Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 25 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Промяна на дневния ред
 3.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 4.Вътрешната сигурност в ЕС - напредък в прилагането на приетите мерки за сигурност и предизвикателства в бъдеще (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.7.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.8.Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията ***II (гласуване)
  5.9.Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията) ***II (гласуване)
  5.10.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Време за гласуване (продължение)
  7.1.Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите (гласуване)
  7.2.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (гласуване)
  7.3.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (гласуване)
  7.4.Правата на човека и миграцията в трети държави (гласуване)
  7.5.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (гласуване)
  7.6.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (гласуване)
  7.7.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (гласуване)
  7.8.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (гласуване)
  7.9.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Работна програма на Комисията за 2017 г. (разискване)
 12.Средносрочен преглед на МФР (разискване)
 13.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (разискване)
 16.Пакет за корпоративно данъчно облагане (разискване)
 17.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ***II (разискване)
 18.Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (разискване)
 19.Трансмастни киселини (разискване)
 20.Внесени документи
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (198 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (82 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (63 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (229 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (285 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (994 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (4138 kb)
Правна информация