Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2016)


3.1. Ρουάντα και υπόθεση Victoire Ingabire

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià και Ángela Vallina παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa Estaràs Ferragut.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


3.2. Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ο Ignazio Corrao παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-1062/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 και B8-1080/2016.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei και Urmas Paet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.


3.3. Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα η υπόθεση Andy Hall

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου