Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 85k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
  3.2.Судан
  3.3.Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол
 4.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9(внесено предложение за резолюция)
 5.Време за гласуване
  5.1.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (гласуване)
  5.2.Судан (гласуване)
  5.3.Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол (гласуване)
  5.4.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (гласуване)
  5.5.Положението в Сирия (гласуване)
  5.6.Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (гласуване)
  5.7.Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (гласуване)
  5.8.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (гласуване)
  5.9.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (гласуване)
  5.10.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (гласуване)
  5.11.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)
  5.12.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)
  5.13.Възражение по член 106: Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Позиция на Съвета на първо четене
 11.Устойчиви финанси (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Решения относно някои документи
 14.Внесени документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (разискване)

Доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. [2015/2326(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Ramon Tremosa i Balcells (докладчик по становището на комисията ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията EMPL), Cecilia Wikström (докладчик по становището на комисията PETI), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Емил Радев, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Maria Grapini.

Изказаха се: Věra Jourová и Heidi Hautala.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 6.10.2016 г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 5.10.2016 г.)


3.1. Руанда: случаят на Виктоар Ингабире

Предложения за резолюция B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià и Ángela Vallina представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, и Louis Michel, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rosa Estaràs Ferragut.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 6.10.2016 г г.


3.2. Судан

Предложения за резолюция B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao представи предложението за резолюция B8-1062/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat и Pavel Telička представиха предложенията за резолюции B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 и B8-1080/2016.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, James Carver, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Monica Macovei и Urmas Paet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo и Stanislav Polčák.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 6.10.2016 г г.


3.3. Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол

Предложения за резолюция B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 6.10.2016 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)


4. Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9(внесено предложение за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000115/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Международни стандарти за финансова отчетност: МСФО 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Разискването се състоя на 4 октомври 2016 г. (точка 18 от протокола от 4.10.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, относно международните стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 6.10.2016 г г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 и B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1061/2016

(за замяна на B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 и B8-1075/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche и Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki и Notis Marias, от името на групата ECR

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0378)


5.2. Судан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 и B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1062/2016

(за замяна на B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 и B8-1080/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho и Miriam Dalli, от името на групата S&D;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Изказвания

Pavel Svoboda внесе устно изменение на параграф 6, което беше прието.

Приема се (P8_TA(2016)0379)


5.3. Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 и B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1068/2016

(за замяна на B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 и B8-1082/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman и László Tőkés, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho и Brando Benifei, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0380)


5.4. Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000115/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Международни стандарти за финансова отчетност: МСФО 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Разискването се състоя на 4 октомври 2016 г. (точка 18 от протокола от 4.10.2016 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 6 октомври 2016 (точка 4 от протокола от 6.10.2016 г).

Предложение за резолюция B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0381)


5.5. Положението в Сирия (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2016/2894(RSP))

Предложения за резолюция B8-1089/2016 и B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1089/2016

Приема се (P8_TA(2016)0382)

(Предложението за резолюция B8-1090/2016 отпада.)


5.6. Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000103/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000104/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Предложение за резолюция B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0383)


5.7. Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (гласуване)

Доклад относно прилагането на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (Регламент (ЕО) № 1935/2004) [2015/2259(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0384)


5.8. Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (гласуване)

Доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. [2015/2326(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0385)


5.9. Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, от Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen и Eleonora Evi, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0386)


5.10. Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, от Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen и Eleonora Evi, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0387)


5.11. Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, от Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen и Eleonora Evi, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0388)


5.12. Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, от Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen и Eleonora Evi, относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0389)


5.13. Възражение по член 106: Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, от Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen и Eleonora Evi, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0390)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

Положението в Сирия - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Доклад Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Доклад Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.55 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата Verts/ALE Парламентът утвърди следното назначение:

комисия CONT: Indrek Tarand на мястото на Igor Šoltes.


10. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своята позиция, започва да тече от утре, 7 октомври 2016 г.


11. Устойчиви финанси (разискване)

Изявление на Комисията: Устойчиви финанси (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly и Jasenko Selimovic.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.


12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 4 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: ECON


13. Решения относно някои документи

Промяна на заглавия

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

комисия AGRI
- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива (2016/2078(INI)): "Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни"

комисия FEMM
- Ново заглавие на доклад по собствена инициатива (2016/2060(INI)): "Правата на жените в държавите от Източното партньорство"

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

комисия AFET

- Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления, престъпленията против човечеството, в това число геноцида (2016/2239(INI))

- Частни охранителни дружества (2016/2238(INI))

комисия CONT

- Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (2016/2242(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, BUDG)

комисии AFET, CULT

- Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(становище: DEVE)

комисия DEVE

- Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (2016/2241(INI))

комисия ECON

- Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (2016/2247(INI))

- Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (2016/2243(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO)

комисия FEMM

- Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (2016/2249(INI))

комисия IMCO

- Годишен доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (2016/2248(INI))

- Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (2016/2244(INI))
(подпомагаща: EMPL, ECON)

комисия JURI

- Прилагането на Директива 2004/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (Директива за екологичната отговорност), (2016/2251(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Устав на социалните и солидарните предприятия (2016/2237(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия REGI

- Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (2016/2250(INI))
(подпомагаща: AGRI)

- Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (2016/2245(INI))

анкетна комисия EMIS (член 198 от Правилника за дейността)

- Доклад относно анкетирането във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2215(INI))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (2016/2114(REG))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
(становище: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

комисия BUDG (член 41 от Правилника за дейността)

- Европейска година на културното наследство (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
(становище: BUDG, REGI, BUDG (член 41 от Правилника за дейността))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Прилагане на Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (2016/2251(INI))
(становище: ENVI (член 54 от Правилника за дейността))

- Устав на социалните и солидарни предприятия (2016/2237(INI))
(становище: EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (2016/2244(INI))
(становище: EMPL, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

- Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020 г. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(становище: CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността))

Съвместни комисии (член 55 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2016 г.)

- Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
комисии: ECON, LIBE (член 55 от Правилника за дейността)
(становище: DEVE, JURI, INTA)

- Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
комисии: AFET, CULT (член 55 от Правилника за дейността)
(становище: DEVE)


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, CULT, INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, CULT, INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението относно продуктовия обхват към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI, BUDG

- Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL, BUDG

- Предложение за Решение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно идеята за „хеликоптерни пари“ и нейните последици за държавите в периферията на еврозоната (B8-0972/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно борбата срещу антракс (B8-0980/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde Steeve Briois. Предложение за резолюция относно рециклирането на плавателни съдове на ЕС (B8-0981/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно Дома на европейската история (B8-0984/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно „Изпитвания за одобрение на емисиите от превозните средства и проверки“ (B8-0986/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно развитието и насърчаването на устойчиво производство на храни (B8-0988/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно детския труд (B8-1011/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно блокирането на географски принцип (B8-1012/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно отмяната или изменението на Регламент (ЕС) № 1290/2013 за определяне на правилата за участие в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (B8-1013/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно нуждата да се реформира Европейският съюз (B8-1014/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно насърчаването на физическата активност (B8-1015/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Предложение за резолюция относно санкциите на Европейския съюз срещу Русия и удължаването на тяхното действие (B8-1016/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно политика за насърчаване на рециклирането (B8-1017/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно увеличаването на заплахата от ислямистки тероризъм в ЕС (B8-1018/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 24 до 27 октомври 2016 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 15.45 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Йотова, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Правна информация