Indeks 
Protokół
PDF 350kWORD 100k
Czwartek, 15 września 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (złożone projekty rezolucji)
 4.Petycje
 5.Systemy dochodu minimalnego w UE (debata)
 6.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)
 7.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Filipiny
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Skład Parlamentu
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Głosowanie
  11.1.Mianowanie członka Komisji Europejskiej – sir Julian King (głosowanie)
  11.2.Filipiny (głosowanie)
  11.3.Somalia (głosowanie)
  11.4.Zimbabwe (głosowanie)
  11.5.Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)
  11.6.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  11.7.Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji * (głosowanie)
  11.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  11.9.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (głosowanie)
  11.10.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (głosowanie)
  11.11.Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych (głosowanie)
  11.12.Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (głosowanie)
  11.13.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (głosowanie)
  11.14.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Wykładnia Regulaminu
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Ustawianie wyników zawodów sportowych (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Sir Julian King (UK)


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 – 2016/0222(COD))
Zgodnie z art. 304 i 307 traktatu, przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, EMPL, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 – 2016/0236(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z art. 307 traktatu, przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 poprzez przedłużenie go na lata 2018–2020 (COM(2016)0557 - C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))
Zgodnie z art. 304 i 307 traktatu, przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFET, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia obywateli narażonych na zanieczyszczenia powodowane przez perfluorowane substancje alkilowane (PFAS) (B8-0793/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie referendów dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej (B8-0794/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie oznaczania pochodzenia produktów mlecznych i mięsnych (B8-0795/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie trudnej sytuacji włoskich MŚP (B8-0796/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu hodowli we Włoszech (B8-0797/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie wyjaśnienia skandalu wokół skażonej żywności (B8-0798/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony konsumentów przed olejem mineralnym w żywności (B8-0799/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony konsumentów europejskich przed obchodzeniem zasady ostrożności w ramach umów handlowych (B8-0800/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie poszanowania demokracji w Turcji i zablokowania procesu związanego z przyznawaniem wiz (B8-0803/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie regulacji dotyczących gromadzenia danych w pojazdach silnikowych (B8-0806/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania pracy dzieci (B8-0810/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowej fali migracyjnej z Libii do Włoch i zagrożenia terroryzmem (B8-0811/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Laurenţiu Rebega, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie wspierania badań nad zwalczaniem bakterii Xylella fastidiosa i ochrony śródziemnomorskich gajów oliwnych (B8-0812/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie fiaska mechanizmu relokacji migrantów (B8-0813/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie katastrofy samolotu EgyptAir (B8-0814/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia definicji obszaru górskiego i stworzenia zintegrowanej polityki na rzecz regionów górskich (B8-0815/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji sprawie warunków hodowli przepiórek (B8-0816/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wymogu przesunięcia ustawowego wieku emerytalnego przez Komisję Europejską (B8-0817/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie posługiwania się językiem francuskim w instytucjach UE (B8-0818/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o działania mające na celu wsparcie państw członkowskich w organizowaniu działalności szkoleniowej dotyczącej europejskich strategii politycznych i skierowanej do nauczycieli placówek szkolnych, z myślą o przyczynieniu się do zapewnienia odpowiedniego kształcenia uczniów na tematy związane z Unią Europejską (B8-0819/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli kaczek (B8-0820/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony integralności produktów głęboko mrożonych (B8-0821/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli kurcząt (B8-0822/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie nauczania języków starożytnych w Unii Europejskiej (B8-0823/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie odmowy uznania języka tureckiego za język urzędowy Unii Europejskiej (B8-0824/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli dla uczynienia z gospodarki społecznościowej użytecznego instrumentu służącego tworzeniu nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej (B8-0825/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego działań wspierających państwa członkowskie w zakresie skuteczniejszego zarządzania środkami na rzecz zapobiegania pożarom lasów (B8-0826/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli indyków (B8-0832/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli kur (B8-0833/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie warunków hodowli perlic (B8-0834/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie systemu rozdziału kwot migrantów pomiędzy państwa członkowskie Unii Europejskiej (B8-0835/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia najskuteczniejszych środków dla przywrócenia granic krajowych w kontekście podwyższonego zagrożenia terrorystycznego (B8-0836/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowych sposobów ponownego wykorzystywania plastikowych toreb m.in. w celu ograniczenia ich usuwania do morza (B8-0837/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych (B8-0843/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie zamiaru Komisji opanowania nielegalnej imigracji (B8-0844/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie warunków transportu i uboju koni przeznaczonych do spożycia w Unii Europejskiej (B8-0845/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie nanocząsteczek (B8-0846/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie ochrony prawa do tłumaczenia ustnego (B8-0847/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (B8-0848/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych z napływem migrantów, w szczególności dla kobiet i homoseksualistów (B8-0849/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

LIBE

- Dominique Bilde, Philippe Loiseau i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie gazowania gęsi w Niderlandach (B8-0850/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie proimigracyjnej polityki Komisji (B8-0856/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand, Dominique Martin i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie szkód spowodowanych dyrektywą w sprawie pracowników delegowanych (B8-0859/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde i Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie przerwania negocjacji w sprawie przystąpienia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do Unii Europejskiej (B8-0872/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Clara Eugenia Aguilera García, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Jordi Sebastià. Projekt rezolucji w sprawie skutecznej kontroli stanu sanitarnego cytrusów przywożonych do UE (B8-0873/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet i Sylvie Goddyn. Projekt rezolucji w sprawie połowów wielorybów i delfinów na Wyspach Owczych (B8-0874/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie transportu zwierząt (B8-0875/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie opodatkowania platform wideo na żądanie (VOD) (B8-0876/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania działań służących zwalczaniu rosnącego eurosceptycyzmu obywateli europejskich oraz sprzyjających ich większemu zaangażowaniu w życie i w proces decyzyjny Unii (B8-0877/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie decyzji firmy IMS Health France o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w celu poprawy wyników giełdowych (B8-0878/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez szwajcarską firmę Geberit (B8-0879/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Louis Aliot i Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie propagowania sportu, w szczególności rugby (B8-0880/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie reformowania rynku pracy (B8-0881/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania nielegalnego wylesiania i nielegalnego wwozu drewna do UE (B8-0882/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh. Projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania substancji toksycznych w tamponach i środkach higienicznych dla kobiet (B8-0884/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia mechanizmów kontroli mających na celu uczynienie nowych przedsiębiorstw rzeczywiście efektywnymi w sektorze innowacji i cyfryzacji (B8-0887/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie prośby dotyczącej zorganizowania w miejscowościach nadbrzeżnych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w celu większego zaangażowania mieszkańców w ochronę środowiska morskiego i nadbrzeżnego (B8-0888/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wspierania zawodów artystycznych (B8-0889/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji zawierającej wniosek o podjęcie działań mających na celu informowanie opinii publicznej o występujących w UE zagrożeniach wynikających z niedożywienia oraz promowanie programów badań kontrolnych w celu określenia zagrożonych grup społecznych (B8-0890/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o wytyczne dotyczące właściwego obchodzenia się ze środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego i ich schładzania (B8-0891/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wspierania rozwoju Madagaskaru po wystąpieniu zjawiska El Niño (B8-0918/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (B8-0919/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przedłużenia zezwolenia na wprowadzanie glifosatu do obrotu (B8-0920/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie ochrony danych w Europie w ramach negocjacji TTIP (B8-0921/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie blokowania geograficznego (B8-0922/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie homofobii (B8-0923/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pomocy na rzecz muzeów i teatrów zagrożonych zamknięciem (B8-0924/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie promowania europejskiej produkcji kinematograficznej (B8-0925/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie niebezpieczeństw związanych z komunitarianizmem oraz radykalizacją w amatorskich klubach sportowych (B8-0926/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uznania mieszanego charakteru umowy handlowej między Unią Europejską a Kanadą (B8-0927/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania płacy minimalnej w odniesieniu do przewozów kabotażowych wykonywanych przez kierowców zagranicznych we Francji i w Niemczech (B8-0928/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie udziału pracowników w zyskach przedsiębiorstwa (B8-0929/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uregulowań dotyczących nanomateriałów obecnych w żywności (B8-0930/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia włoskiego sektora mleczarskiego (B8-0931/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie otwarcia rozdziału 33 negocjacji akcesyjnych z Turcją (B8-0932/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie ingerencji Europejskiego Banku Centralnego w sprawy polityczne państw członkowskich (B8-0933/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uzależnienia pomocy rozwojowej od spełnienia określonych warunków (B8-0934/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ataku terrorystycznego o podłożu islamskim w Bangladeszu (B8-0935/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie utrzymującej się słabości sektora bankowego w strefie euro (B8-0936/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie punktowego systemu selekcji imigrantów (B8-0937/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie ustalenia odpowiedzialności w razie wypadku drogowego z udziałem pojazdu bez kierowcy (B8-0938/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI

- Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells i Pablo Zalba Bidegain. Projekt rezolucji w sprawie osób zaginionych w Unii Europejskiej (B8-0939/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wezwania do podjęcia działań na rzecz uproszczenia praktyk biurokratycznych oraz wprowadzenia mechanizmów elastyczności do programów współpracy transgranicznej (B8-0940/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie projektu ponownego podjęcia badań naukowych w dziedzinie wojskowości na szczeblu europejskim (B8-0941/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie reprezentacji pracowników w organach nadzorczych przedsiębiorstw (B8-0942/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie antychrześcijańskich napadów w Nigerii (B8-0943/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie nowego zagrożenia dla sportu, jakim jest doping technologiczny (B8-0944/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych z nanocząsteczkami (B8-0945/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o większą pomoc finansową dla państw członkowskich w celu opracowania wysokiej jakości programów w dziedzinie prewencji oraz badań przesiewowych w kierunku różnych rodzajów nowotworów, zgodnie z wytycznymi Europejskiego kodeksu walki z rakiem (B8-0946/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o zachęty gospodarcze sprzyjające obiektom hotelarskim, które instalują bardziej wydajne i mniej zanieczyszczające środowisko klimatyzatory (B8-0947/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o nasilenie działań na rzecz przezwyciężenia nierówności w systemach edukacyjnych między miastami i przedmieściami oraz propagowania w ten sposób wysokiej jakości nauczania na sprawiedliwych zasadach (B8-0948/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie gąbczastej encefalopatii bydła (B8-0950/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie lepszej kontroli lotniczego transportu towarowego (B8-0951/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rozwoju spożycia owadów i związanych z nim zagrożeń dla zdrowia (B8-0952/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie analfabetyzmu funkcjonalnego (B8-0953/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia wspólnego mechanizmu dla programów Copernicus i Urbact, z wkładem finansowym z programu „Horyzont 2020”, w celu skutecznego planowania urbanistycznego (B8-0954/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

REGI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego działań na rzecz wspierania szkoleń wykwalifikowanych pracowników w sektorze turystyki innowacyjnej i zrównoważonej ekologicznie (B8-0955/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania sprzedaży w internecie podrobionych produktów spożywczych (B8-0956/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rozprzestrzeniania się tworzyw sztucznych w morzach (B8-0957/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie określenia mechanizmów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w celu stosowania dronów w sektorze rolnym (B8-0958/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niebezpieczeństw związanych z masowym stosowaniem środków owadobójczych (B8-0959/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie poznawania dzieł sztuki przez osoby niewidome (B8-0960/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie realizacji analizy porównawczej najbardziej zaludnionych obszarów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia szczegółowych ram dotyczących wpływu hałasu na środowisko (B8-0961/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie odrzucania wszelkich wniosków o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu finansowania infrastruktury służącej przyjmowaniu migrantów o nieuregulowanym statusie (B8-0962/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE, REGI

- Dominique Bilde i Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie wspierania turystyki winiarskiej (B8-0963/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

AGRI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie zasad dotyczących opakowań papierosów i wdrożenia polityki zapobiegania paleniu (B8-0964/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 543/2011 określającego cechy i wielkości niektórych owoców i warzyw (B8-0965/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie dewaluacji norm i przepisów w Unii Europejskiej (B8-0966/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie leków innowacyjnych (B8-0967/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García. Projekt rezolucji w sprawie sektora warzyw i owoców w Unii (B8-0968/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Bernard Monot. Projekt rezolucji w sprawie uregulowania przechodzenia byłych komisarzy europejskich do sektora prywatnego (B8-0969/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o uwolnienie ciężko chorego obywatela Włoch osadzonego w więzieniu w Mauretanii (B8-0970/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzrostu zagrożenia terroryzmem islamskim w UE (B8-0971/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


3. Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000088/2016) które skierował Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Główne cele na 17. konferencję stron CITES w Johannesburgu (RPA) (2016/2664(RSP)) (B8-0711/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000089/2016) które skierował Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Główne cele na 17. konferencję stron CITES w Johannesburgu (RPA) (2016/2664(RSP)) (B8-0712/2016)

Debata odbyła się dnia 13 września 2016 r. (pkt 17 protokołu z dnia 13.9.2016).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Giovanni La Via, Norbert Lins, Pavel Poc, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Younous Omarjee, Keith Taylor i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, w sprawie strategicznych celów UE na 17. sesję konferencji stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki) w dniach od 24 września do 5 października 2016 r. (2016/2664(RSP)) (B8-0987/2016)

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 15.9.2016.


4. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 14 września 2016 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 0725/2016); (*) (nr 0726/2016); (*) (nr 0727/2016); Ines Tenenti (nr 0728/2016); (*) (nr 0729/2016); (*) (nr 0730/2016); (*) (nr 0731/2016); (*) (nr 0732/2016); Ermelinda Pia Maulucci (nr 0733/2016); (*) (nr 0734/2016); (*) (nr 0735/2016); (*) (nr 0736/2016); (*) (nr 0737/2016); Susan Begg (nr 0738/2016); Bengt Johansson (nr 0739/2016); (*) (nr 0740/2016); Virginijus Kirsnickas (nr 0741/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0742/2016); (*) (nr 0743/2016); (*) (nr 0744/2016); Juan Antonio Martínez Dapena (nr 0745/2016); Maria Carmela Monteleone (nr 0746/2016); (*) (nr 0747/2016); (*) (nr 0748/2016); (*) (nr 0749/2016); Alexandru Gălușcă (N.A.A.C.A.H.R.- Romania) (nr 0750/2016); (*) (nr 0751/2016); (*) (nr 0752/2016); (*) (nr 0753/2016); (*) (nr 0754/2016); Elena Nicolaie (nr 0755/2016); (*) (nr 0756/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0757/2016); (*) (nr 0758/2016); Félix Blaise (nr 0759/2016); Juan José Sánchez Artés (nr 0760/2016); (*) (nr 0761/2016); (*) (nr 0762/2016); (*) (nr 0763/2016); (*) (nr 0764/2016); Abel Avram (nr 0765/2016); Alexandru Pârvu (nr 0766/2016); Edith Hanin (nr 0767/2016); Patrick Wurmbach (nr 0768/2016); (*) (nr 0769/2016); (*) (nr 0770/2016); (*) (nr 0771/2016); Jan-Erik Hansen (nr 0772/2016); Antonio Maria La Scala (nr 0773/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0774/2016); (*) (nr 0775/2016); (*) (nr 0776/2016); Rowan Ashe (nr 0777/2016); Flavio Miccono (nr 0778/2016); (*) (nr 0779/2016); Suzanne Taylor Warren (nr 0780/2016); (*) (nr 0781/2016); (*) (nr 0782/2016); (*) (nr 0783/2016); (*) (nr 0784/2016); Stephen Putt (nr 0785/2016); (*) (nr 0786/2016); Frens Dols (nr 0787/2016); (*) (nr 0788/2016); (*) (nr 0789/2016); Edward Williamson (nr 0790/2016); Samuel Radisson (nr 0792/2016); Kevin Diamond (nr 0793/2016); Marius Miknys (nr 0794/2016); (*) (nr 0795/2016); (*) (nr 0796/2016); Maurice Weemhof (nr 0797/2016); Leona Bashow (nr 0798/2016); (*) (nr 0799/2016); (*) (nr 0800/2016); David Neville-Smith (nr 0801/2016); Robert Wasteney (nr 0802/2016); (*) (nr 0803/2016); Michael Levey (nr 0804/2016); John Vannuffel (nr 0805/2016); Justin Washtell (nr 0806/2016); (*) (nr 0807/2016); Denis Hicks (nr 0808/2016); Shavasti Bebeagua (nr 0809/2016); (*) (nr 0810/2016); (*) (nr 0811/2016); (*) (nr 0812/2016); Howard Clapp (nr 0813/2016); Phil McNally (nr 0814/2016); Simon Collcutt (nr 0815/2016); Ashley Kovas (nr 0816/2016); (*) (nr 0817/2016); (*) (nr 0818/2016); (*) (nr 0819/2016); Tristan Coleshaw (nr 0820/2016); (*) (nr 0821/2016); Marion Meslin (nr 0822/2016); (*) (nr 0823/2016); Luis Pombo (nr 0824/2016); Emma Wood (nr 0825/2016); Gail Thomas (nr 0826/2016); Rodney Harward (nr 0827/2016); Thomas Attah (nr 0828/2016); James Leigh (nr 0829/2016); Stefan Hofbauer (nr 0830/2016); Leonard Stephenson (nr 0831/2016); Anthony Melia (nr 0832/2016); (*) (nr 0833/2016); (*) (nr 0834/2016); Nicholas Parkin (nr 0835/2016); Alison Jenner (nr 0836/2016); David Risley (nr 0837/2016); Philip Adams (nr 0838/2016); Robin Fenwick (nr 0839/2016); Paul Locker (nr 0840/2016); Laurel Lindström (nr 0841/2016); Votisky Péter Zsolt (nr 0842/2016); Derek Etherington (nr 0843/2016); Duncan Parker (nr 0844/2016); Louis John Frederick Ashdown-Hill (nr 0845/2016); Conrad Brunstrom (nr 0846/2016); Alan Bretman (nr 0847/2016); Dave Poole (nr 0848/2016); (*) (nr 0849/2016); (*) (nr 0850/2016); (*) (nr 0851/2016); Antonino Panebianco (nr 0852/2016); (*) (nr 0853/2016); (*) (nr 0854/2016); (*) (nr 0855/2016); (*) (nr 0856/2016); Romina Afrasani (nr 0857/2016); Oliver Busack (nr 0858/2016); Oliver Busack (nr 0859/2016); (*) (nr 0860/2016); (*) (nr 0861/2016); (*) (nr 0862/2016); (*) (nr 0863/2016); (*) (nr 0864/2016); (*) (nr 0865/2016); (*) (nr 0866/2016); (*) (nr 0867/2016); (*) (nr 0868/2016); (*) (nr 0869/2016); (*) (nr 0870/2016); (*) (nr 0871/2016); (*) (nr 0872/2016); Cristóbal Richart Jurado (nr 0873/2016); (*) (nr 0874/2016); (*) (nr 0875/2016); (*) (nr 0876/2016); (*) (nr 0877/2016); Michael Nosworthy (nr 0878/2016); Sophie Leighton (nr 0879/2016); (*) (nr 0880/2016); (*) (nr 0881/2016); (*) (nr 0882/2016); Stefanos Giannaris (nr 0883/2016); (*) (nr 0884/2016); (*) (nr 0885/2016); (*) (nr 0886/2016); (*) (nr 0887/2016); Elizabeth Alderson (nr 0888/2016); Claudio Fiorentino (nr 0889/2016); Gyenizse Sándor (nr 0890/2016); Elisabeth De Wachter (nr 0891/2016); (*) (nr 0892/2016); (*) (nr 0893/2016); Ion Avram (nr 0894/2016); Diego Cominelli (nr 0895/2016); (*) (nr 0896/2016); Olga Chernikova (nr 0897/2016); (*) (nr 0898/2016); Anton Dmytriiev (nr 0899/2016); (*) (nr 0900/2016); (*) (nr 0901/2016); (*) (nr 0902/2016); (*) (nr 0903/2016); Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0904/2016); Jutta Felgenträger (nr 0905/2016); Andrea Chemello (nr 0906/2016); Ottomar Kreye (nr 0907/2016); Flavio Miccono (nr 0908/2016); Myriam Alonso de Caso (nr 0909/2016); Fabio Pedersoli (nr 0910/2016); Oliver Busack (nr 0911/2016); (*) (nr 0912/2016); (*) (nr 0913/2016); Dietmar Zwerger (nr 0914/2016); Andries Brits (nr 0915/2016); (*) (nr 0916/2016); Oliver Busack (nr 0917/2016); (*) (nr 0918/2016); Massimo Giacomini (nr 0919/2016); (*) (nr 0920/2016); (*) (nr 0921/2016); Paul Spicker (nr 0922/2016); Corinne Byron-Danuser (nr 0923/2016); (*) (nr 0924/2016); (*) (nr 0925/2016); (*) (nr 0926/2016); Christopher Alberti (nr 0927/2016); Matt Lewis-Garner (nr 0928/2016); Claudine Parayre (nr 0929/2016); David Hammerstein Mintz (nr 0930/2016); (*) (nr 0931/2016); Luca Lazzati (nr 0932/2016); (*) (nr 0933/2016); (*) (nr 0934/2016); (*) (nr 0935/2016); (*) (nr 0936/2016); (*) (nr 0937/2016); (*) (nr 0938/2016); Gianmarco Prampolini (LEAL Lega AntiVivisezionista ) (nr 0939/2016); Salvatore Preti (nr 0940/2016); (*) (nr 0941/2016); Oscar Zarzoso Ayestarán (nr 0942/2016); Onur Dülger (nr 0943/2016); (*) (nr 0944/2016); Francesco Orbitello (nr 0945/2016); Flavio Miccono (nr 0946/2016); (*) (nr 0947/2016); Alessandro Gasparin (nr 0948/2016); (*) (nr 0949/2016); Andrew Pawley (nr 0950/2016); Alberto Ruiz González (nr 0951/2016); Viv Brown (nr 0952/2016); Theodora Georgaki (nr 0953/2016); Paul McCann (nr 0954/2016); Kristina Howells (nr 0955/2016); (*) (nr 0956/2016); (*) (nr 0957/2016); (*) (nr 0958/2016); Martín Eduardo Botero (nr 0959/2016); Massimo D'Elia (nr 0960/2016); (*) (nr 0961/2016); (*) (nr 0962/2016); Oliver Busack (nr 0963/2016); Oliver Busack (nr 0964/2016); (*) (nr 0965/2016); (*) (nr 0966/2016); (*) (nr 0967/2016); (*) (nr 0968/2016); (*) (nr 0969/2016); Genoveva - Elena Perju (nr 0970/2016); (*) (nr 0971/2016); (*) (nr 0972/2016); (*) (nr 0973/2016); (*) (nr 0974/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (nr 0975/2016); (*) (nr 0976/2016); (*) (nr 0977/2016); Eva Dust (nr 0978/2016); (*) (nr 0979/2016); (*) (nr 0980/2016); Luca Lazzati (nr 0981/2016); Rosa Rita La Marca (nr 0982/2016); (*) (nr 0983/2016); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 0984/2016); Matthias Behnke (nr 0985/2016); (*) (nr 0986/2016); (*) (nr 0987/2016); Gabriele Modeo (nr 0988/2016); Oliver Busack (nr 0989/2016); Oliver Busack (nr 0990/2016); Oliver Busack (nr 0991/2016); Oliver Busack (nr 0992/2016); Oliver Busack (nr 0993/2016); Oliver Busack (nr 0994/2016); Oliver Busack (nr 0995/2016); Oliver Busack (nr 0996/2016); (*) (nr 0997/2016); Andrew Hickmott (nr 0998/2016); (*) (nr 0999/2016); (*) (nr 1000/2016); (*) (nr 1001/2016); (*) (nr 1002/2016); Heiki Lill (nr 1003/2016); (*) (nr 1004/2016); Sorayah Van Dorst (nr 1005/2016); (*) (nr 1006/2016); (*) (nr 1007/2016); Oriol Ricart (nr 1008/2016); Naheed Mushtaq (nr 1009/2016); Jeremy Mesdouze (nr 1010/2016); Giovanna Portulano (nr 1011/2016); Oliver Busack (nr 1012/2016); (*) (nr 1013/2016); (*) (nr 1014/2016); Linda Roland-Danil (nr 1015/2016); Giulia Robol (nr 1016/2016).

Petycja nr 0791/2016 została usunięta z ogólnej listy w następstwie jej wycofania przez składającego petycję po jej zarejestrowaniu.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 14 września 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


5. Systemy dochodu minimalnego w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000087/2016) które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Systemy dochodu minimalnego w Unii Europejskiej (2016/2676(RSP)) (B8-0710/2016)

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Sergio Gutiérrez Prieto w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Schulze, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Yana Toom, João Pimenta Lopes, Karima Delli, Raymond Finch, Claude Rolin, Georgi Pirinski, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Anne Sander, Ádám Kósa, Sven Schulze, Sofia Ribeiro, Romana Tomc i Jérôme Lavrilleux.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza i Michaela Šojdrová.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


6. Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”) [2015/2116(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Renate Weber (A8-0225/2016)

Renate Weber przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji)

Głos zabrali: Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Michaela Šojdrová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Brando Benifei, Czesław Hoc, Yana Toom i Jana Žitňanská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jérôme Lavrilleux, Maria Grapini, Notis Marias, Romana Tomc, Csaba Sógor i Rosa Estaràs Ferragut.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Renate Weber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 15.9.2016.


7. Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (debata)

Sprawozdanie w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 [2015/2284(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A8-0227/2016)

Marian Harkin przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Agnes Jongerius (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Marco Valli (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Tamás Deutsch (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Vilija Blinkevičiūtė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, David Casa, Marita Ulvskog i Anneli Jäätteenmäki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Victor Negrescu, Notis Marias i Romana Tomc.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Marian Harkin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 15.9.2016.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 6 protokołu z dnia 14.9.2016)


8.1. Filipiny

Projekty rezolucji B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Hilde Vautmans, Barbara Lochbihler (która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Neenę Gill), Pier Antonio Panzeri i Miguel Urbán Crespo, którzy przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Neena Gill, Notis Marias, Elmar Brok, Ilhan Kyuchyuk i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 15.9.2016.


8.2. Somalia

Projekty rezolucji B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 i B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

Ignazio Corrao, Charles Tannock, Tunne Kelam, Dita Charanzová, Jordi Sebastià (który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudian Frunzulică), Pier Antonio Panzeri i Lola Sánchez Caldentey présentent les projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 15.9.2016.


8.3. Zimbabwe

Projekty rezolucji B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 i B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

Ignazio Corrao, Anna Elżbieta Fotyga, David McAllister, Charles Goerens, Judith Sargentini, Pier Antonio Panzeri i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, i Monica Macovei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Nicola Caputo.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 15.9.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


9. Skład Parlamentu

Timothy Kirkhope zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 6 października 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


10. Zmiana porządku obrad

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z załącznikiem XVI do Regulaminu Konferencja Przewodniczących oświadczyła, że zakończono przesłuchanie sira Juliana Kinga, i postanowiła przeprowadzić głosowanie nad jego kandydaturą na posiedzeniu plenarnym.

W myśl art. 152 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący zaproponował, by wpisać do dzisiejszej tury głosowania głosowanie w sprawie propozycji mianowania sira Juliana Kinga.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

W związku z powyższym porządek obrad został zmieniony.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Mianowanie członka Komisji Europejskiej – sir Julian King (głosowanie)

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia mianowania sira Juliana Kinga na członka Komisji Europejskiej (C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 15.9.2016)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0348)

Przewodniczący pogratulował sirowi Julianowi Kingowi nominacji.

Głos zabrał Dominique Martin.


11.2. Filipiny (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016 (2016/2880(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0990/2016

(zastępujący B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016 i B8-1008/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Notis Marias i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli ii Josu Juaristi Abaunz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Indrek Tarand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zanni, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0349)


11.3. Somalia (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016 i B8-1007/2016 (2016/2881(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0989/2016

(zastępujący B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016 i B8-1003/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Marijana Petir, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, David McAllister, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Notis Marias, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0350)

(Projekt rezolucji B8-1007/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


11.4. Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016 i B8-1010/2016 (2016/2882(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0995/2016

(zastępujący B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016 i B8-1010/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, David McAllister, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver, Claude Rolin, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, József Nagy, Maurice Ponga, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Ramona Nicole Mănescu, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Eva Paunova, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Deirdre Clune, Elmar Brok i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Marian Harkin, Urmas Paet, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Carolina Punset, Martina Dlabajová, Cecilia Wikström, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ivo Vajgl, María Teresa Giménez Barbat, Paavo Väyrynen, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Petr Ježek, Charles Goerens, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD;

—   Louis Aliot, Laurenţiu Rebega, Mireille D’Ornano, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marcus Pretzell, Harald Vilimsky i Barbara Kappel, w imieniu grupy ENF.

Przyjęto (P8_TA(2016)0351)

(Projekt rezolucji B8-1009/2016 stał się bezprzedmiotowy.)

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca


11.5. Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich [COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0352)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0352)


11.6. Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Petr Ježek (A8-0238/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0353)

Petr Ježek (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu przystąpienia bezpośrednio do negocjacji międzyintytucjonalnych na podstawie przyjętego mandatu.

Wystąpienia

Ernest Urtasun przedstawił poprawkę ustną do art. 36 ust. 2 po lit. c), która nie została przyjęta, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się jej rozpatrzeniu.


11.7. Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji [COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ska Keller (A8-0236/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0354)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0354)


11.8. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2016)0071 - C8-0098/2016- 2016/0043(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Laura Agea (A8-0247/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0355)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0355)


11.9. Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0987/2016 (2016/2664(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0356)


11.10. Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych [2016/2010(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0254/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0357)


11.11. Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dostępu do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych [2016/2032(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Othmar Karas (A8-0222/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0358)


11.12. Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie jak najlepszego wykorzystania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy [2015/2320(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0359)

Wystąpienia

Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ust. 18. Poprawka ustna została przyjęta.


11.13. Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”) [2015/2116(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Renate Weber (A8-0225/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0360)


11.14. Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 [2015/2284(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marian Harkin (A8-0227/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0361)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jussi Halla-aho - A8-0201/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Seán Kelly

Sprawozdanie Ska Keller - A8-0236/2016
Jiří Pospíšil, Peter Jahr i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Laura Agea - A8-0247/2016
Seán Kelly

Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu - (2016/2664(RSP)) - B8-0987/2016
Emma McClarkin i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0254/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Othmar Karas - A8-0222/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Zdzisław Krasnodębski - A8-0248/2016
Thomas Mann, Csaba Sógor i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Renate Weber - A8-0225/2016
Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Marian Harkin - A8-0227/2016
Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly.


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia art. 61 ust. 2 Regulaminu podana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została ogłoszona wczoraj (pkt 8 protokołu z dnia 14.9.2016) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ wykładnia nie wzbudziła sprzeciwu ze strony żadnej z grup politycznych ani co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu uznaje się ją za przyjętą (P8_TA(2016)0362).


16. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do nadawania Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjęcia niektórych środków (09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)- 10791/2016 - COM(2016)0507)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD) - 10790/2016 - COM(2016)0484)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : IMCO

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD) - 10789/2016 - COM(2016)0544)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : AGRI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasażerach i wypadkach (10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD) - 10792/2016 - COM(2016)0506)

odesłano do komisji przedm. właśc.: : TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec od jutra, tj. od dnia 16 września 2016 r.

°
° ° °

Głos zabrała Dominique Bilde w sprawie osobistej, w następstwie wystąpienia Jérôme'a Lavrilleux podczas porannej debaty w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (zob. pkt 6 protokołu z dnia 15.9.2016)


17. Ustawianie wyników zawodów sportowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000102/2016) które skierowała Silvia Costa do Komisji: Ustawianie wyników rozgrywek sportowych (2016/2873(RSP)) (B8-0714/2016)

Silvia Costa rozwinęła pytanie.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Yana Toom w imieniu grupy ALDE, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Angel Dzhambazki.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ivan Jakovčić, Seán Kelly, James Nicholson i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Karol Karski.

Tibor Navracsics (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Debata została zamknięta.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 7 lipca 2016 r.)

komisja DEVE

- Inicjatywa przewodnia UE dotycząca sektora odzieżowego (2016/2140(INI))
(opinia: EMPL, INTA)

- Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (2016/2139(INI))
(opinia: CONT)

komisja ITRE

- Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego (2016/2147(INI))
(opinia: FEMM, BUDG, REGI)

- Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (COM(2016)0178 - 2016/2145(INI))
(opinia: CULT, EMPL, JURI, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

komisja REGI

- Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2015)0639 - 2016/2148(INI))
(opinia: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

komisja AGRI

- Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (2016/2141(INI))

commissions AGRI, FEMM

- Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (2016/2204(INI))

komisja CULT

- Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (2016/2143(INI))

- Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (2016/2142(INI))
(opinia: EMPL)

komisja AFCO

- Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów państw członkowskich (2016/2149(INI))
(opinia: EMPL, JURI)

komisja FEMM

- Fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci (2016/2144(INI))
(opinia: EMPL, BUDG, CONT)

komisja PETI

- Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2015 r. (2016/2146(INI))
(opinia: EMPL)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 8 września 2016 r.)

komisja AFET

- Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (2016/2220(INI))

- Coroczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (2016/2219(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

komisje AFET, ENVI

- Zintegrowana polityka Unii Europejskiej w sprawie Arktyki (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
(opinia: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)

komisja EMPL

- Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (2016/2221(INI))
(opinia: FEMM, AGRI)

komisja ENVI

- Inicjatywa dotycząca efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI))
(opinia: AGRI)

- Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (2016/2222(INI))
(opinia: AGRI, INTA)

komisja JURI

- Legalne środki ochrony osób zgłaszających w interesie publicznym przypadki naruszenia, stosowane przy ujawnianiu poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstw i organów publicznych (2016/2224(INI))
(opinia: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

komisja LIBE

- Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw (2016/2225(INI))
(opinia: ITRE)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. (2016/2150(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw (art. 53 Regulaminu)

- Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2016/2018(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : JURI, AFCO
opinia: PETI, ENVI, EMPL, ECON, INTA

- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2016/2100(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ECON
opinia: AGRI, INTA, IMCO, TRAN

- Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. CULT
opinia: FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Unijne możliwości zwiększenia dostępu do leków (2016/2057(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: PETI, DEVE, EMPL, JURI, INTA

- Rozporządzenie w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : ENVI
opinia: ITRE, JURI, INTA, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (2015/2103(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : JURI
opinia: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN

- Europejski filar praw socjalnych (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : EMPL
opinia: FEMM, ECON

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 7 września 2016 r.)

komisja DEVE

- Inicjatywa przewodnia UE dotycząca sektora odzieżowego (2016/2140(INI))
(opinia: EMPL, INTA)

komisja REGI

- Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2015)0639 - - 2016/2148(INI))
(opinia: CULT, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, EMPL)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 8 września 2016 r.)

komisja TRAN

- Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
(opinia: JURI, IMCO, EMPL)

komisja JURI

- Legalne środki ochrony osób zgłaszających w interesie publicznym przypadki naruszenia, stosowane przy ujawnianiu poufnych informacji dotyczących przedsiębiorstw i organów publicznych (2016/2224(INI))
(opinia: AFCO, CULT, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 7 lipca i 8 września 2016 r.)

komisja JURI

- Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (2015/2103(INL))
(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, LIBE, TRAN)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z )

- Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (2016/2204(INI))
komisje: AGRI, FEMM

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 8 września 2016 r.)

- Zintegrowana polityka Unii Europejskiej w sprawie Arktyki (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI))
komisje: AFET, ENVI
(opinia: PECH, AGRI, ITRE, INTA, REGI)


Changement de titres

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 7 lipca 2016 r.)

komisja TRAN

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2015/2350(INI)) : "Unleashing the Potential of Waterborne Passenger Transport"

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 8 września 2016 r.)

komisje AFET, DEVE

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy (2015/2342(INI)) : "Addressing Refugee and Migrant Movements: the Role of EU External Action"

Zmiany w Regulaminie

komisja AFCO

- Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (2016/2114(REG))

(opinia: BUDG, JURI, CONT)


19. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 3 do 6 października 2016 r.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Kofod, Lope Fontagné, Maeijer, Matera, Mihaylova, Morvai, Quisthoudt-Rowohl, Rochefort, Sommer


Załącznik 1 - Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Sir Julian King (UK)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Punset, Ries, Riquet, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Pirinski, Pittella, Poc, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna