Index 
Notulen
PDF 274kWORD 81k
Donderdag 6 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Rwanda: het geval van Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Thailand, met name het geval van Andy Hall
 4.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (ingediende ontwerpresolutie)
 5.Stemmingen
  5.1.Rwanda: het geval van Victoire Ingabire (stemming)
  5.2.Sudan (stemming)
  5.3.Thailand, met name het geval van Andy Hall (stemming)
  5.4.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (stemming)
  5.5.De situatie in Syrië (stemming)
  5.6.VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (stemming)
  5.7.Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (stemming)
  5.8.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (stemming)
  5.9.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde mais Bt11 (stemming)
  5.10.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde maïs 1507 (stemming)
  5.11.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor zaden van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (stemming)
  5.12.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 (stemming)
  5.13.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Duurzame financiën (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (debat)

Verslag over de controle op de toepassing van het Unierecht: Jaarverslag 2014 [2015/2326(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Heidi Hautala leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Cecilia Wikström (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Sergio Gaetano Cofferati, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Evelyn Regner, Merja Kyllönen, Emil Radev, Victor Negrescu, Monika Flašíková Beňová en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Heidi Hautala.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 6.10.2016.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 5.10.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Rwanda: het geval van Victoire Ingabire

Ontwerpresoluties B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 (2016/2910(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Rosa Estaràs Ferragut, Pier Antonio Panzeri, Jordi Sebastià en Ángela Vallina lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 6.10.2016.


3.2. Sudan

Ontwerpresoluties B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

Ignazio Corrao licht ontwerpresolutie B8-1062/2016 toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Judith Sargentini, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat en Pavel Telička lichten ontwerpresoluties B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 en B8-1080/2016 toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Krzysztof Hetman, Monica Macovei en Urmas Paet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 6.10.2016.


3.3. Thailand, met name het geval van Andy Hall

Ontwerpresoluties B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Pier Antonio Panzeri, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová, Heidi Hautala en Charles Tannock lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Richard Howitt, Csaba Sógor en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 6.10.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


4. Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (ingediende ontwerpresolutie)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2016) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Het debat heeft op 4 oktober 2016 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 4.10.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, over internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-1060/2016).

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 6.10.2016.


VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Rwanda: het geval van Victoire Ingabire (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 en B8-1075/2016 (2016/2910(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1061/2016

(ter vervanging van B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016 en B8-1075/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Rosa Estaràs Ferragut, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Ivo Belet, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Miroslav Poche en Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki en Notis Marias, namens de ECR-Fractie

—   Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jordi Sebastià, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0378)


5.2. Sudan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 en B8-1080/2016 (2016/2911(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1062/2016

(ter vervanging van B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016 en B8-1080/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie;

—   Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Het woord werd gevoerd door:

Pavel Svoboda, die een mondeling amendement op paragraaf 6 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Aangenomen (P8_TA(2016)0379)


5.3. Thailand, met name het geval van Andy Hall (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 en B8-1082/2016 (2016/2912(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1068/2016

(ter vervanging van B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016 en B8-1082/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Roberta Metsola, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ildikó Gáll-Pelcz, Milan Zver, Romana Tomc, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Marijana Petir, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, József Nagy, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Eva Paunova, Therese Comodini Cachia, Elisabetta Gardini, David McAllister, Sven Schulze, Deirdre Clune, Brian Hayes, Krzysztof Hetman en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho en Brando Benifei, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Morten Løkkegaard, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Javier Nart, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Petr Ježek, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Marian Harkin, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Martina Dlabajová, Paavo Väyrynen, Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras, Indrek Tarand en Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0380)


5.4. Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2016) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2016 (punt 18 van de notulen van 4.10.2016).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 6 oktober 2016 (punt 4 van de notulen van 6.10.2016).

Ontwerpresolutie B8-1060/2016 (2016/2898(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0381)


5.5. De situatie in Syrië (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2016/2894(RSP))

Ontwerpresoluties B8-1089/2016 en B8-1090/2016 (2016/2894(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1089/2016

Aangenomen (P8_TA(2016)0382)

(Ontwerpresolutie B8-1090/2016 komt te vervallen.)


5.6. VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000103/2016) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, aan de Raad: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000104/2016) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Ontwerpresolutie B8-1043/2016 (2016/2814(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0383)


5.7. Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen) [2015/2259(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0384)


5.8. Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (stemming)

Verslag over de controle op de toepassing van het Unierecht: Jaarverslag 2014 [2015/2326(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0385)


5.9. Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde mais Bt11 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend in overeenstemming met artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen en Eleonora Evi, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het in de handel brengen voor aanplanting van zaad van genetisch gemodificeerde mais Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 - 2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0386)


5.10. Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde maïs 1507 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend in overeenstemming met artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen en Eleonora Evi, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het in de handel brengen voor de teelt van zaden van genetisch gemodificeerde mais 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 - 2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0387)


5.11. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor zaden van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend in overeenstemming met artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen en Eleonora Evi, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen voor aanplanting van zaad van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 - 2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0388)


5.12. Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend in overeenstemming met artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen en Eleonora Evi, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten van genetisch gemodificeerde maïs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad​ (D046169/00 - 2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0389)


5.13. Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend in overeenstemming met artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen en Eleonora Evi, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D046168/00 - 2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0390)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 - (2016/2898(RSP)) - B8-0721/2016
Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Seán Kelly

De situatie in Syrië - (2016/2894(RSP)) - B8-1089/2016
Krisztina Morvai, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Seán Kelly

VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) - (2016/2814(RSP)) - B8-1043/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Evi, Michał Marusik, Stanislav Polčák, Seán Kelly

Verslag Christel Schaldemose - A8-0237/2016
Krisztina Morvai

Verslag Heidi Hautala - A8-0262/2016
Krisztina Morvai, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Monica Macovei.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.55 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de Verts/ALE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie CONT: Indrek Tarand in de plaats van Igor Šoltes.


10. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD) - 12387/2016 - COM(2016)0647)

verwezen naar ten principale: : PECH

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunt goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 7 oktober 2016, in.


11. Duurzame financiën (debat)

Verklaring van de Commissie: Duurzame financiën (2016/2896(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš, Seán Kelly en Jasenko Selimovic.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot risicolimiteringstechnieken voor niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten (C(2016)06329 - 2016/2930(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 4 oktober 2016

Verwezen naar ten principale: ECON


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijziging van titels

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie AGRI
- Nieuwe titel van initiatiefverslag (2016/2078(INI)): "Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen"

Commissie FEMM
- Nieuwe titel van initiatiefverslag (2016/2060(INI)): "Vrouwenrechten in de landen van het Oostelijk Partnerschap"

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie AFET

- De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (2016/2239(INI))

- Particuliere beveiligingsondernemingen (2016/2238(INI))

Commissie CONT

- Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregelingen voor jongeren (2016/2242(INI))
(advies: CULT, EMPL, BUDG)

Commissies AFET, CULT

- Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
(advies: DEVE)

Commissie DEVE

- Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van de ontwikkelingslanden (2016/2241(INI))

Commissie ECON

- De bankenunie - jaarverslag 2016 (2016/2247(INI))

- FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (2016/2243(INI))
(advies: EMPL, ITRE, IMCO)

Commissie FEMM

- Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 (2016/2249(INI))

Commissie IMCO

- Jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (2016/2248(INI))

- De werking van franchising in de detailhandel (2016/2244(INI))
(advies: EMPL, ECON)

Commissie JURI

- Toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (2016/2251(INI))
(advies: ENVI)

- Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (2016/2237(INI))
(advies: EMPL)

Commissie REGI

- Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: de tenuitvoerlegging van artikel 349 VWEU (2016/2250(INI))
(advies: AGRI)

- De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (2016/2245(INI))

Enquêtecommissie EMIS (artikel 198 van het Reglement)

- Verslag over het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2215(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie ENVI

- Algemene herziening van het Reglement (2016/2114(REG))
verwezen naar ten principale : AFCO
(advies: ENVI, BUDG, JURI, CONT)

Commissie BUDG (artikel 41 van het Reglement)

- Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD))
verwezen naar ten principale : CULT
(advies: BUDG, REGI, BUDG (artikel 41 van het Reglement))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

Commissie JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Toepassing van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (2016/2251(INI))
(advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement))

- Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (2016/2237(INI))
(advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement))

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- De werking van franchising in de detailhandel (2016/2244(INI))
(advies: EMPL, ECON (artikel 54 van het Reglement))

- Vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(advies: CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement))

Gezamenlijke commissies (artikel 55 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2016)

- Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Commissies: ECON, LIBE (artikel 55 van het Reglement)
(advies: DEVE, JURI, INTA)

- Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI))
Commissies: AFET, CULT (artikel 55 van het Reglement)
(advies: DEVE)


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds voor extern optreden (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, LIBE

- Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

CULT, ENVI, BUDG, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, CULT, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, CULT, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, INTA, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag van Estland — EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI, BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr.2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (COM(2016)0548 - C8-0405/2016 - 2016/0262(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het idee van "helikoptergeld" en de gevolgen daarvan voor de perifeer gelegen landen van de eurozone (B8-0972/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de bestrijding van miltvuur (B8-0980/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Steeve Briois. Ontwerpresolutie over de ontmanteling van Europese schepen (B8-0981/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het Huis van de Europese geschiedenis (B8-0984/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de geharmoniseerde emissietests van voertuigen en controles (B8-0986/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de ontwikkeling en de bevordering van een duurzame voedselproductie (B8-0988/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over kinderarbeid (B8-1011/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over geoblocking (B8-1012/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de intrekking of wijziging van Verordening (EU) nr. 1290/2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" (B8-1013/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Ontwerpresolutie inzake de noodzaak van een hervorming van de Europese Unie (B8-1014/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de bevordering van lichaamsbeweging (B8-1015/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu. Ontwerpresolutie over de sancties van de Europese Unie tegen Rusland en de verlenging daarvan (B8-1016/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over een beleid ter bevordering van recycling (B8-1017/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de toenemende dreiging van moslimterreur in de Europese Unie (B8-1018/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 24 t/m 27 oktober 2016.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fountoulis, Fox, Freund, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, D'Ornano, Drăghici, Händel, Iotova, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Juridische mededeling