Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2254(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0283/2016

Ingivna texter :

A8-0283/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 3
CRE 25/10/2016 - 3

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 7.9
CRE 25/10/2016 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0409

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

3. EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter [2015/2254(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: György Schöpflin (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Frank Engel för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och João Pimenta Lopes.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis och Nicola Caputo.

Talare: Frans Timmermans och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 25.10.2016.

Rättsligt meddelande