Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000115/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Συζήτηση :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Ο Pablo Zalba Bidegain (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει Věra Jourová.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου