Indekss 
Protokols
PDF 338kWORD 99k
Ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Lūgumraksti
 5.Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā (debates)
 6.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (debates)
 7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Filipīnas
  8.2.Somālija
  8.3.Zimbabve
 9.Parlamenta sastāvs
 10.Izmaiņas darba kārtībā
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana – sers Julian King (balsošana)
  11.2.Filipīnas (balsošana)
  11.3.Somālija (balsošana)
  11.4.Zimbabve (balsošana)
  11.5.Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (balsošana)
  11.6.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (balsošana)
  11.7.Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā * (balsošana)
  11.8.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)
  11.9.Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (balsošana)
  11.10.Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (balsošana)
  11.11.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (balsošana)
  11.12.Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (balsošana)
  11.13.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (balsošana)
  11.14.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Reglamenta interpretācija
 16.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 17.Iepriekšēja vienošanās saistībā ar spēļu rezultātiem (debates)
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — sers Julian King (UK)


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)).

Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, EMPL, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sertifikācijas sistēmu attiecībā uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtām (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Reglamenta 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 99/2013 par Eiropas statistikas programmu 2013.—2017. gadam, pagarinot to līdz 2018.—2020. gadam (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)).Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to iedzīvotāju veselību, kurus apdraud PFAS piesārņojums (B8-0793/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par referendumu rīkošanu attiecībā uz dalību Eiropas Savienībā (B8-0794/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piena un gaļas produktu izcelsmes marķējumu (B8-0795/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) grūto stāvokli (B8-0796/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lopkopības krīzi Itālijā (B8-0797/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tālāko rīcību pēc skandāla par piesārņotiem pārtikas produktiem (B8-0798/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patērētāju aizsardzību pret minerāleļļas klātbūtni pārtikas produktos (B8-0799/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas patērētāju aizsardzību pret piesardzības principa apiešanu tirdzniecības nolīgumos (B8-0800/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par demokrātijas ievērošanu Turcijā un vīzu izdošanas procedūras apturēšanu (B8-0803/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par datu vākšanas regulējumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (B8-0806/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu darba izskaušanu (B8-0810/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu migrācijas vilni no Lībijas uz Itāliju un brīdinājums par terorismu (B8-0811/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Rezolūcijas priekšlikums par baktērijas Xylella fastidiosa iznīdēšanai paredzētu līdzekļu pētniecības atbalstīšanu un par Vidusjūras olīvkoku aizsardzību (B8-0812/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par migrantu pārcelšanas mehānisma neveiksmi (B8-0813/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par lidsabiedrības Egyptair lidmašīnas katastrofu (B8-0814/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kalnu apgabala definīciju un integrētas politikas izstrādi kalnu reģioniem (B8-0815/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par paipalu audzēšanas apstākļiem (B8-0816/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Komisijas prasību noteikt lielāku likumā noteikto pensionēšanās vecumu (B8-0817/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par franču valodas lietojumu Eiropas Savienības iestādēs (B8-0818/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

CULT

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par pasākumiem, kas tiek prasīti, lai atbalstītu dalībvalstis, tām organizējot izglītības iestāžu pedagogiem paredzētus mācību pasākumus par Eiropas politiku, lai tādējādi veicinātu audzēkņu pienācīgu izglītošanu ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos (B8-0819/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par pīļu audzēšanu saimniecībās (B8-0820/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ātri sasaldētu pārtikas produktu kvalitātes aizsardzību (B8-0821/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par cāļu audzēšanas apstākļiem (B8-0822/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Jean-François Jalkh. Rezolūcijas priekšlikums par klasisko valodu mācīšanu Eiropas Savienībā (B8-0823/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Sophie Montel. Rezolūcijas priekšlikums par atteikšanos noteikt turku valodu par Eiropas Savienības oficiālo valodu (B8-0824/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par prasību pēc efektīviem kontroles mehānismiem nolūkā panākt, ka sadarbīga ekonomika kļūst par lietderīgu instrumentu, ar kura palīdzību Eiropas Savienībā tiek radītas jaunas darbvietas (B8-0825/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par pasākumiem, kas tiek prasīti dalībvalstu atbalstam, lai palīdzētu tām efektīvāk pārvaldīt mežu ugunsgrēku novēršanai paredzētos līdzekļus (B8-0826/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par tītaru audzēšanas apstākļiem (B8-0832/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par vistu audzēšanas apstākļiem (B8-0833/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par pērļvistu audzēšanas apstākļiem (B8-0834/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Rezolūcijas priekšlikums par imigrantu kvotu sadalījuma sistēmu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (B8-0835/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par labākajiem veidiem, kā atjaunot valstu robežas paaugstināta terorisma riska apstākļos (B8-0836/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniem veidiem, kā atkārtoti izmantot plastmasas maisiņus, lai cita starpā samazinātu to nonākšanu jūrā (B8-0837/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pamestu rūpniecisku objektu reģenerāciju (B8-0843/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas centieniem kontrolēt nelegālo imigrāciju (B8-0844/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienībā lietošanai pārtikā paredzētu zirgu pārvadāšanas un kaušanas nosacījumiem (B8-0845/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nanodaļiņām (B8-0846/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesību uz mutisko tulkojumu aizsardzību (B8-0847/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvaru (B8-0848/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par imigrantu pieplūduma bīstamību, it īpaši attiecībā uz sievietēm un homoseksuāļiem (B8-0849/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

atzinums:

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zosu nosmacēšanu ar gāzi Nīderlandē (B8-0850/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas politiku, kas veicina imigrāciju (B8-0856/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zaudējumiem, ko izraisījusi Darba ņēmēju norīkošanas direktīva (B8-0859/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde un Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sarunu apturēšanu par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (B8-0872/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Jordi Sebastià. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES importēto citrusaugļu veselības efektīvu kontroli (B8-0873/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet un Sylvie Goddyn. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vaļu un delfīnu medībām Fēru Salās (B8-0874/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku pārvadāšanu (B8-0875/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumvideo (VOD) platformu aplikšanu ar nodokļiem (B8-0876/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu pasākumu sagatavošanu, kurus ir paredzēts īstenot, lai mazinātu Eiropas iedzīvotāju pieaugošo eiroskepticismu un sekmētu viņu lielāku iesaisti Savienības lēmumu pieņemšanas procesā (B8-0877/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par IMS Health France pieņemto lēmumu atlaist darbiniekus biržas rādītāju uzlabošanas nolūkā (B8-0878/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šveices uzņēmuma Geberit pieņemto lēmumu par biržas atlaišanas gadījumiem (B8-0879/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Louis Aliot un Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sporta un jo īpaši regbija popularizēšanu (B8-0880/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba tirgus reformām (B8-0881/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi un kokmateriālu nelikumīgu importēšanu Eiropas Savienībā (B8-0882/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn un Jean-François Jalkh. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu izmantot toksiskas vielas tamponos un sieviešu higiēnas precēs (B8-0884/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kontroles mehānismu izveidi, lai panāktu jauno uzņēmumu patiesi efektīvu darbību inovācijas un digitalizācijas jomā (B8-0887/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu rīkot vides izglītības kampaņas piekrastes apdzīvotās vietās, lai labāk iesaistītu iedzīvotājus jūras un piekrastes teritoriju vides aizsardzībā (B8-0888/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daiļamatniecības veicināšanu (B8-0889/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lūgumu rīkoties, lai uzlabotu sabiedrības informētību par uztura nepietiekamības riskiem Eiropas Savienībā un veicinātu tādu pārbaužu programmu īstenošanu, ar kurām konstatē apdraudētās cilvēku grupas (B8-0890/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu izplatīt vadlīnijas par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu pareizu apstrādi un pareizu sasaldēšanu (B8-0891/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Madagaskaras attīstībai pēc El Niño parādības (B8-0918/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu (B8-0919/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par glifosāta tirdzniecības atļaujas pagarināšanu (B8-0920/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par datu aizsardzību Eiropā saistībā ar sarunām par TTIP (B8-0921/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģeogrāfisko bloķēšanu (B8-0922/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par homofobiju (B8-0923/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu muzejiem un teātriem, kuriem draud slēgšana (B8-0924/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Eiropas kino veidošanai (B8-0925/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par amatieru sporta klubos novērotā komunitārisma un radikalizācijas radītajām briesmām (B8-0926/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīguma atzīšanu par jauktu nolīgumu (B8-0927/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par minimālās algas piemērošanu Francijā un Vācijā attiecībā uz kabotāžas darbībām, ko veic ārvalstu autovadītāji (B8-0928/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba ņēmēju dalību uzņēmuma peļņā (B8-0929/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārtikā esošo nanomateriālu regulējumu (B8-0930/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu Itālijas piena nozarei (B8-0931/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas pievienošanās sarunu 33. sadaļas atvēršanu (B8-0932/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Centrālās bankas iejaukšanos dalībvalstu politiskajās lietās (B8-0933/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attīstības palīdzības piešķiršanas nosacījumiem (B8-0934/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāma grupējuma teroristu uzbrukumu Bangladešā (B8-0935/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par eurozonas banku sektorā pastāvošo nestabilitāti (B8-0936/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par imigrācijas punktu sistēmu (B8-0937/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbildības noteikšanu ceļu satiksmes negadījumā, kurā ir iesaistīts transportlīdzeklis bez vadītāja (B8-0938/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells un Pablo Zalba Bidegain. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienībā pazudušām personām (B8-0939/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību veikt pasākumus, lai vienkāršotu birokrātisko praksi un ieviestu elastības mehānismus pārrobežu sadarbības programmās (B8-0940/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par projektu militārās pētniecības atjaunošanai Eiropas līmenī (B8-0941/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbinieku pārstāvību uzņēmuma valdē (B8-0942/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzbrukumiem kristiešiem Nigērijā (B8-0943/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauno tehnoloģiskā dopinga apdraudējumu sportam (B8-0944/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, kas saistīti ar nanodaļiņām (B8-0945/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lūgumu sniegt lielāku finansiālo palīdzību dalībvalstīm, lai tās varētu izstrādāt kvalitatīvas skrīninga un profilakses programmas dažādiem vēža veidiem saskaņā ar Eiropas rīcības kodeksa cīņā pret vēzi direktīvām (B8-0946/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību finansiāli stimulēt viesnīcas ar mērķi tajās uzstādīt efektīvākas un mazāk piesārņojošas gaisa kondicionēšanas iekārtas (B8-0947/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību darīt vairāk, lai sekmētu nevienlīdzības novēršanu izglītības sistēmās starp pilsētām un piepilsētām un tādējādi stimulētu taisnīgu un kvalitatīvu izglītību (B8-0948/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par govju sūkļveida encefalopātiju (B8-0950/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par labāku gaisa kravas pārvadājumu kontroli (B8-0951/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kukaiņu ēšanas izplatīšanos un riskiem veselībai (B8-0952/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par funkcionālo analfabētismu (B8-0953/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopīga mehānisma izveidi Copernicus un Urbact programmām ar finansiālu ieguldījumu no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” efektīvas pilsētplānošanas nodrošināšanai (B8-0954/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

REGI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par prasību rīkoties nolūkā atbalstīt kvalificēta personāla apmācību novatoriskā un videi draudzīgā tūrisma nozarē (B8-0955/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret viltotu pārtikas produktu pārdošanu tiešsaistē (B8-0956/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plastmasas izplatību jūrās (B8-0957/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mehānismu noteikšanu, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus dronu izmantošanā lauksaimniecības nozarē (B8-0958/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patvaļīgas insekticīdu lietošanas bīstamību (B8-0959/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mākslas darbu pieejamību akliem cilvēkiem (B8-0960/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu īstenot salīdzinošu pētījumu blīvi apdzīvotās Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās, lai gūtu konkrētu priekšstatu par akustiskā piesārņojuma ietekmi uz vidi (B8-0961/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jebkādu pieprasījumu noraidīšanu, kuru mērķis ir izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu neatbilstīgu migrantu uzņemšanas infrastruktūras finansēšanai (B8-0962/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE, REGI

- Dominique Bilde un Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīna tūrisma veicināšanu (B8-0963/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

AGRI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumiem par cigarešu iepakojumu un smēķēšanas novēršanas politikas īstenošanu (B8-0964/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai atceltu Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka dažu augļu un dārzeņu lielumu un raksturojumu (B8-0965/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par standartu un noteikumu pārpilnību Eiropas Savienībā (B8-0966/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par novatoriskām zālēm (B8-0967/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par augļu un dārzeņu nozari Savienībā (B8-0968/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Bernard Monot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumiem attiecībā uz bijušo EK komisāru pāreju uz privāto sektoru (B8-0969/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu no Mauritānijas cietuma atbrīvot Itālijas pilsoni, kuram ir smagas veselības problēmas (B8-0970/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāmistu terorisma draudu pieaugumu Eiropas Savienībā (B8-0971/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


3. Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000088/2016) un kuru uzdeva Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000089/2016) un kuru uzdeva Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencei Johannesburgā (Dienvidāfrikā) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016).

Debates notika 2016. gada 13. septembrī (13.9.2016. protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā — par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 17. konferencē, kas notiks no 2016. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim Johannesburgā, Dienvidāfrikā (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016).

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.9. punkts.


4. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 14. septembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0725/2016); (*) (Nr. 0726/2016); (*) (Nr. 0727/2016); Ines Tenenti (Nr. 0728/2016); (*) (Nr. 0729/2016); (*) (Nr. 0730/2016); (*) (Nr. 0731/2016); (*) (Nr. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (Nr. 0733/2016); (*) (Nr. 0734/2016); (*) (Nr. 0735/2016); (*) (Nr. 0736/2016); (*) (Nr. 0737/2016); Susan Begg (Nr. 0738/2016); Bengt Johansson (Nr. 0739/2016); (*) (Nr. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (Nr. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (Nr. 0742/2016); (*) (Nr. 0743/2016); (*) (Nr. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (Nr. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (Nr. 0746/2016); (*) (Nr. 0747/2016); (*) (Nr. 0748/2016); (*) (Nr. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (Nr. 0750/2016); (*) (Nr. 0751/2016); (*) (Nr. 0752/2016); (*) (Nr. 0753/2016); (*) (Nr. 0754/2016); Elena Nicolaie (Nr. 0755/2016); (*) (Nr. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0757/2016); (*) (Nr. 0758/2016); Félix Blaise (Nr. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (Nr. 0760/2016); (*) (Nr. 0761/2016); (*) (Nr. 0762/2016); (*) (Nr. 0763/2016); (*) (Nr. 0764/2016); Abel Avram (Nr. 0765/2016); Alexandru Pârvu (Nr. 0766/2016); Edith Hanin (Nr. 0767/2016); Patrick Wurmbach (Nr. 0768/2016); (*) (Nr. 0769/2016); (*) (Nr. 0770/2016); (*) (Nr. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (Nr. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (Nr. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0774/2016); (*) (Nr. 0775/2016); (*) (Nr. 0776/2016); Rowan Ashe (Nr. 0777/2016); Flavio Miccono (Nr. 0778/2016); (*) (Nr. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (Nr. 0780/2016); (*) (Nr. 0781/2016); (*) (Nr. 0782/2016); (*) (Nr. 0783/2016); (*) (Nr. 0784/2016); Stephen Putt (Nr. 0785/2016); (*) (Nr. 0786/2016); Frens Dols (Nr. 0787/2016); (*) (Nr. 0788/2016); (*) (Nr. 0789/2016); Edward Williamson (Nr. 0790/2016); Samuel Radisson (Nr. 0792/2016); Kevin Diamond (Nr. 0793/2016); Marius Miknys (Nr. 0794/2016); (*) (Nr. 0795/2016); (*) (Nr. 0796/2016); Maurice Weemhof (Nr. 0797/2016); Leona Bashow (Nr. 0798/2016); (*) (Nr. 0799/2016); (*) (Nr. 0800/2016); David Neville-Smith (Nr. 0801/2016); Robert Wasteney (Nr. 0802/2016); (*) (Nr. 0803/2016); Michael Levey (Nr. 0804/2016); John Vannuffel (Nr. 0805/2016); Justin Washtell (Nr. 0806/2016); (*) (Nr. 0807/2016); Denis Hicks (Nr. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (Nr. 0809/2016); (*) (Nr. 0810/2016); (*) (Nr. 0811/2016); (*) (Nr. 0812/2016); Howard Clapp (Nr. 0813/2016); Phil McNally (Nr. 0814/2016); Simon Collcutt (Nr. 0815/2016); Ashley Kovas (Nr. 0816/2016); (*) (Nr. 0817/2016); (*) (Nr. 0818/2016); (*) (Nr. 0819/2016); Tristan Coleshaw (Nr. 0820/2016); (*) (Nr. 0821/2016); Marion Meslin (Nr. 0822/2016); (*) (Nr. 0823/2016); Luis Pombo (Nr. 0824/2016); Emma Wood (Nr. 0825/2016); Gail Thomas (Nr. 0826/2016); Rodney Harward (Nr. 0827/2016); Thomas Attah (Nr. 0828/2016); James Leigh (Nr. 0829/2016); Stefan Hofbauer (Nr. 0830/2016); Leonard Stephenson (Nr. 0831/2016); Anthony Melia (Nr. 0832/2016); (*) (Nr. 0833/2016); (*) (Nr. 0834/2016); Nicholas Parkin (Nr. 0835/2016); Alison Jenner (Nr. 0836/2016); David Risley (Nr. 0837/2016); Philip Adams (Nr. 0838/2016); Robin Fenwick (Nr. 0839/2016); Paul Locker (Nr. 0840/2016); Laurel Lindström (Nr. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (Nr. 0842/2016); Derek Etherington (Nr. 0843/2016); Duncan Parker (Nr. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (Nr. 0845/2016); Conrad Brunstrom (Nr. 0846/2016); Alan Bretman (Nr. 0847/2016); Dave Poole (Nr. 0848/2016); (*) (Nr. 0849/2016); (*) (Nr. 0850/2016); (*) (Nr. 0851/2016); Antonino Panebianco (Nr. 0852/2016); (*) (Nr. 0853/2016); (*) (Nr. 0854/2016); (*) (Nr. 0855/2016); (*) (Nr. 0856/2016); Romina Afrasani (Nr. 0857/2016); Oliver Busack (Nr. 0858/2016); Oliver Busack (Nr. 0859/2016); (*) (Nr. 0860/2016); (*) (Nr. 0861/2016); (*) (Nr. 0862/2016); (*) (Nr. 0863/2016); (*) (Nr. 0864/2016); (*) (Nr. 0865/2016); (*) (Nr. 0866/2016); (*) (Nr. 0867/2016); (*) (Nr. 0868/2016); (*) (Nr. 0869/2016); (*) (Nr. 0870/2016); (*) (Nr. 0871/2016); (*) (Nr. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (Nr. 0873/2016); (*) (Nr. 0874/2016); (*) (Nr. 0875/2016); (*) (Nr. 0876/2016); (*) (Nr. 0877/2016); Michael Nosworthy (Nr. 0878/2016); Sophie Leighton (Nr. 0879/2016); (*) (Nr. 0880/2016); (*) (Nr. 0881/2016); (*) (Nr. 0882/2016); Stefanos Giannaris (Nr. 0883/2016); (*) (Nr. 0884/2016); (*) (Nr. 0885/2016); (*) (Nr. 0886/2016); (*) (Nr. 0887/2016); Elizabeth Alderson (Nr. 0888/2016); Claudio Fiorentino (Nr. 0889/2016); Gyenizse Sándor (Nr. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (Nr. 0891/2016); (*) (Nr. 0892/2016); (*) (Nr. 0893/2016); Ion Avram (Nr. 0894/2016); Diego Cominelli (Nr. 0895/2016); (*) (Nr. 0896/2016); Olga Chernikova (Nr. 0897/2016); (*) (Nr. 0898/2016); Anton Dmytriiev (Nr. 0899/2016); (*) (Nr. 0900/2016); (*) (Nr. 0901/2016); (*) (Nr. 0902/2016); (*) (Nr. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (Nr. 0904/2016); Jutta Felgenträger (Nr. 0905/2016); Andrea Chemello (Nr. 0906/2016); Ottomar Kreye (Nr. 0907/2016); Flavio Miccono (Nr. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (Nr. 0909/2016); Fabio Pedersoli (Nr. 0910/2016); Oliver Busack (Nr. 0911/2016); (*) (Nr. 0912/2016); (*) (Nr. 0913/2016); Dietmar Zwerger (Nr. 0914/2016); Andries Brits (Nr. 0915/2016); (*) (Nr. 0916/2016); Oliver Busack (Nr. 0917/2016); (*) (Nr. 0918/2016); Massimo Giacomini (Nr. 0919/2016); (*) (Nr. 0920/2016); (*) (Nr. 0921/2016); Paul Spicker (Nr. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (Nr. 0923/2016); (*) (Nr. 0924/2016); (*) (Nr. 0925/2016); (*) (Nr. 0926/2016); Christopher Alberti (Nr. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (Nr. 0928/2016); Claudine Parayre (Nr. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (Nr. 0930/2016); (*) (Nr. 0931/2016); Luca Lazzati (Nr. 0932/2016); (*) (Nr. 0933/2016); (*) (Nr. 0934/2016); (*) (Nr. 0935/2016); (*) (Nr. 0936/2016); (*) (Nr. 0937/2016); (*) (Nr. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (Nr. 0939/2016); Salvatore Preti (Nr. 0940/2016); (*) (Nr. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (Nr. 0942/2016); Onur Dülger (Nr. 0943/2016); (*) (Nr. 0944/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0945/2016); Flavio Miccono (Nr. 0946/2016); (*) (Nr. 0947/2016); Alessandro Gasparin (Nr. 0948/2016); (*) (Nr. 0949/2016); Andrew Pawley (Nr. 0950/2016); Alberto Ruiz González (Nr. 0951/2016); Viv Brown (Nr. 0952/2016); Theodora Georgaki (Nr. 0953/2016); Paul McCann (Nr. 0954/2016); Kristina Howells (Nr. 0955/2016); (*) (Nr. 0956/2016); (*) (Nr. 0957/2016); (*) (Nr. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (Nr. 0959/2016); Massimo D'Elia (Nr. 0960/2016); (*) (Nr. 0961/2016); (*) (Nr. 0962/2016); Oliver Busack (Nr. 0963/2016); Oliver Busack (Nr. 0964/2016); (*) (Nr. 0965/2016); (*) (Nr. 0966/2016); (*) (Nr. 0967/2016); (*) (Nr. 0968/2016); (*) (Nr. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (Nr. 0970/2016); (*) (Nr. 0971/2016); (*) (Nr. 0972/2016); (*) (Nr. 0973/2016); (*) (Nr. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (Nr. 0975/2016); (*) (Nr. 0976/2016); (*) (Nr. 0977/2016); Eva Dust (Nr. 0978/2016); (*) (Nr. 0979/2016); (*) (Nr. 0980/2016); Luca Lazzati (Nr. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (Nr. 0982/2016); (*) (Nr. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 0984/2016); Matthias Behnke (Nr. 0985/2016); (*) (Nr. 0986/2016); (*) (Nr. 0987/2016); Gabriele Modeo (Nr. 0988/2016); Oliver Busack (Nr. 0989/2016); Oliver Busack (Nr. 0990/2016); Oliver Busack (Nr. 0991/2016); Oliver Busack (Nr. 0992/2016); Oliver Busack (Nr. 0993/2016); Oliver Busack (Nr. 0994/2016); Oliver Busack (Nr. 0995/2016); Oliver Busack (Nr. 0996/2016); (*) (Nr. 0997/2016); Andrew Hickmott (Nr. 0998/2016); (*) (Nr. 0999/2016); (*) (Nr. 1000/2016); (*) (Nr. 1001/2016); (*) (Nr. 1002/2016); Heiki Lill (Nr. 1003/2016); (*) (Nr. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (Nr. 1005/2016); (*) (Nr. 1006/2016); (*) (Nr. 1007/2016); Oriol Ricart (Nr. 1008/2016); Naheed Mushtaq (Nr. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (Nr. 1010/2016); Giovanna Portulano (Nr. 1011/2016); Oliver Busack (Nr. 1012/2016); (*) (Nr. 1013/2016); (*) (Nr. 1014/2016); Linda Roland-Danil (Nr. 1015/2016); Giulia Robol (Nr. 1016/2016).

Lūgumraksts Nr. 0791/2016 tika svītrots no vispārējā reģistra, jo pēc šī lūgumraksta iekļaušanas reģistrā iesniedzējs to atsauca.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 14. septembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


5. Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000087/2016) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Minimālo ienākumu shēmas Eiropas Savienībā (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016).

Thomas Händel izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Sergio Gutiérrez Prieto S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc un Jérôme Lavrilleux.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


6. Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (debates)

Ziņojums par Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu [2015/2116(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Renate Weber (A8-0225/2016).

Renate Weber iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Helga Stevens (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Michaela Šojdrová (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), David Casa PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom un Jana Žitňanská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor un Rosa Estaràs Ferragut.

Uzstājās Marianne Thyssen un Renate Weber.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.13. punkts.


7. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (debates)

Ziņojums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam [2015/2284(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marian Harkin (A8-0227/2016).

Marian Harkin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jean-Paul Denanot (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Agnes Jongerius (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Marco Valli (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Tamás Deutsch (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Csaba Sógor PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Maria Arena S&D grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Marita Ulvskog un Anneli Jäätteenmäki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias un Romana Tomc.

Uzstājās Marianne Thyssen un Marian Harkin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.14. punkts.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 14.9.2016. protokola 6. punkts.)


8.1. Filipīnas

Rezolūciju priekšlikumi B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 un B8-1008/2016 (2016/2880(RSP)).

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Neena Gill), Pier Antonio Panzeri un Miguel Urbán Crespo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.2. punkts.


8.2. Somālija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 un B8-1007/2016 (2016/2881(RSP)).

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.3. punkts.


8.3. Zimbabve

Rezolūciju priekšlikumi B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 un B8-1010/2016 (2016/2882(RSP)).

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā un Monica Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2016. protokola 11.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


9. Parlamenta sastāvs

Timothy Kirkhope ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2016. gada 6. oktobri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


10. Izmaiņas darba kārtībā

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta XVI pielikumu Priekšsēdētāju konference ir pasludinājusi izvirzītā komisāra amata kandidāta sera Julian King uzklausīšanu par pabeigtu un nolēmusi nodot viņa kandidatūru balsošanai plenārsēdē.

Saskaņā ar Reglamenta 152. panta 2. punktu sēdes vadītājs ierosināja šīsdienas balsošanas laikā iekļaut balsojumu par priekšlikumu iecelt amatā seru Julian King.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana – sers Julian King (balsošana)

Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. septembra priekšlikums lēmumam, ar ko apstiprina sera Julian King iecelšanu Komisijas locekļa amatā (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (15.9.2016. protokola 1. pielikums )

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0348).

Sēdes vadītājs apsveica seru Julian King sakarā ar viņa iecelšanu.

Uzstājās Dominique Martin.


11.2. Filipīnas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 un B8-1008/2016 (2016/2880(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0990/2016.

(aizstāj B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 un B8-1008/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli un Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0349).


11.3. Somālija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 un B8-1007/2016 (2016/2881(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0989/2016.

(aizstāj B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 un B8-1003/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Notis Marias ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0350).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1007/2016 vairs nav spēkā.)


11.4. Zimbabve (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 un B8-1010/2016 (2016/2882(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0995/2016

(aizstāj B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 un B8-1010/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki un Ruža Tomašić, ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas un Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky un Barbara KappelENF grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0351).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1009/2016 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece


11.5. Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0352).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0352).


11.6. Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Petr Ježek (A8-0238/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0353).

Petr Ježek (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments apstiprina priekšlikumu. Līdz ar to jautājumu uzskata par nosūtītu atbildīgajai komitejai, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz sāktu starpiestāžu sarunas.

Uzstāšanās

Ernest Urtasun iepazīstināja ar mutisku grozījumu punktam 36. punkta 2. apakšpunktā aiz c) punkta, kurš netika apstiprināts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


11.7. Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ska Keller (A8-0236/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0354).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0354).


11.8. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Laura Agea (A8-0247/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0355).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0355).


11.9. Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0987/2016 (2016/2664(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0356).


11.10. Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana (balsošana)

Ziņojums par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu [2016/2010(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0254/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0357).


11.11. Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā (balsošana)

Ziņojums par MVU piekļuvi finansējumam un MVU finansējuma dažādības palielināšanu kapitāla tirgu savienībā [2016/2032(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Othmar Karas (A8-0222/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0358).


11.12. Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu (balsošana)

Ziņojums par labākajiem veidiem, kā izmantot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbvietu radīšanas potenciālu [2015/2320(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0359).

Uzstāšanās

Zdzisław Krasnodębski (referents) ierosināja mutisku grozījumu 18. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


11.13. Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana (balsošana)

Ziņojums par Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva), piemērošanu [2015/2116(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Renate Weber (A8-0225/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0360).


11.14. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam [2015/2284(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Marian Harkin (A8-0227/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0361).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jussi Halla-aho ziņojums - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr un Seán Kelly

Ska Keller ziņojums - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr un Stanislav Polčák

Laura Agea ziņojums - A8-0247/2016
Seán Kelly

Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē Johannesburgā - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin un Jiří Pospíšil

Markus Ferber ziņojums - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Othmar Karas ziņojums - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Zdzisław Krasnodębski ziņojums - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor un Danuta Jazłowiecka

Renate Weber ziņojums - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Marian Harkin ziņojums - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka un Seán Kelly.


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Reglamenta interpretācija

Par Reglamenta 61. panta 2. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, paziņoja plenārsēdē iepriekšējā dienā (14.9.2016. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu nav izteikuši iebildumus pret šo interpretāciju, to uzskata par pieņemtu (P8_TA(2016)0362).


16. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītāja saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD) - 10791/2016 - COM(2016)0507)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2016. gada 16. septembrī.

°
° ° °

Uzstājās Dominique Bilde, kas sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Jérôme Lavrilleux uzstāšanos šīrīta debatēs par Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošanu (skat. 15.9.2016. protokola 6. punkts).


17. Iepriekšēja vienošanās saistībā ar spēļu rezultātiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000102/2016) un kuru uzdeva Silvia Costa Komisijai: Spēļu sarunāšana (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016).

Silvia Costa izvērsa jautājumu.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Yana Toom ALDE grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins un Angel Dzhambazki.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karol Karski.

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Debates tika slēgtas.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. jūlija lēmumu)

DEVE komiteja

- ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (2016/2140(INI))
(atzinums: EMPL, INTA)

- Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana (2016/2139(INI))
(atzinums: CONT)

ITRE komiteja

- Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums, ņemot vērā tās starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai (2016/2147(INI))
(atzinums: FEMM, BUDG, REGI)

- Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(atzinums: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

REGI komiteja

- Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu) (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(atzinums: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

AGRI komiteja

- Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem (2016/2141(INI))

AGRI un FEMM komitejas

- Sievietes un viņu loma lauku apvidos (2016/2204(INI))

CULT komiteja

- Integrēta pieeja politikai sporta jomā — laba pārvaldība, pieejamība un integritāte (2016/2143(INI))

- Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (2016/2142(INI))
(atzinums: EMPL)

AFCO komiteja

- Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (2016/2149(INI))
(atzinums: EMPL, JURI)

FEMM komiteja

- ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā (2016/2144(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG, CONT)

PETI komiteja

- Gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2015. gadā (2016/2146(INI))
(atzinums: EMPL)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 8. septembra lēmumu)

AFET komiteja

- Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (2016/2220(INI))

- Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (2016/2219(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE)

AFET un ENVI komitejas

- Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(atzinums: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

EMPL komiteja

- Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (2016/2221(INI))
(atzinums: FEMM, AGRI)

ENVI komiteja

- Resursefektivitātes iniciatīva — pārtikas atkritumu samazināšana, pārtikas nekaitīguma uzlabošana (2016/2223(INI))
(atzinums: AGRI)

- Palmu eļļa un lietusmežu izciršana (2016/2222(INI))
(atzinums: AGRI, INTA)

JURI komiteja

- Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs (2016/2224(INI))
(atzinums: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

LIBE komiteja

- Lielo datu ietekme uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un tiesībaizsardzība (2016/2225(INI))
(atzinums: ITRE)

PETI komiteja

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2015. gadā (2016/2150(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

- Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (2016/2018(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI, AFCO
atzinums: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (2016/2100(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- ES iespējas zāļu pieejamības uzlabošanā (2016/2057(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Regula par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, JURI, INTA (Reglamenta 39. pants)

- Civiltiesību noteikumi par robotiku (2015/2103(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Eiropas sociālo tiesību pīlārs (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: FEMM, ECON

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. jūlija lēmumu)

DEVE komiteja

- ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari (2016/2140(INI))
(atzinums: EMPL, INTA)

REGI komiteja

- Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu) (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(atzinums: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 8. septembra lēmumu)

TRAN komiteja

- Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(atzinums: JURI, IMCO, EMPL)

JURI komiteja

- Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas, atklājot uzņēmumu un publisko iestāžu konfidenciālu informāciju, darbojas sabiedrības interesēs (2016/2224(INI))
(atzinums: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. un 8. jūlija lēmumu)

JURI komiteja

- Civiltiesību noteikumi par robotiku (2015/2103(INL))
(atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. jūlija lēmumu)

- Sievietes un viņu loma lauku apvidos (2016/2204(INI))
AGRI un FEMM komitejas

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 8. septembra lēmumu)

- Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
komitejas: AFET, ENVI
(atzinums: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Virsrakstu maiņa

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 7. jūlija lēmumu)

TRAN komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam (2015/2350(INI)): "Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem"

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 8. septembra lēmumu)

AFET, DEVE komiteja

- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam (2015/2342(INI)): "Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme"

Grozījumi Reglamentā

AFCO komiteja

- Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (2016/2114(REG))

(atzinums: BUDG, JURI, CONT)


19. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 3. oktobra līdz 2016. gada 6. oktobrim.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


1. pielikums - Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — sers Julian King (UK)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisks paziņojums