Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 25. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võttis Bruno Gollnisch, kes nõudis, et puutumatust käsitlevate raportite puhul oleks lubatud esitada suulisi hääletuste selgitusi (juhataja tuletas meelde, et parlamendi president selgitas eelmisel päeval kehtivat korda (24.10.2016 protokollipunkt 13)).


5.1. DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0391)


5.2. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Taanis * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0392)


5.3. ELi ja Hiina vaheline leping diplomaatilise passi kasutajate puhul lühiajalise viisa nõudest loobumise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0293(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0393)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.4. Liikmesriigid, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskustesse sattumise ohus ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0394)


5.5. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jean-Marie Le Peni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2108(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0395)


5.6. Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2016/2087(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0396)


5.7. Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta [2016/2028(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0397)


5.8. Raudteeveo statistika seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0398)


5.9. Kaupade siseveetranspordi statistika (delegeeritud ja rakendusvolituste andmine) ***II (hääletus)

Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0399)


5.10. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0400)

Juhataja andis teada, et Kaja Kallas (raportöör) tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamine edasi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2, et jätkata vastuvõetud mandaadi alusel otse institutsioonidevaheliste läbirääkimistega.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

(hääletuse jätk: 25.10.2016 protokollipunkt 7).

Õigusalane teave