Index 
Notulen
PDF 336kWORD 99k
Donderdag 15 september 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Verzoekschriften
 5.Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (debat)
 6.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)
 7.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De Filipijnen
  8.2.Somalië
  8.3.Zimbabwe
 9.Samenstelling Parlement
 10.Wijziging van de agenda
 11.Stemmingen
  11.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Sir Julian King (stemming)
  11.2.De Filipijnen (stemming)
  11.3.Somalië (stemming)
  11.4.Zimbabwe (stemming)
  11.5.Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (stemming)
  11.6.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)
  11.7.Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * (stemming)
  11.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  11.9.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (stemming)
  11.10.Toepassing van de richtlijn postdiensten (stemming)
  11.11.Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie (stemming)
  11.12.Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (stemming)
  11.13.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (stemming)
  11.14.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Interpretatie van het Reglement
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 17.Wedstrijdvervalsing (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Sir Julian King (VK)


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, EMPL, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

LIBE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) van de leden, ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het feit dat de gezondheid van de burgers gevaar loopt door de vervuiling met PFAS (B8-0793/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het houden van referenda inzake EU-lidmaatschap (B8-0794/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over oorsprongsetikettering voor producten op basis van melk en vlees (B8-0795/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de moeilijke situatie van Italiaanse kmo's (B8-0796/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de fokkerijcrisis in Italië (B8-0797/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over onderzoek naar het schandaal met besmette levensmiddelen (B8-0798/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over de bescherming van de consument tegen minerale olie in levensmiddelen (B8-0799/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese consument tegen omzeiling van het voorzorgsbeginsel in handelsovereenkomsten (B8-0800/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van de democratie in Turkije en de stopzetting van de procedure in verband met de afschaffing van de visumplicht (B8-0803/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over een regeling voor gegevensverzameling in motorvoertuigen (B8-0806/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bestrijding van kinderarbeid (B8-0810/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de nieuwe stroom migranten uit Libië naar Italië en de terroristische dreiging (B8-0811/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over de steun aan het onderzoek naar behandelingen tegen de bacterie Xylella fastidiosa en het behoud van olijfbomen in het Middellandse Zeegebied (B8-0812/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het mislukken van het mechanisme voor de herplaatsing van migranten (B8-0813/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ramp met een vliegtuig van Egyptair (B8-0814/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de definitie van berggebied en de creatie van een geïntegreerd beleid voor bergregio's (B8-0815/2016)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden waaronder kwartels worden gekweekt (B8-0816/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de eis van de Europese Commissie om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen (B8-0817/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het gebruik van het Frans in de Europese instellingen (B8-0818/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om acties om de lidstaten te ondersteunen bij het organiseren van opleidingsactiviteiten op het gebied van Europees beleid voor leraren in scholen, om bij te dragen tot een adequate opleiding van de leerlingen met betrekking tot de Europese Unie (B8-0819/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden voor het kweken van eenden (B8-0820/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van de voedingsonaantastbaarheid van diepvriesproducten (B8-0821/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omstandigheden voor het kweken van kuikens (B8-0822/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over onderwijs in klassieke talen in de Europese Unie (B8-0823/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de weigering om van Turks een officiële taal van de Europese Unie te maken (B8-0824/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vraag naar doeltreffende controlemechanismen om van de deeleconomie een nuttig instrument voor het creëren van nieuwe banen in de Europese Unie te maken (B8-0825/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over maatregelen om de lidstaten te helpen de fondsen voor bosbrandpreventie doeltreffender te beheren (B8-0826/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de kweekomstandigheden van kalkoenen (B8-0832/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de kweekomstandigheden van kippen (B8-0833/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de kweekomstandigheden van parelhoenders (B8-0834/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over het systeem voor de verdeling van immigranten tussen de lidstaten van de Europese Unie op basis van quota (B8-0835/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over manieren om de nationale grenzen te herstellen onder een hoge terroristische dreiging (B8-0836/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over nieuwe manieren om plastic zakken te hergebruiken, ook om te voorkomen dat deze in zee terechtkomen (B8-0837/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de opwaardering van verlaten industrieterreinen (B8-0843/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de neiging van de Commissie om de illegale immigratie te willen beheersen (B8-0844/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de transport- en slachtomstandigheden van voor voeding bestemde paarden in de Europese Unie (B8-0845/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over nanodeeltjes (B8-0846/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de bescherming van het recht op vertolking (B8-0847/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de arbeidstijd en het evenwicht tussen privé- en beroepsleven (B8-0848/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevaren van de migrantenstroom, met name voor vrouwen en homoseksuelen (B8-0849/2016)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

advies :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het vergassen van ganzen in Nederland (B8-0850/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het pro-immigratiebeleid van de Commissie (B8-0856/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de schade die door de detacheringsrichtlijn wordt aangericht (B8-0859/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over het stopzetten van de onderhandelingen over de toetreding van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie (B8-0872/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Jordi Sebastià. Ontwerpresolutie over een doeltreffende gezondheidsinspectie van in de EU ingevoerde citrusvruchten (B8-0873/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet en Sylvie Goddyn. Ontwerpresolutie over de jacht op walvissen en dolfijnen op de Faeröereilanden (B8-0874/2016)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over dierenvervoer (B8-0875/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de fiscale regeling voor video-on-demandplatforms (VOD) (B8-0876/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het ontwerpen van acties ter bestrijding van het toenemende euroscepticisme van de Europese burgers en ter bevordering van een grotere betrokkenheid van de Europese burgers bij de activiteiten en het besluitvormingsproces van de Unie (B8-0877/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de "beursontslagen" bij het bedrijf IMS Health France (B8-0878/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de "beursontslagen" bij het Zwitserse bedrijf Geberit (B8-0879/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Louis Aliot en Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van sport en met name rugby (B8-0880/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over hervormingen van de arbeidsmarkt (B8-0881/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de strijd tegen illegale ontbossing en de illegale invoer van hout in de EU (B8-0882/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh. Ontwerpresolutie over het verbod op giftige stoffen in tampons en hygiëneartikelen voor vrouwen (B8-0884/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de instelling van controlemechanismen om nieuwe ondernemingen werkelijk efficiënt te maken op het gebied van innovatie en digitalisering (B8-0887/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om campagnes op het gebied van milieueducatie in kustplaatsen, om mensen nauwer te betrekken bij de bescherming van het mariene en het kustmilieu (B8-0888/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de opwaardering van ambachten (B8-0889/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om maatregelen om het publiek bewust te maken van de risico's van ondervoeding in de EU en ter bevordering van screeningprogramma's om kwetsbare groepen in kaart te brengen (B8-0890/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met een verzoek om richtsnoeren voor de juiste behandeling en koeling van levensmiddelen van dierlijke origine (B8-0891/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over steun aan de ontwikkeling van Madagaskar na het verschijnsel El Niño (B8-0918/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen (B8-0919/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van glyfosaat (B8-0920/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over gegevensbescherming in Europa in het kader van de onderhandelingen over TTIP (B8-0921/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over geoblocking (B8-0922/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over homofobie (B8-0923/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over steun voor museum- en theatervoorzieningen die dreigen te sluiten (B8-0924/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de promotie van de Europese film (B8-0925/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de gevaren van communautarisme en radicalisering binnen amateursportverenigingen (B8-0926/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de erkenning van het gemengde karakter van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (B8-0927/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de toepassing van het minimumloon in Frankrijk en Duitsland voor cabotagevervoer dat wordt uitgevoerd door buitenlandse bestuurders (B8-0928/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het delen van werknemers in de winsten van ondernemingen (B8-0929/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over regelgeving inzake nanomaterialen in levensmiddelen (B8-0930/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor de Italiaanse zuivelsector (B8-0931/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het openen van hoofdstuk 33 van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (B8-0932/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de inmenging van de Europese Centrale Bank in de politieke aangelegenheden van de lidstaten (B8-0933/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het stellen van voorwaarden voor het verlenen van ontwikkelingshulp (B8-0934/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de terroristische aanslag door moslims in Bangladesh (B8-0935/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de aanhoudende broosheid van de banksector in de eurozone (B8-0936/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het immigratiesysteem met punten (B8-0937/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bepaling van de verantwoordelijkheid bij een verkeersongeval waarbij een voertuig zonder bestuurder betrokken is (B8-0938/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells en Pablo Zalba Bidegain. Ontwerpresolutie over vermiste personen in de Europese Unie (B8-0939/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vraag naar maatregelen ter vereenvoudiging van bureaucratische praktijken en invoering van flexibiliteitsmechanismen in programma's voor grensoverschrijdende samenwerking (B8-0940/2016)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het plan om het militair onderzoek op Europees niveau weer op gang te brengen (B8-0941/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de vertegenwoordiging van werknemers in raden van bestuur (B8-0942/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over geweld tegen christenen in Nigeria (B8-0943/2016)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het nieuwe gevaar van technologische doping in de sport (B8-0944/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de risico's van nanodeeltjes (B8-0945/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om meer financiële hulp aan de lidstaten voor het vaststellen van kwaliteitsprogramma's op het gebied van screening en preventie inzake diverse typen van tumoren, overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese code tegen kanker (B8-0946/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om economische stimulansen voor hotelaccommodatie die wordt uitgerust met efficiëntere en minder vervuilende airconditioners (B8-0947/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie met het verzoek om meer inspanningen ter bevordering van het wegwerken van de ongelijkheden in de onderwijsstelsels tussen steden en perifere gebieden, om zo gelijk onderwijs van hoge kwaliteit te stimuleren (B8-0948/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over boviene spongiforme encefalopathie (B8-0950/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over een betere controle op luchtvrachtvervoer (B8-0951/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de toenemende consumptie van insecten en de gevaren daarvan voor de volksgezondheid (B8-0952/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over laaggeletterdheid (B8-0953/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de totstandbrenging van een gemeenschappelijk mechanisme voor het Copernicus- en het Urbact-programma, met een financiële bijdrage uit het Horizon 2020-programma, voor een doeltreffend beheer van de stedelijke ruimte (B8-0954/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

REGI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vraag naar maatregelen ter ondersteuning van de opleiding van gekwalificeerd personeel in de innovatieve en ecologisch duurzame toerismesector (B8-0955/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bestrijding van de online verkoop van nagemaakt voedsel (B8-0956/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verspreiding van plastic in de zee (B8-0957/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het identificeren van mechanismen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de inzet van drones in de landbouwsector (B8-0958/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het gevaar van insecticidengebruik zonder onderscheid (B8-0959/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de toegang van blinden tot kunstwerken (B8-0960/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een vergelijkende studie over de dichtstbevolkte gebieden in de lidstaten van de Europese Unie om een specifiek kader over de impact van geluidsoverlast op te stellen (B8-0961/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Steeve Briois. Ontwerpresolutie tot verwerping van alle aanvragen om gebruik te maken van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de financiering van opvanginfrastructuren voor illegale migranten (B8-0962/2016)

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde en Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de promotie van het wijntoerisme (B8-0963/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

AGRI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de voorschriften voor de verpakkingen van sigarettenpakjes en de invoering van een beleid ter voorkoming van roken (B8-0964/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, die de kenmerken en afmetingen van bepaalde groenten en fruit vastlegt (B8-0965/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de inflatie van normen en regels in de Europese Unie (B8-0966/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over innovatieve geneesmiddelen (B8-0967/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Ontwerpresolutie over de sector groenten en fruit van de Unie (B8-0968/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Bernard Monot. Ontwerpresolutie over randvoorwaarden voor het overstappen naar de particuliere sector door voormalig Europees commissarissen (B8-0969/2016)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het verzoek om vrijlating van een Italiaanse burger die in een ernstige gezondheidstoestand gevangen wordt gehouden in Mauritanië (B8-0970/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toename van de islamitische terreurdreiging in de EU (B8-0971/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


3. Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000088/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2016) van Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Centrale doelstellingen van CoP17 van de CITES-partijen in Johannesburg (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Het debat heeft op 13 september 2016 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 13.9.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor en Marco Affronte namens de Commissie ENVI, over de strategische doelstellingen van de EU voor de 17e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) van 24 september t/m 5 oktober 2016 in Johannesburg (Zuid-Afrika) (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 15.9.2016.


4. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 14 september 2016

(*) Naam vertrouwelijk

(*) (nr. 0725/2016); (*) (nr. 0726/2016); (*) (nr. 0727/2016); Ines Tenenti (nr. 0728/2016); (*) (nr. 0729/2016); (*) (nr. 0730/2016); (*) (nr. 0731/2016); (*) (nr. 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nr. 0733/2016); (*) (nr. 0734/2016); (*) (nr. 0735/2016); (*) (nr. 0736/2016); (*) (nr. 0737/2016); Susan Begg (nr. 0738/2016); Bengt Johansson (nr. 0739/2016); (*) (nr. 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nr. 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0742/2016); (*) (nr. 0743/2016); (*) (nr. 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nr. 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nr. 0746/2016); (*) (nr. 0747/2016); (*) (nr. 0748/2016); (*) (nr. 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (nr. 0750/2016); (*) (nr. 0751/2016); (*) (nr. 0752/2016); (*) (nr. 0753/2016); (*) (nr. 0754/2016); Elena Nicolaie (nr. 0755/2016); (*) (nr. 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0757/2016); (*) (nr. 0758/2016); Félix Blaise (nr. 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nr. 0760/2016); (*) (nr. 0761/2016); (*) (nr. 0762/2016); (*) (nr. 0763/2016); (*) (nr. 0764/2016); Abel Avram (nr. 0765/2016); Alexandru Pârvu (nr. 0766/2016); Edith Hanin (nr. 0767/2016); Patrick Wurmbach (nr. 0768/2016); (*) (nr. 0769/2016); (*) (nr. 0770/2016); (*) (nr. 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nr. 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nr. 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0774/2016); (*) (nr. 0775/2016); (*) (nr. 0776/2016); Rowan Ashe (nr. 0777/2016); Flavio Miccono (nr. 0778/2016); (*) (nr. 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nr. 0780/2016); (*) (nr. 0781/2016); (*) (nr. 0782/2016); (*) (nr. 0783/2016); (*) (nr. 0784/2016); Stephen Putt (nr. 0785/2016); (*) (nr. 0786/2016); Frens Dols (nr. 0787/2016); (*) (nr. 0788/2016); (*) (nr. 0789/2016); Edward Williamson (nr. 0790/2016); Samuel Radisson (nr. 0792/2016); Kevin Diamond (nr. 0793/2016); Marius Miknys (nr. 0794/2016); (*) (nr. 0795/2016); (*) (nr. 0796/2016); Maurice Weemhof (nr. 0797/2016); Leona Bashow (nr. 0798/2016); (*) (nr. 0799/2016); (*) (nr. 0800/2016); David Neville-Smith (nr. 0801/2016); Robert Wasteney (nr. 0802/2016); (*) (nr. 0803/2016); Michael Levey (nr. 0804/2016); John Vannuffel (nr. 0805/2016); Justin Washtell (nr. 0806/2016); (*) (nr. 0807/2016); Denis Hicks (nr. 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nr. 0809/2016); (*) (nr. 0810/2016); (*) (nr. 0811/2016); (*) (nr. 0812/2016); Howard Clapp (nr. 0813/2016); Phil McNally (nr. 0814/2016); Simon Collcutt (nr. 0815/2016); Ashley Kovas (nr. 0816/2016); (*) (nr. 0817/2016); (*) (nr. 0818/2016); (*) (nr. 0819/2016); Tristan Coleshaw (nr. 0820/2016); (*) (nr. 0821/2016); Marion Meslin (nr. 0822/2016); (*) (nr. 0823/2016); Luis Pombo (nr. 0824/2016); Emma Wood (nr. 0825/2016); Gail Thomas (nr. 0826/2016); Rodney Harward (nr. 0827/2016); Thomas Attah (nr. 0828/2016); James Leigh (nr. 0829/2016); Stefan Hofbauer (nr. 0830/2016); Leonard Stephenson (nr. 0831/2016); Anthony Melia (nr. 0832/2016); (*) (nr. 0833/2016); (*) (nr. 0834/2016); Nicholas Parkin (nr. 0835/2016); Alison Jenner (nr. 0836/2016); David Risley (nr. 0837/2016); Philip Adams (nr. 0838/2016); Robin Fenwick (nr. 0839/2016); Paul Locker (nr. 0840/2016); Laurel Lindström (nr. 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nr. 0842/2016); Derek Etherington (nr. 0843/2016); Duncan Parker (nr. 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nr. 0845/2016); Conrad Brunstrom (nr. 0846/2016); Alan Bretman (nr. 0847/2016); Dave Poole (nr. 0848/2016); (*) (nr. 0849/2016); (*) (nr. 0850/2016); (*) (nr. 0851/2016); Antonino Panebianco (nr. 0852/2016); (*) (nr. 0853/2016); (*) (nr. 0854/2016); (*) (nr. 0855/2016); (*) (nr. 0856/2016); Romina Afrasani (nr. 0857/2016); Oliver Busack (nr. 0858/2016); Oliver Busack (nr. 0859/2016); (*) (nr. 0860/2016); (*) (nr. 0861/2016); (*) (nr. 0862/2016); (*) (nr. 0863/2016); (*) (nr. 0864/2016); (*) (nr. 0865/2016); (*) (nr. 0866/2016); (*) (nr. 0867/2016); (*) (nr. 0868/2016); (*) (nr. 0869/2016); (*) (nr. 0870/2016); (*) (nr. 0871/2016); (*) (nr. 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nr. 0873/2016); (*) (nr. 0874/2016); (*) (nr. 0875/2016); (*) (nr. 0876/2016); (*) (nr. 0877/2016); Michael Nosworthy (nr. 0878/2016); Sophie Leighton (nr. 0879/2016); (*) (nr. 0880/2016); (*) (nr. 0881/2016); (*) (nr. 0882/2016); Stefanos Giannaris (nr. 0883/2016); (*) (nr. 0884/2016); (*) (nr. 0885/2016); (*) (nr. 0886/2016); (*) (nr. 0887/2016); Elizabeth Alderson (nr. 0888/2016); Claudio Fiorentino (nr. 0889/2016); Gyenizse Sándor (nr. 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nr. 0891/2016); (*) (nr. 0892/2016); (*) (nr. 0893/2016); Ion Avram (nr. 0894/2016); Diego Cominelli (nr. 0895/2016); (*) (nr. 0896/2016); Olga Chernikova (nr. 0897/2016); (*) (nr. 0898/2016); Anton Dmytriiev (nr. 0899/2016); (*) (nr. 0900/2016); (*) (nr. 0901/2016); (*) (nr. 0902/2016); (*) (nr. 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nr. 0904/2016); Jutta Felgenträger (nr. 0905/2016); Andrea Chemello (nr. 0906/2016); Ottomar Kreye (nr. 0907/2016); Flavio Miccono (nr. 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nr. 0909/2016); Fabio Pedersoli (nr. 0910/2016); Oliver Busack (nr. 0911/2016); (*) (nr. 0912/2016); (*) (nr. 0913/2016); Dietmar Zwerger (nr. 0914/2016); Andries Brits (nr. 0915/2016); (*) (nr. 0916/2016); Oliver Busack (nr. 0917/2016); (*) (nr. 0918/2016); Massimo Giacomini (nr. 0919/2016); (*) (nr. 0920/2016); (*) (nr. 0921/2016); Paul Spicker (nr. 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nr. 0923/2016); (*) (nr. 0924/2016); (*) (nr. 0925/2016); (*) (nr. 0926/2016); Christopher Alberti (nr. 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nr. 0928/2016); Claudine Parayre (nr. 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nr. 0930/2016); (*) (nr. 0931/2016); Luca Lazzati (nr. 0932/2016); (*) (nr. 0933/2016); (*) (nr. 0934/2016); (*) (nr. 0935/2016); (*) (nr. 0936/2016); (*) (nr. 0937/2016); (*) (nr. 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (nr. 0939/2016); Salvatore Preti (nr. 0940/2016); (*) (nr. 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nr. 0942/2016); Onur Dülger (nr. 0943/2016); (*) (nr. 0944/2016); Francesco Orbitello (nr. 0945/2016); Flavio Miccono (nr. 0946/2016); (*) (nr. 0947/2016); Alessandro Gasparin (nr. 0948/2016); (*) (nr. 0949/2016); Andrew Pawley (nr. 0950/2016); Alberto Ruiz González (nr. 0951/2016); Viv Brown (nr. 0952/2016); Theodora Georgaki (nr. 0953/2016); Paul McCann (nr. 0954/2016); Kristina Howells (nr. 0955/2016); (*) (nr. 0956/2016); (*) (nr. 0957/2016); (*) (nr. 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nr. 0959/2016); Massimo D'Elia (nr. 0960/2016); (*) (nr. 0961/2016); (*) (nr. 0962/2016); Oliver Busack (nr. 0963/2016); Oliver Busack (nr. 0964/2016); (*) (nr. 0965/2016); (*) (nr. 0966/2016); (*) (nr. 0967/2016); (*) (nr. 0968/2016); (*) (nr. 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nr. 0970/2016); (*) (nr. 0971/2016); (*) (nr. 0972/2016); (*) (nr. 0973/2016); (*) (nr. 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr. 0975/2016); (*) (nr. 0976/2016); (*) (nr. 0977/2016); Eva Dust (nr. 0978/2016); (*) (nr. 0979/2016); (*) (nr. 0980/2016); Luca Lazzati (nr. 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nr. 0982/2016); (*) (nr. 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 0984/2016); Matthias Behnke (nr. 0985/2016); (*) (nr. 0986/2016); (*) (nr. 0987/2016); Gabriele Modeo (nr. 0988/2016); Oliver Busack (nr. 0989/2016); Oliver Busack (nr. 0990/2016); Oliver Busack (nr. 0991/2016); Oliver Busack (nr. 0992/2016); Oliver Busack (nr. 0993/2016); Oliver Busack (nr. 0994/2016); Oliver Busack (nr. 0995/2016); Oliver Busack (nr. 0996/2016); (*) (nr. 0997/2016); Andrew Hickmott (nr. 0998/2016); (*) (nr. 0999/2016); (*) (nr. 1000/2016); (*) (nr. 1001/2016); (*) (nr. 1002/2016); Heiki Lill (nr. 1003/2016); (*) (nr. 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nr. 1005/2016); (*) (nr. 1006/2016); (*) (nr. 1007/2016); Oriol Ricart (nr. 1008/2016); Naheed Mushtaq (nr. 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 1010/2016); Giovanna Portulano (nr. 1011/2016); Oliver Busack (nr. 1012/2016); (*) (nr. 1013/2016); (*) (nr. 1014/2016); Linda Roland-Danil (nr. 1015/2016); Giulia Robol (nr. 1016/2016).

Verzoekschrift nr. 0791/2016 is uit het register verwijderd omdat indiener dit verzoekschrift na registratie heeft ingetrokken.

De Voorzitter deelt mede op 14 september 2016 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


5. Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000087/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Sergio Gutiérrez Prieto, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc en Jérôme Lavrilleux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


6. Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep") [2015/2116(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Michaela Šojdrová (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), David Casa, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom en Jana Žitňanská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor en Rosa Estaràs Ferragut.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Renate Weber.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 15.9.2016.


7. De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (debat)

Verslag over de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 [2015/2284(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Denanot (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnes Jongerius (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Marco Valli (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Tamás Deutsch (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Marita Ulvskog en Anneli Jäätteenmäki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias en Romana Tomc.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Marian Harkin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.14 van de notulen van 15.9.2016.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 6 van de notulen van 14.9.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. De Filipijnen

Ontwerpresoluties B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 en B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Neena Gill), Pier Antonio Panzeri en Miguel Urbán Crespo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 15.9.2016.


8.2. Somalië

Ontwerpresoluties B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 en B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri en Lola Sánchez Caldentey lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Ontwerpresoluties B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 en B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, en Monica Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 15.9.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


9. Samenstelling Parlement

Timothy Kirkhope heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 6 oktober 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


10. Wijziging van de agenda

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters, overeenkomstig bijlage XVI bij het Reglement, de hoorzitting van kandidaat-commissaris Sir Julian King voor gesloten heeft verklaard en besloten heeft zijn voordracht ter stemming te brengen in de plenaire vergadering.

Overeenkomstig artikel 152, lid 2, van het Reglement stelt de Voorzitter voor om de stemming over het voorstel tot benoeming van Sir Julian King aan de stemmingen van vandaag toe te voegen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Sir Julian King (stemming)

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement van 15 september 2016 houdende goedkeuring van de benoeming van Sir Julian King als lid van de Commissie (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 15.9.2016)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0348)

De Voorzitter feliciteert Sir Julian King met zijn benoeming.

Het woord wordt gevoerd door Dominique Martin.


11.2. De Filipijnen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 en B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0990/2016

(ter vervanging van B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 en B8-1008/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli en Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 en B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0989/2016

(ter vervanging van B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 en B8-1003/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0350)

(Ontwerpresolutie B8-1007/2016 komt te vervallen.)


11.4. Zimbabwe (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 en B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0995/2016

(ter vervanging van B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 en B8-1010/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas en Filiz Hyusmenova, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky en Barbara Kappel, namens de ENF.

Aangenomen (P8_TA(2016)0351)

(Ontwerpresolutie B8-1009/2016 komt te vervallen.)

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter


11.5. Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0352)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6 )

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen om direct over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het vastgestelde mandaat.

Het woord werd gevoerd door:

Ernest Urtasun, om een mondeling amendement op artikel 36, lid 2, na letter c), in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


11.7. Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0354)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0354)


11.8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0355)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0355)


11.9. Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0356)


11.10. Toepassing van de richtlijn postdiensten (stemming)

Verslag over de toepassing van de richtlijn postdiensten [2016/2010(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0357)


11.11. Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie (stemming)

Verslag over toegang tot financiering voor kmo's en vergroting van de financieringsdiversiteit voor kmo's in een kapitaalmarktunie [2016/2032(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0358)


11.12. Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (stemming)

Verslag over hoe het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal kan worden benut [2015/2320(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0359)

Het woord werd gevoerd door:

Zdzisław Krasnodębski (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 18 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


11.13. Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep") [2015/2116(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0360)


11.14. De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 [2015/2284(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0361)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr en Seán Kelly

Verslag Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr en Stanislav Polčák

Verslag Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin en Jiří Pospíšil

Verslag Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor en Danuta Jazłowiecka

Verslag Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Verslag Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka en Seán Kelly.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Interpretatie van het Reglement

De door de Commissie constitutionele zaken gegeven interpretatie van artikel 61, lid 2, van het Reglement is gisteren ter plenaire vergadering aangekondigd (punt 8 van de notulen van 14.9.2016).

Aangezien er geen bezwaar door een fractie of ten minste veertig leden is gemaakt, overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement, wordt deze interpretatie geacht te zijn goedgekeurd (P8_TA(2016)0362).


16. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)) - 10791/2016 - COM(2016)0507)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vastelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)) - 10790/2016 - COM(2016)0484)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)) - 10789/2016 - COM(2016)0544)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)) - 10792/2016 - COM(2016)0506)
verwezen naar ten principale: TRAN

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16 september 2016, in.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Dominique Bilde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Jérôme Lavrilleux tijdens het debat van vanochtend over de Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (zie punt 6 van de notulen van 15.9.2016)


17. Wedstrijdvervalsing (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000102/2016) van Silvia Costa aan de Commissie: Wedstrijdvervalsing (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins en Angel Dzhambazki.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karol Karski.

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het debat wordt gesloten.


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 juli 2016)

Commissie DEVE

- EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (2016/2140(INI))
(advies: EMPL, INTA)

- De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (2016/2139(INI))
(advies: CONT)

Commissie ITRE

- Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma (2016/2147(INI))
(advies: FEMM, BUDG, REGI)

- Europees cloudinitiatief (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(advies: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Commissie REGI

- Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(advies: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

Commissie AGRI

- Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (2016/2141(INI))

Commissies AGRI, FEMM

- Vrouwen en de rol die zij spelen in plattelandsgebieden (2016/2204(INI))

Commissie CULT

- Een geïntegreerde benadering van sportbeleid: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (2016/2143(INI))

- Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren (2016/2142(INI))
(advies: EMPL)

Commissie AFCO

- De tenuitvoerleging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (2016/2149(INI))
(advies: EMPL, JURI)

Commissie FEMM

- EU-middelen voor gendergelijkheid (2016/2144(INI))
(advies: EMPL, BUDG, CONT)

Commissie PETI

- Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (2016/2146(INI))
(advies: EMPL)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 september 2016)

Commissie AFET

- Stateloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (2016/2220(INI))

- Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (2016/2219(INI))
(advies: FEMM, DEVE)

Commissies AFET, ENVI

- Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(advies: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Commissie EMPL

- Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (2016/2221(INI))
(advies: FEMM, AGRI)

Commissie ENVI

- Initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid (2016/2223(INI))
(advies: AGRI)

- Palmolie en de ontbossing van regenwoud (2016/2222(INI))
(advies: AGRI, INTA)

Commissie JURI

- Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken (2016/2224(INI))
(advies: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

Commissie LIBE

- De gevolgen van big data voor de grondrechten: privacy, gegevensbescherming, niet-discriminatie, veiligheid en wetshandhaving (2016/2225(INI))
(advies: ITRE)

Commissie PETI

- Verslag over het jaarverslag betreffende de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 (2016/2150(INI))

Wijzigingen aanwijzing (artikel 53 van het Reglement)

- Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (2016/2018(INI))
verwezen naar ten principale: JURI, AFCO
advies: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (2016/2100(INI))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in de lidstaten betreffende de verlening van audiovisuele mediadiensten tegen de achtergrond van veranderende marktomstandigheden (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
verwezen naar ten principale: CULT
advies: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (2016/2057(INI))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Verordening betreffende kwik en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, JURI, INTA, JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Civielrechtelijke bepalingen over robotica (2015/2103(INL))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Een Europese pijler van sociale rechten (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: FEMM, ECON

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 juli 2016)

Commissie DEVE

- EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (2016/2140(INI))
(advies: EMPL, INTA)
Commissie REGI

- Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(advies: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 september 2016)

Commissie TRAN

- Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(advies: JURI, IMCO, EMPL)
Commissie JURI

- Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die in het algemeen belang vertrouwelijke informatie van bedrijven en openbare organen bekendmaken (2016/2224(INI))
(advies: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 juli en 8 september 2016)

Commissie JURI

- Civielrechtelijke bepalingen over robotica (2015/2103(INL))
(advies: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 juli 2016)

- Vrouwen en de rol die zij spelen in plattelandsgebieden (2016/2204(INI))
commissies: AGRI, FEMM

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 september 2016)

- Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
commissies: AFET, ENVI
(advies: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

Wijzigingen titels

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 juli 2016)

Commissie TRAN

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag (2015/2350(INI)) : "Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water"

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 september 2016)

Commissies AFET, DEVE

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag (2015/2342(INI)) : "Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: rol van het extern EU-optreden"

Wijzigingen van het Reglement

Commissie AFCO

- Algemene herziening van het Reglement (2016/2114(REG))

(advies: BUDG, JURI, CONT)


19. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


20. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 3 t/m 6 oktober 2016.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Sir Julian King (VK)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridische mededeling