Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1162/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 15

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0423

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

15. Žurnalistų padėtis Turkijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žurnalistų padėtis Turkijoje (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Kati Piri S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides), Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous ir Patrick Le Hyaric.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues ir Georgi Pirinski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan ir Julie Ward.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho ir Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.6 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Teisinis pranešimas