ændring af titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 7. juli 2016)

TRAN

- Ny titel på initiativbetænkning (2015/2350(INI)) : "Optimering af mulighederne for skibspassagertransport"

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. september 2016)

AFET, DEVE

- Ny titel på initiativbetænkning (2015/2342(INI)) : "Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle"

Ændringer af "Europa-Parlamentets forretningsorden"

AFCO

- Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (2016/2114(REG))

(rådg.udv.: BUDG, JURI, CONT)

Juridisk meddelelse