Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (υποβληθείσα πρόταση ψηφίσματος)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: ΔΠΧΑ 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου