Kazalo 
Zapisnik
PDF 253kWORD 78k
Torek, 25. oktober 2016 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (razprava)
 4.Notranja varnost v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Sporazum med EU in Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca Maria Borgezia (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Statistika železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah ***II (glasovanje)
  5.9.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***II (glasovanje)
  5.10.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  7.1.Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij (glasovanje)
  7.2.Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (glasovanje)
  7.3.Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (glasovanje)
  7.4.Človekove pravice in migracije v tretjih državah (glasovanje)
  7.5.Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (glasovanje)
  7.6.Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (glasovanje)
  7.7.Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (glasovanje)
  7.8.Izboljševanje povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (glasovanje)
  7.9.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Delovni program Komisije za leto 2017 (razprava)
 12.Vmesna revizija večletnega finančnega okvira (razprava)
 13.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 – vsi oddelki (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (razprava)
 16.Sveženj o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (razprava)
 17.Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ***II (razprava)
 18.Ukrepi varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ***II (razprava)
 19.Transmaščobne kisline (razprava)
 20.Predložitev dokumentov
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sprememba dnevnega reda

V dogovoru s političnimi skupinami je predsedujoča predlagala spremembo dnevnega reda v sredo, in sicer:

Poročilo Victorja Negrescuja o “uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Estonija – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)” (A8-0314/2016) se uvrsti v čas glasovanja v sredo, po tem, ko je bilo sinoči sprejeto v Odboru za proračun.

Parlament je podprl ta predlog.

S tem se spremeni dnevni red.


3. Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice [2015/2254(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld je predstavila poročilo.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so György Schöpflin (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Frank Engel v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica in João Pimenta Lopes.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis in Nicola Caputo.

Govorila sta Frans Timmermans in Sophia in 't Veld.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 25.10.2016.


4. Notranja varnost v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Notranja varnost v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Julian King (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová in Jeroen Lenaers.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Kinga Gál in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Julian King in Ivan Korčok.

Razprava se je zaključila.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govoril je Bruno Gollnisch, ki je zahteval, da se dovolijo ustne obrazložitve glasovanja o poročilih, ki zadevajo imunitete (predsedujoči je pojasnil, da je predsednik Parlamenta dan prej pojasnil postopek, ki je v veljavi (točka 13 zapisnika z dne 24.10.2016)).


5.1. Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0391)


5.2. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0392)


5.3. Sporazum med EU in Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov v imenu Evropske unije [2015/0293(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0393)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.4. Države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0394)


5.5. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu [2016/2108(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0395)


5.6. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins [2016/2087(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0396)


5.7. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca Maria Borgezia (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Maria Borgezia [2016/2028(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statistika železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0399)


5.10. Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0400)

Predsedujoči je sporočil, da Kaja Kallas (poročevalka) predlaga preložitev glasovanja o osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika, da bi se na podlagi sprejetega mandata prešlo neposredno k medinstitucionalnim pogajanjem.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

(nadaljevanje glasovanja: točka 7 zapisnika z dne 25.10.2016).


6. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji kongresa Združenih držav Amerike, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


7. Čas glasovanja (nadaljevanje)

(začetek glasovanja: točka 5 zapisnika z dne 25.10.2016).


7.1. Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2016 za proračunsko leto 2016: varnost institucij [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0401)


7.2. Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU do Irana po jedrskem sporazumu [2015/2274(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0402)

Govori

Tomáš Zdechovský in Sophia in 't Veld pred končnim glasovanjem.


7.3. Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (glasovanje)

Poročilo o boju proti korupciji in nadaljnjih korakih na podlagi resolucije odbora CRIM [2015/2110(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0403)


7.4. Človekove pravice in migracije v tretjih državah (glasovanje)

Poročilo o človekovih pravicah in migracijah v tretjih državah [2015/2316(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0404)

Govori

Michael Gahler je podal dva ustna predloga spremembe, s katerima bi se dodala nova odstavka 9a in 10a, ki nista bila sprejeta, saj je njuni obravnavi nasprotovalo več kot 40 poslancev.

Marie-Christine Vergiat (poročevalka) o teh ustnih predlogih sprememb.


7.5. Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (glasovanje)

Poročilo o odgovornosti gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah [2015/2315(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0405)


7.6. Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina [2016/2059(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: András Gyürk (A8-0278/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0406)


7.7. Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (glasovanje)

Poročilo: Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? [2015/2093(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0407)


7.8. Izboljševanje povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (glasovanje)

Poročilo o izboljševanju povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi [2015/2347(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0408)


7.9. Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice [2015/2254(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0409)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida in Daniel Hannan

Poročilo: Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly in Stanislav Polčák

Poročilo: Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Branislav Škripek

Poročilo: Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil in Janusz Korwin-Mikke

Poročilo: Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza in Monica Macovei

Poročilo: András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo in Seán Kelly

Poročilo: Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto in Monica Macovei

Poročilo: Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei in Janusz Korwin-Mikke.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Delovni program Komisije za leto 2017 (razprava)

Izjava Komisije: Delovni program Komisije za leto 2017 (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Marcus Pretzell, o tem, da je Komisija pozno dala na voljo program za leto 2017, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa in Nicola Caputo.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


12. Vmesna revizija večletnega finančnega okvira (razprava)

Izjava Komisije: Vmesna revizija večletnega finančnega okvira (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Jan Olbrycht v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ashley Fox, in Isabelle Thomas v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski in Inese Vaidere.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo in Jean-Paul Denanot.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Jan Olbrycht in Isabelle Thomas, v imenu odbora BUDG, o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 26.10.2016.


13. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 – vsi oddelki (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jens Geier in Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier in Indrek Tarand sta predstavila poročilo.

Govorila sta Ivan Lesay (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Neena Gill CBE (pripravljavka mnenja odbora AFET), Nirj Deva (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Martina Dlabajová (pripravljavka mnenja odbora CONT), Markus Ferber (pripravljavec mnenja odbora ECON), Giovanni La Via (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Liisa Jaakonsaari (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Isabella De Monte (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Derek Vaughan (pripravljavec mnenja odbora REGI), Peter Jahr (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Nils Torvalds (pripravljavec mnenja odbora PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Monica Macovei (pripravljavka mnenja odbora LIBE), György Schöpflin (pripravljavec mnenja odbora AFCO) in Siegfried Mureşan v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Jean-Paul Denanot v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Catherine Stihler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo in Ivana Maletić.

Govorili so Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier in Indrek Tarand .

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 26.10.2016 in točka 6.2 zapisnika z dne 26.10.2016.


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je sporočil naslednje:

Odbor ECON je na včerajšnjem zasedanju podal priporočilo, naj se ne nasprotuje osnutku izvedbene uredbe (točka 8 zapisnika z dne 24.10.2016).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno pa bo v Sprejetih besedilih seje v sredo, 26. oktobra 2016.


15. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 [2016/2101(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant je predstavil poročilo.

Govorila je Sofia Ribeiro (pripravljavka mnenja odbora EMPL).

Govoril je Ivan Korčok (predsedujoči Svetu).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Catherine Stihler (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Markus Ferber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė in Costas Mavrides.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Romana Tomc in Luke Ming Flanagan.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok in Alfred Sant.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 26.10.2016.


16. Sveženj o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (razprava)

Izjava Komisije: Sveženj o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Lefteris Christoforou in David Coburn, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, David Coburn v imenu skupine EFDD, in Alain Lamassoure.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon in Ramón Jáuregui Atondo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes in Nicola Caputo.

Govoril je Pierre Moscovici.

Razprava se je zaključila.


17. Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Sabine Verheyen v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld in Romana Tomc.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Dita Charanzová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 26.10.2016.


18. Ukrepi varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Florent Marcellesi, v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin in Maria Noichl.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira in Georgios Epitideios.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Anthea McIntyre.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 26.10.2016.


19. Transmaščobne kisline (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000105/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D’Ornano, v imenu odbora ENVI, Svetu: Transmaščobne kisline (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000106/2016), ki so ga ostavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D’Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Transmaščobne kisline (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via je predstavil vprašanja.

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik in Damiano Zoffoli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira in Clara Eugenia Aguilera García.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Ivan Korčok.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D’Ornano, v imenu odbora ENVI, o transmaščobnih kislinah (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh, v imenu skupine ENF, o transmaščobnih kislinah (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 26.10.2016.


20. Predložitev dokumentov

Odbor BUDG je predložil naslednje poročilo:

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Estonija – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 593.008/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Pravno obvestilo