Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 331kWORD 99k
Torstai 15. syyskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vetoomukset
 5.Vähimmäistulojärjestelmät EU:ssa (keskustelu)
 6.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (keskustelu)
 7.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Filippiinit
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan komission jäsenen nimittäminen – Sir Julian King (äänestys)
  11.2.Filippiinit (äänestys)
  11.3.Somalia (äänestys)
  11.4.Zimbabwe (äänestys)
  11.5.Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I (äänestys)
  11.6.Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)
  11.7.Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)
  11.8.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  11.9.Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (äänestys)
  11.10.Postipalveludirektiivin soveltaminen (äänestys)
  11.11.Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa (äänestys)
  11.12.Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (äänestys)
  11.13.Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (äänestys)
  11.14.Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Työjärjestyksen tulkinta
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 17.Sopupelit (keskustelu)
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan komission jäsenen nimittäminen - Sir Julian King (UK)


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, EMPL, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ilmailun turvatarkastuslaitteita koskevan unionin sertifiointijärjestelmän perustamisesta (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/2013 muuttamisesta jatkamalla Euroopan tilasto-ohjelmaa vuosina 2018–2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) aiheuttaman saastumisriskin vaikutuksesta kansalaisten terveyteen (B8-0793/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kansanäänestysten järjestämisestä EU-jäsenyydestä (B8-0794/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys liha- ja maitopohjaisten tuotteiden alkuperämerkinnöistä (B8-0795/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisten pk-yritysten vaikeasta tilanteesta (B8-0796/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian karjankasvattajien kriisistä (B8-0797/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys saastuneita elintarvikkeita koskevan skandaalin selvittämisestä (B8-0798/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys kuluttajien suojelusta elintarvikkeissa olevia mineraaliöljyjä vastaan (B8-0799/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten kuluttajien suojelusta ennalta varautumisen periaatteen kiertämistä vastaan kauppasopimusten yhteydessä (B8-0800/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys demokratian kunnioittamisesta Turkissa ja viisumipakon poistamista koskevan prosessin keskeyttämisestä (B8-0803/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys moottoriajoneuvoissa kerättävien tietojen sääntelystä (B8-0806/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lapsityön torjumisesta (B8-0810/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Libyasta Italiaan suuntautuvasta uudesta muuttoaallosta ja terroriuhasta (B8-0811/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys tutkimustuesta toimenpiteille Xylella fastidiosa -bakteeria vastaan ja Välimeren alueen oliivipuiden säilyttämiseksi (B8-0812/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys muuttajien sisäisten siirtojen järjestelmän epäonnistumisesta (B8-0813/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Egyptairin lento-onnettomuudesta (B8-0814/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vuoristoalueiden määritelmästä ja yhtenäisen vuoristoaluepolitiikan luomisesta (B8-0815/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys viiriäisten kasvatusolosuhteista (B8-0816/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission vaatimuksesta lykätä lakisääteistä eläkeikää (B8-0817/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys ranskan kielen käytöstä unionin toimielimissä (B8-0818/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä tukea jäsenvaltioita järjestämään opetushenkilöstölle koulutustoimintaa unionin politiikasta opiskelijoille tarjottavan Euroopan unionia koskevan asianmukaisen koulutuksen edistämiseksi (B8-0819/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys ankkojen kasvatusoloista (B8-0820/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys pakastettujen elintarvikkeiden asianmukaisen käsittelyn varmistamisesta (B8-0821/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kananpoikien kasvatusoloista (B8-0822/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys vanhojen kielten opetuksesta Euroopan unionissa (B8-0823/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys kieltäytymisestä myöntää turkille Euroopan unionin virallisen kielen asema (B8-0824/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä ottaa käyttöön tehokkaat valvontamekanismit yhteisötalouden hyödyntämiseksi uusien työpaikkojen luomista edistävänä välineenä Euroopan unionissa (B8-0825/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä käynnistää toimia jäsenvaltioiden tueksi metsäpalojen ehkäisemiseen suunnattavien varojen tehokkaampaa hallintaa varten (B8-0826/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kalkkunoiden kasvatusoloista (B8-0832/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kanojen kasvatusoloista (B8-0833/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys helmikanojen kasvatusoloista (B8-0834/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys turvapaikanhakijakiintiöitä koskevasta jakamisjärjestelmästä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä (B8-0835/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys parhaista keinoista kansallisten rajojen palauttamiseksi korkean terrorismiuhan vuoksi (B8-0836/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys muovikassien uudelleenkäyttöä koskevista uusista menettelyistä muun muassa niiden mereen päätymisen vähentämiseksi (B8-0837/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys saastuneiden teollisuusalueiden hyödyntämisestä (B8-0843/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys komission yrityksistä hallita laitonta maahanmuuttoa (B8-0844/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiksi tarkoitettujen hevosten kuljetus- ja teurastusolosuhteista Euroopan unionissa (B8-0845/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys nanohiukkasista (B8-0846/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys tulkkausoikeuden turvaamisesta (B8-0847/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys työajasta sekä työ- ja yksityiselämän tasapainosta (B8-0848/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys siirtolaisvirrasta aiheutuvista vaaroista, jotka kohdistuvat erityisesti naisiin ja homoseksuaaleihin (B8-0849/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys hanhien hävittämisestä kaasumenetelmällä Alankomaissa (B8-0850/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys komission maahanmuuttopolitiikasta (B8-0856/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä aiheutuvista haitoista (B8-0859/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä (B8-0872/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Jordi Sebastià. Päätöslauselmaesitys EU:hun tuotujen sitrushedelmien terveyden tehokkaasta valvonnasta (B8-0873/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ja Sylvie Goddyn. Päätöslauselmaesitys valaiden ja delfiinien pyynnistä Färsaarilla (B8-0874/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys eläinkuljetuksista (B8-0875/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys tilausvideopalvelujen (VOD) verotuksesta (B8-0876/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sellaisten toimien toteuttamisesta, joilla torjutaan kasvavaa euroskeptisyyttä unionin kansalaisten keskuudessa ja edistetään heidän osallistumistaan unionin elämään ja päätöksentekoon (B8-0877/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys IMS Health France -yrityksen toteuttamista irtisanomispäätöksistä (B8-0878/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sveitsiläisen Geberit-yrityksen toteuttamista irtisanomispäätöksistä (B8-0879/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Louis Aliot ja Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys urheilun ja erityisesti rugbyn edistämisestä (B8-0880/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys työmarkkinoiden uudistamisesta (B8-0881/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys laittoman metsänhakkuun ja laittoman puutavaran EU:hun tuonnin estämisestä (B8-0882/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Päätöslauselmaesitys myrkyllisten aineiden käytön kieltämisestä tamponeissa ja naisten hygieniatuotteissa (B8-0884/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sellaisten seurantamekanismien luomisesta, joilla aloittelevat yritykset saadaan todella tehokkaiksi innovoinnin ja digitalisoinnin alalla (B8-0887/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä järjestää ympäristökasvatuskampanjoita rannikkoalueilla, jotta kansalaiset saadaan osallistumaan meri- ja rannikkoympäristön suojeluun (B8-0888/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys taidealan ammattien arvon nostamisesta (B8-0889/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys toimintapyynnöstä, jolla pyritään levittämään tietoisuutta aliravitsemuksen riskeistä EU:ssa ja edistämään seulontaohjelmia heikoimmassa asemassa olevien ryhmien tunnistamiseksi (B8-0890/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä saada eläinperäisten elintarvikkeiden asianmukaista käsittelyä ja jäähdyttämistä koskevat ohjeet (B8-0891/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Madagascarin kehityksen tukemisesta El Niño -ilmiön jälkeen (B8-0918/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä (B8-0919/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys glyfosaatin myyntiluvan jatkamisesta (B8-0920/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta tietosuojasta TTIP-neuvottelujen yhteydessä (B8-0921/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys geoblokkauksesta (B8-0922/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys homofobiasta (B8-0923/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys avustuksista sulkemisuhan alla oleville museoille ja teattereille (B8-0924/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen elokuvanteon edistämisestä (B8-0925/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys yhteisöllisyyden ja radikalisaation vaaroista amatööriurheiluseuroissa (B8-0926/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin ja Kanadan välisen talous- ja kauppasopimuksen sekamuotoisen luonteen tunnustamisesta (B8-0927/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys vähimmäispalkan soveltamisesta Ranskassa ja Saksassa kabotaasiliikennettä harjoittaviin ulkomaalaisiin kuljettajiin (B8-0928/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys työntekijöiden pääsemisestä osallisiksi yrityksen voitoista (B8-0929/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeissa esiintyvien nanomateriaalien sääntelystä (B8-0930/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian maitoalan tukemisesta (B8-0931/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys luvun 33 avaamisesta Turkin jäsenyysneuvotteluissa (B8-0932/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan keskuspankin puuttumisesta jäsenvaltioiden poliittisiin asioihin (B8-0933/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kehitysavun ehdoista (B8-0934/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys islamistien toteuttamasta terrori-iskusta Bangladeshissa (B8-0935/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen pankkisektorin jatkuvasta epävakaudesta (B8-0936/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys pistejärjestelmään perustuvasta maahanmuuttojärjestelmästä (B8-0937/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys vastuun määrittelystä liikenneonnettomuuksissa, joissa on osallisena ajoneuvo ilman kuljettajaa (B8-0938/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells ja Pablo Zalba Bidegain. Päätöslauselmaesitys kadonneista henkilöistä Euroopan unionissa (B8-0939/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vaadittavista toimista byrokraattisten käytäntöjen yksinkertaistamiseksi ja joustomekanismien käyttöön ottamiseksi rajatylittävän yhteistyön ohjelmissa (B8-0940/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan tason sotilastutkimuksen käynnistämistä koskevasta hankkeesta (B8-0941/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys työntekijöiden edustuksesta yritysten johtokunnissa (B8-0942/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kristittyihin kohdistuneista hyökkäyksistä Nigeriassa (B8-0943/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys mekaanisen dopingin urheilulle aiheuttamasta uudesta vaarasta (B8-0944/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys nanohiukkasiin liittyvistä riskeistä (B8-0945/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioille tarjottavan taloudellisen tuen lisäämisestä korkealaatuisten ehkäisy- ja seulontaohjelmien kehittämiseksi erityyppisten syöpien torjumiseksi eurooppalaisen syöväntorjuntaohjeiston mukaisesti (B8-0946/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys taloudellisista kannustimista hotelleille, jotka asentavat energiatehokkaampia ja vähemmän saastuttavia ilmastointijärjestelmiä (B8-0947/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä toteuttaa tehokkaampia toimia koulujärjestelmissä ilmenevän kaupunkien ja esikaupunkialueiden välisen epätasa-arvon poistamiseksi sekä tasa-arvoisen ja korkeatasoisen opetuksen edistämiseksi (B8-0948/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys nautojen spongiformisesta enkefalopatiasta (BSE-taudista) (B8-0950/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys lentorahtiliikenteen valvonnan parantamisesta (B8-0951/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys hyönteisten syönnin lisääntymisestä ja sen aiheuttamista terveysriskeistä (B8-0952/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys toiminnallisesta lukutaidottomuudesta (B8-0953/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tehokkaaseen kaupunkisuunnitteluun tarkoitetun, Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettavan yhteisen mekanismin luomisesta Copernicus- ja Urbact-ohjelmille (B8-0954/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

REGI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä toimiksi, joilla tuetaan pätevän henkilöstön kouluttamista innovatiiviselle ja ympäristön kannalta kestävälle matkailualalle (B8-0955/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys väärennettyjen elintarvikkeiden verkkomyynnin torjunnasta (B8-0956/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys muovijätteen leviämisestä meriin (B8-0957/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetuista tukijärjestelmistä, joilla tuetaan kauko-ohjattujen ilma-alusten käyttöä maataloudessa (B8-0958/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys hyönteismyrkkyjen tarpeettoman käytön vaaroista (B8-0959/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys näkövammaisten kansalaisten mahdollisuudesta nauttia taideteoksista (B8-0960/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä tehdä vertaileva tutkimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden tiheimmin asutuista alueista erityisesti melun ympäristövaikutusten kartoittamiseksi (B8-0961/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys kaikkien sellaisten pyyntöjen torjumiseksi, jotka tähtäävät Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttämiseen laittomien maahanmuuttajien vastaanottopalvelujen rahoittamiseen (B8-0962/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE, REGI

- Dominique Bilde ja Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys viinimatkailun edistämisestä (B8-0963/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

AGRI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys savukepakkauksia koskevista säännöistä ja tupakoinnin torjumiseen tähtäävän toimintapolitiikan käyttöönotosta (B8-0964/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011, jossa säädetään tiettyjen hedelmien ja vihannesten kokoluokista ja ominaisuuksista, kumoamisesta (B8-0965/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys normien ja sääntelyn arvostuksen alenemisesta Euroopan unionissa (B8-0966/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys innovatiivisista lääkkeistä (B8-0967/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Päätöslauselmaesitys unionin hedelmä- ja vihannesalasta (B8-0968/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Bernard Monot. Päätöslauselmaesitys Euroopan komission entisten jäsenten yksityiselle sektorille siirtymisen sääntelystä (B8-0969/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Mauritaniassa vangittuna olevan vakavasti sairaan Italian kansalaisen vapauttamispyynnöstä (B8-0970/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys islamistisen terrorismin lisääntyvästä uhasta Euroopan unionissa (B8-0971/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


3. Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000088/2016) – Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2016) – Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Johannesburgissa (Etelä-Afrikassa) järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Keskustelu käytiin 13. syyskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 13.9.2016, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta EU:n strategisista tavoitteista Johannesburgissa (Etelä-Afrikka) 24. syyskuuta–5. lokakuuta 2016 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 17. kokouksessa (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.9.


4. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

14. syyskuuta 2016

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 0725/2016); (*) (nro 0726/2016); (*) (nro 0727/2016); Ines Tenenti (nro 0728/2016); (*) (nro 0729/2016); (*) (nro 0730/2016); (*) (nro 0731/2016); (*) (nro 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nro 0733/2016); (*) (nro 0734/2016); (*) (nro 0735/2016); (*) (nro 0736/2016); (*) (nro 0737/2016); Susan Begg (nro 0738/2016); Bengt Johansson (nro 0739/2016); (*) (nro 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nro 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nro 0742/2016); (*) (nro 0743/2016); (*) (nro 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nro 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nro 0746/2016); (*) (nro 0747/2016); (*) (nro 0748/2016); (*) (nro 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (nro 0750/2016); (*) (nro 0751/2016); (*) (nro 0752/2016); (*) (nro 0753/2016); (*) (nro 0754/2016); Elena Nicolaie (nro 0755/2016); (*) (nro 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (nro 0757/2016); (*) (nro 0758/2016); Félix Blaise (nro 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nro 0760/2016); (*) (nro 0761/2016); (*) (nro 0762/2016); (*) (nro 0763/2016); (*) (nro 0764/2016); Abel Avram (nro 0765/2016); Alexandru Pârvu (nro 0766/2016); Edith Hanin (nro 0767/2016); Patrick Wurmbach (nro 0768/2016); (*) (nro 0769/2016); (*) (nro 0770/2016); (*) (nro 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nro 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nro 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nro 0774/2016); (*) (nro 0775/2016); (*) (nro 0776/2016); Rowan Ashe (nro 0777/2016); Flavio Miccono (nro 0778/2016); (*) (nro 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nro 0780/2016); (*) (nro 0781/2016); (*) (nro 0782/2016); (*) (nro 0783/2016); (*) (nro 0784/2016); Stephen Putt (nro 0785/2016); (*) (nro 0786/2016); Frens Dols (nro 0787/2016); (*) (nro 0788/2016); (*) (nro 0789/2016); Edward Williamson (nro 0790/2016); Samuel Radisson (nro 0792/2016); Kevin Diamond (nro 0793/2016); Marius Miknys (nro 0794/2016); (*) (nro 0795/2016); (*) (nro 0796/2016); Maurice Weemhof (nro 0797/2016); Leona Bashow (nro 0798/2016); (*) (nro 0799/2016); (*) (nro 0800/2016); David Neville-Smith (nro 0801/2016); Robert Wasteney (nro 0802/2016); (*) (nro 0803/2016); Michael Levey (nro 0804/2016); John Vannuffel (nro 0805/2016); Justin Washtell (nro 0806/2016); (*) (nro 0807/2016); Denis Hicks (nro 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nro 0809/2016); (*) (nro 0810/2016); (*) (nro 0811/2016); (*) (nro 0812/2016); Howard Clapp (nro 0813/2016); Phil McNally (nro 0814/2016); Simon Collcutt (nro 0815/2016); Ashley Kovas (nro 0816/2016); (*) (nro 0817/2016); (*) (nro 0818/2016); (*) (nro 0819/2016); Tristan Coleshaw (nro 0820/2016); (*) (nro 0821/2016); Marion Meslin (nro 0822/2016); (*) (nro 0823/2016); Luis Pombo (nro 0824/2016); Emma Wood (nro 0825/2016); Gail Thomas (nro 0826/2016); Rodney Harward (nro 0827/2016); Thomas Attah (nro 0828/2016); James Leigh (nro 0829/2016); Stefan Hofbauer (nro 0830/2016); Leonard Stephenson (nro 0831/2016); Anthony Melia (nro 0832/2016); (*) (nro 0833/2016); (*) (nro 0834/2016); Nicholas Parkin (nro 0835/2016); Alison Jenner (nro 0836/2016); David Risley (nro 0837/2016); Philip Adams (nro 0838/2016); Robin Fenwick (nro 0839/2016); Paul Locker (nro 0840/2016); Laurel Lindström (nro 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nro 0842/2016); Derek Etherington (nro 0843/2016); Duncan Parker (nro 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nro 0845/2016); Conrad Brunstrom (nro 0846/2016); Alan Bretman (nro 0847/2016); Dave Poole (nro 0848/2016); (*) (nro 0849/2016); (*) (nro 0850/2016); (*) (nro 0851/2016); Antonino Panebianco (nro 0852/2016); (*) (nro 0853/2016); (*) (nro 0854/2016); (*) (nro 0855/2016); (*) (nro 0856/2016); Romina Afrasani (nro 0857/2016); Oliver Busack (nro 0858/2016); Oliver Busack (nro 0859/2016); (*) (nro 0860/2016); (*) (nro 0861/2016); (*) (nro 0862/2016); (*) (nro 0863/2016); (*) (nro 0864/2016); (*) (nro 0865/2016); (*) (nro 0866/2016); (*) (nro 0867/2016); (*) (nro 0868/2016); (*) (nro 0869/2016); (*) (nro 0870/2016); (*) (nro 0871/2016); (*) (nro 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nro 0873/2016); (*) (nro 0874/2016); (*) (nro 0875/2016); (*) (nro 0876/2016); (*) (nro 0877/2016); Michael Nosworthy (nro 0878/2016); Sophie Leighton (nro 0879/2016); (*) (nro 0880/2016); (*) (nro 0881/2016); (*) (nro 0882/2016); Stefanos Giannaris (nro 0883/2016); (*) (nro 0884/2016); (*) (nro 0885/2016); (*) (nro 0886/2016); (*) (nro 0887/2016); Elizabeth Alderson (nro 0888/2016); Claudio Fiorentino (nro 0889/2016); Gyenizse Sándor (nro 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nro 0891/2016); (*) (nro 0892/2016); (*) (nro 0893/2016); Ion Avram (nro 0894/2016); Diego Cominelli (nro 0895/2016); (*) (nro 0896/2016); Olga Chernikova (nro 0897/2016); (*) (nro 0898/2016); Anton Dmytriiev (nro 0899/2016); (*) (nro 0900/2016); (*) (nro 0901/2016); (*) (nro 0902/2016); (*) (nro 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nro 0904/2016); Jutta Felgenträger (nro 0905/2016); Andrea Chemello (nro 0906/2016); Ottomar Kreye (nro 0907/2016); Flavio Miccono (nro 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nro 0909/2016); Fabio Pedersoli (nro 0910/2016); Oliver Busack (nro 0911/2016); (*) (nro 0912/2016); (*) (nro 0913/2016); Dietmar Zwerger (nro 0914/2016); Andries Brits (nro 0915/2016); (*) (nro 0916/2016); Oliver Busack (nro 0917/2016); (*) (nro 0918/2016); Massimo Giacomini (nro 0919/2016); (*) (nro 0920/2016); (*) (nro 0921/2016); Paul Spicker (nro 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nro 0923/2016); (*) (nro 0924/2016); (*) (nro 0925/2016); (*) (nro 0926/2016); Christopher Alberti (nro 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nro 0928/2016); Claudine Parayre (nro 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nro 0930/2016); (*) (nro 0931/2016); Luca Lazzati (nro 0932/2016); (*) (nro 0933/2016); (*) (nro 0934/2016); (*) (nro 0935/2016); (*) (nro 0936/2016); (*) (nro 0937/2016); (*) (nro 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista) (nro 0939/2016); Salvatore Preti (nro 0940/2016); (*) (nro 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nro 0942/2016); Onur Dülger (nro 0943/2016); (*) (nro 0944/2016); Francesco Orbitello (nro 0945/2016); Flavio Miccono (nro 0946/2016); (*) (nro 0947/2016); Alessandro Gasparin (nro 0948/2016); (*) (nro 0949/2016); Andrew Pawley (nro 0950/2016); Alberto Ruiz González (nro 0951/2016); Viv Brown (nro 0952/2016); Theodora Georgaki (nro 0953/2016); Paul McCann (nro 0954/2016); Kristina Howells (nro 0955/2016); (*) (nro 0956/2016); (*) (nro 0957/2016); (*) (nro 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nro 0959/2016); Massimo D'Elia (nro 0960/2016); (*) (nro 0961/2016); (*) (nro 0962/2016); Oliver Busack (nro 0963/2016); Oliver Busack (nro 0964/2016); (*) (nro 0965/2016); (*) (nro 0966/2016); (*) (nro 0967/2016); (*) (nro 0968/2016); (*) (nro 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nro 0970/2016); (*) (nro 0971/2016); (*) (nro 0972/2016); (*) (nro 0973/2016); (*) (nro 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nro 0975/2016); (*) (nro 0976/2016); (*) (nro 0977/2016); Eva Dust (nro 0978/2016); (*) (nro 0979/2016); (*) (nro 0980/2016); Luca Lazzati (nro 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nro 0982/2016); (*) (nro 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nro 0984/2016); Matthias Behnke (nro 0985/2016); (*) (nro 0986/2016); (*) (nro 0987/2016); Gabriele Modeo (nro 0988/2016); Oliver Busack (nro 0989/2016); Oliver Busack (nro 0990/2016); Oliver Busack (nro 0991/2016); Oliver Busack (nro 0992/2016); Oliver Busack (nro 0993/2016); Oliver Busack (nro 0994/2016); Oliver Busack (nro 0995/2016); Oliver Busack (nro 0996/2016); (*) (nro 0997/2016); Andrew Hickmott (nro 0998/2016); (*) (nro 0999/2016); (*) (nro 1000/2016); (*) (nro 1001/2016); (*) (nro 1002/2016); Heiki Lill (nro 1003/2016); (*) (nro 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nro 1005/2016); (*) (nro 1006/2016); (*) (nro 1007/2016); Oriol Ricart (nro 1008/2016); Naheed Mushtaq (nro 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nro 1010/2016); Giovanna Portulano (nro 1011/2016); Oliver Busack (nro 1012/2016); (*) (nro 1013/2016); (*) (nro 1014/2016); Linda Roland-Danil (nro 1015/2016); Giulia Robol (nro 1016/2016).

Vetoomus nro 0791/2016 on poistettu luettelosta, sillä sen jättäjä on perunut sen rekisteröinnin jälkeen.

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 14. syyskuuta 2016 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


5. Vähimmäistulojärjestelmät EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000087/2016) – Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Vähimmäistulojärjestelmät Euroopan unionissa (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gutiérrez Prieto S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc ja Jérôme Lavrilleux.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza ja Michaela Šojdrová.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (keskustelu)

Mietintö yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta [2015/2116(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Helga Stevens (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom ja Jana Žitňanská.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor ja Rosa Estaràs Ferragut.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Renate Weber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.13.


7. Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (keskustelu)

Mietintö Euroopan globalisaatiorahaston toiminnasta, vaikutuksesta ja lisäarvosta 2007–2014 [2015/2284(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin esitteli mietinnön.

Jean-Paul Denanot (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Agnes Jongerius (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marco Valli (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, David Casa, Marita Ulvskog ja Anneli Jäätteenmäki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias ja Romana Tomc.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Marian Harkin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.14.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 6).


8.1. Filippiinit

Päätöslauselmaesitykset B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Neena Gill), Pier Antonio Panzeri ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk ja Luke Ming Flanagan.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.2.


8.2. Somalia

Päätöslauselmaesitykset B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ja B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Christos Stylianides (komission jäsen)käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.3.


8.3. Zimbabwe

Päätöslauselmaesitykset B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ja B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta ja Monica Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Nicola Caputo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 11.4.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


9. Parlamentin kokoonpano

Timothy Kirkhope on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 6. lokakuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


10. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on työjärjestyksen XVI liitteen mukaisesti julistanut Sir Julian Kingin kuulemisen päättyneeksi ja päättänyt antaa nimityksen parlamentin hyväksyttäväksi.

Puhemies ehdotti työjärjestyksen 152 artiklan 2 kohdan nojalla, että tämän päivän äänestyksiin otetaan äänestys ehdotuksesta Sir Julian Kingin nimittämisestä.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Esityslistaa muutettiin vastaavasti.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Euroopan komission jäsenen nimittäminen – Sir Julian King (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin päätökseksi 15. syyskuuta 2016 Sir Julian Kingin nimityksen hyväksymisestä komission jäseneksi (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 15.9.2016, liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0348)

Puhemies onnitteli Sir Julian Kingiä tämän nimityksen johdosta.

Dominique Martin käytti puheenvuoron.


11.2. Filippiinit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0990/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 ja B8-1008/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli ja Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 ja B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0989/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 ja B8-1003/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0350)

(Päätöslauselmaesitys B8-1007/2016 raukesi.)


11.4. Zimbabwe (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 ja B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0995/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 ja B8-1010/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas ja Filiz Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky ja Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0351)

(Päätöslauselmaesitys B8-1009/2016 raukesi.)

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI


11.5. Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0352)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0352)


11.6. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistava esite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisten neuvottelujen käynnistämiseksi hyväksytyn neuvotteluvaltuutuksen pohjalta.

Puheenvuorot:

Ernest Urtasun esitti 36 artiklan 2 kohtaan c alakohdan jälkeen suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


11.7. Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22 päivänä syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ska Keller (A8-0236/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0354)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0354)


11.8. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Agea (A8-0247/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0355)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0355)


11.9. Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0356)


11.10. Postipalveludirektiivin soveltaminen (äänestys)

Mietintö postipalveludirektiivin soveltamisesta [2016/2010(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0357)


11.11. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa (äänestys)

Mietintö pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta ja pk-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisäämisestä pääomamarkkinaunionissa [2016/2032(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0358)


11.12. Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin (äänestys)

Mietintö parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin [2015/2320(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0359)

Puheenvuorot:

Zdzisław Krasnodębski (esittelijä) esitti 18 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11.13. Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen (äänestys)

Mietintö yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (”työsyrjintädirektiivi”) soveltamisesta [2015/2116(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A8-0225/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0360)


11.14. Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 (äänestys)

Mietintö Euroopan globalisaatiorahaston toiminnasta, vaikutuksesta ja lisäarvosta 2007–2014 [2015/2284(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0361)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Seán Kelly

Mietintö Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Stanislav Polčák

Mietintö Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin ja Jiří Pospíšil

Mietintö Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor ja Danuta Jazłowiecka

Mietintö Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Mietintö Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Työjärjestyksen tulkinta

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 14.9.2016, kohta 8) ilmoitettiin työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut.

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole esittänyt vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tulkinta katsotaan hyväksytyksi (P8_TA(2016)0362).


16. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (09389/1/2016 - C8-0360/2016 – 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 16. syyskuuta 2016.

°
° ° °

Dominique Bilde antoi henkilökohtaisen lausuman Jérôme Lavrilleux'n tänä aamuna yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltamisesta käydyn keskustelun yhteydessä esittämän puheenvuoron johdosta (ks. istunnon pöytäkirja 15.9.2016, kohta 6)


17. Sopupelit (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000102/2016) – Silvia Costa komissiolle: Sopupelit (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa esitteli kysymyksen.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Yana Toom ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Angel Dzhambazki.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson ja Ruža Tomašić.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karol Karski.

Tibor Navracsics (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. heinäkuuta 2016)

DEVE-valiokunta

- EU:n valmisvaatealaa koskeva lippulaiva-aloite (2016/2140(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, INTA)

- Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (2016/2139(INI))
(lausuntoa varten: CONT)

ITRE-valiokunta

- Arviointi Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanosta sen väliarvioinnin ja yhdeksännen puiteohjelmaehdotuksen perusteella (2016/2147(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, BUDG, REGI)

- Eurooppalainen pilvipalvelualoite (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI-valiokunta

- Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun - Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(lausuntoa varten: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI-valiokunta

- Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen? (2016/2141(INI))

AGRI- ja FEMM-valiokunnat

- Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (2016/2204(INI))

CULT-valiokunta

- Yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys (2016/2143(INI))

- Akateeminen jatko- ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (2016/2142(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

AFCO-valiokunta

- Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (2016/2149(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, JURI)

FEMM-valiokunta

- EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (2016/2144(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, BUDG, CONT)

PETI-valiokunta

- Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta 2015 (2016/2146(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. syyskuuta 2016)

AFET-valiokunta

- Kansalaisuudettomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (2016/2220(INI))

- Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2016/2219(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE)

AFET- ja ENVI-valiokunnat

- Arktista aluetta koskeva Euroopan unionin yhdennetty politiikka (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(lausuntoa varten: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL-valiokunta

- Työolot ja epävarmat työsuhteet (2016/2221(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, AGRI)

ENVI-valiokunta

- Resurssitehokkuutta koskeva aloite: elintarvikejätteen vähentäminen ja elintarviketurvallisuuden parantaminen (2016/2223(INI))
(lausuntoa varten: AGRI)

- Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (2016/2222(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, INTA)

JURI-valiokunta

- Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä (2016/2224(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE-valiokunta

- Perusoikeuksien vaikutukset massadataan: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta (2016/2225(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

PETI-valiokunta

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2015 (2016/2150(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

- Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (2016/2018(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI, AFCO
lausuntoa varten: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2016/2100(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- EU:n vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi (2016/2057(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Asetus elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, JURI, INTA, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM, ECON

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. heinäkuuta 2016)

DEVE-valiokunta

- EU:n valmisvaatealaa koskeva lippulaiva-aloite (2016/2140(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, INTA)

REGI-valiokunta

- Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun - Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(lausuntoa varten: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. syyskuuta 2016)

TRAN-valiokunta

- Sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO, EMPL)

JURI-valiokunta

- Legitiimit toimet yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä (2016/2224(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7 heinäkuuta ja 8 syyskuuta 2016)

JURI-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. heinäkuuta 2016)

- Naiset ja heidän asemansa maaseutualueilla (2016/2204(INI))
valiokunnat: AGRI, FEMM

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. syyskuuta 2016)

- Arktista aluetta koskeva Euroopan unionin yhdennetty politiikka (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
valiokunnat: AFET, ENVI
(lausuntoa varten: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Otsikoiden muuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 7. heinäkuuta 2016)

TRAN-valiokunta

- INI-mietinnön (2015/2350(INI)) uusi otsikko: "Unleashing the Potential of Waterborne Passenger Transport"

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. syyskuuta 2016)

AFET- ja DEVE-valiokunnat

- INI-mietinnön (2015/2342(INI)) uusi otsikko: "Addressing Refugee and Migrant Movements: the Role of EU External Action"

Työjärjestyksen muuttaminen

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (2016/2114(REG))

(lausuntoa varten: BUDG, JURI, CONT)


19. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 3 - 6. lokakuuta 2016.


21. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Liite 1 - Euroopan komission jäsenen nimittäminen - Sir Julian King (UK)

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus