Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 października 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa Unii: sprawozdanie roczne za rok 2014 [2015/2326(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ramon Tremosa i Balcells (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Maria Grapini.

Głos zabrały: Věra Jourová i Heidi Hautala.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 6.10.2016.

Informacja prawna