Показалец 
Протокол
PDF 316kWORD 87k
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Съобщение на председателството
 4.Отдаване на почит
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 октомври (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)
  6.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)
  6.3.Средносрочен преглед на МФР (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония (гласуване)
  6.5.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор ***II (гласуване)
  6.6.Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (гласуване)
  6.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (гласуване)
  6.8.Трансмастни киселини (гласуване)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Обяснениe на вот
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата - 2015 г. (разискване)
 11.Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (разискване)
 12.Положението в Северен Ирак/Мосул (разискване)
 13.Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (разискване)
 14.Положението в Беларус (разискване)
 15.Положението на журналистите в Турция (разискване)
 16.Composition des délégations
 17.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (разискване)
 18.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 20.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 21.Внесени документи
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.10 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод 60-годишнината от въстанието на унгарския народ срещу съветската диктатура.


3. Съобщение на председателството

Председателят направи следното съобщение:

„Както беше обявено в понеделник, сезирах Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП във връзка със спречкването между двама членове на ЕП – Steven Woolfe и Mike Hookem, и поисках от комитета да излезе спешно със становище. Консултативният комитет ми представи своята препоръка. В нея се заключава, че представените от двамата депутати версии за събитията се различават значително, и че изглежда не е имало преки свидетели на случилото се. Комитетът подчертава също така, че предвид сериозността на докладваните факти – става въпрос за физическо насилие – и техните евентуални наказателни последици, е необходимо допълнително разследване за изясняване на този въпрос.

Във връзка с това реших да последвам препоръката на Консултативния комитет и да сезирам компетентните френски органи. По този повод препратих случая към прокурора.

Въз основа на резултатите от разследването ще взема решение за евентуални санкции съгласно член 166 от Правилника за дейността.

Ще ви държа в течение относно свързаните с този тъжен инцидент последващи действия.“


4. Отдаване на почит

Председателят изразява почит от името на Парламента на Francesca Ratti, заместник генерален секретар, по повод нейното пенсиониране.


5. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 октомври (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 октомври (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nigel Farage, Bill Etheridge относно предходните изказвания и съобщението на председателя от сутринта (Председателят направи разясение), Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Nigel Farage, от името на групата EFDD (Председателят поиска и направи разясение), Marine Le Pen, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Bill Etheridge, за да зададе въпрос „синя карта“ на Konstantinos Papadakis, който отговори, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg и Georgios Epitideios.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказа се Maria Grapini относно протичането на разискването.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

°
° ° °

Изказаха се::

- Mike Hookem, по личен въпрос вследствие на изказването на Manfred Weber и на председателя в началото на разискванията (Председателят даде пояснение);

- Nigel Farage, относно това, че сградите на Парламента в Страсбург вероятно се ползват с екстратериториалност (Председателят припомни приложимите за членовете на ЕП правила за поведение и поясни, че обстоятелствата са го принудили да предаде случая на Прокурора на Републиката);

- Philippe Lamberts, относно закриването на главния опозиционен ежедневник в Унгария и неговото закупуване от близък на унгарския министър-председател;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza, относно задържането на двамата кметове на Диярбекир и противопоставянето във Валония срещу сключването на споразумението CETA (Председателят даде пояснение).

Изказаха се: председателят, който поздрави напускащите членове на ЕП Matthias Groote и Richard Howitt, и Richard Howitt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година по отношение на Комисията;

— Проекти на изменения на бюджетните кредити в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на договорите, за да бъдат приети проектите на изменения трябва да получат гласовете на мнозинството от членовете, които съставляват Европейския парламент.

(Приетите проекти на изменения се намират в приложението към „Приети текстове“.)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания


Преди гласуването:

Jens Geier (докладчик) най-напред направи следното изявление:

На 17 октомври 2016 г., Комисията прие писмо за внасяне на корекции. Овсен традиционното актуализиране на оценките за нужните разходи за селското стопанство и за рибарството, в това писмо се съдържат съществени компоненти на средносрочния преглед на Многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. То показва фундаменталното свързване, което съществува между бюджета за 2017г. и прегледа на Многогодишната финансова рамка. Парламентът очаква от Съвета да може да се произнесе относно това писмо за внасяне на корекции най-късно до началото на помирителната процедура. Европейският парламент има решимост да приключи бюджетната процедура за финансовата 2017 г. и прегледа на Многогодишната финансова рамка до края на годината. За това са необходими съгласувани преговори. Във връзка с това Европейският парламент очаква от Съвета да прояви добра воля.“

Jens Geier след това предложи следните технически промени:

„Суми:

— Позиция 15 04 77 12 "Подготвително действие – Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" (изменение 529): плащанията се променят на 175 000 EUR.

Бюджетни редове:

— Позиция 09 05 77 10 "Пилотен проект – Рамка за най-добри практики за решаване на проблема със сексуалното насилие над деца онлайн " (изменение 1573): Бюджетният ред ще бъде променен на 09 04 77 10.

— Позиция 33 02 77 19 "Пилотен проект – Мониторинг и напътствия чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация" (изменение 1611): Бюджетният ред ще бъде променен на 15 02 77 19.

Накрая Indrek Tarand (докладчик) предложи следните технически промени в раздел I (Европейски парламент – Щатно разписание):

— Относно позицията на директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, вместо"постоянна длъжност от степен AD12", следва да се чете "временна длъжност от степен AD12".

— Изменение 1556 ще се гласува на 2 части (думите "+76 позиции" за политическите групи ще се подложи на гласуване отделно).“

Председателят, като констатира, че последното искане е внесено след срока, не му даде ход.

Парламентът одобри останалите предложени промени.

Janusz Korwin-Mikke относно цифрите, Jens Geier направи пояснение.

По време на гласуването, Marc Tarabella, относно протичането на гласуването.

След гласуването:

Ivan Lesay (Действащ председател на Съвета) отбеляза разликите между позицията на Парламента и тази на Съвета и изрази своето съгласие за свикването на помирителния комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.


6.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0411)


6.3. Средносрочен преглед на МФР (гласуване)

Изявление на Комисията: Средносрочен преглед на МФР (2016/2931(RSP))

Предложение за резолюция B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0412)


6.4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление, подадено от Естония – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0413)


6.5. Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0414)


6.6. Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0415)


6.7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. [2016/2101(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0416)


6.8. Трансмастни киселини (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000105/2016) зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000106/2016) зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Предложение за резолюция B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0417).


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jens Geier и Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr и Seán Kelly

Средносрочен преглед на МФР - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Момчил Неков, Seán Kelly и Jasenko Selimovic

Препоръка за второ четене Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy и Seán Kelly

Препоръка за второ четене Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Alfred Sant - A8-0309/2016
Момчил Неков

Трансмастни киселини - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan и Seán Kelly.


(Заседанието, прекъснато в 13.55 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата - 2015 г. (разискване)

Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата - 2015 г. (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (председател на Европейската сметна палата) направи представянето.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Louis Aliot, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Георги Пирински, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tomáš Zdechovský и Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt и Petri Sarvamaa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Klaus-Heiner Lehne.

Разискването приключи.


11. Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000126/2016) зададен от Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar и Julie Ward, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Филиз Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea и Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Monika Hohlmeier и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao и Laura Ferrara, към Комисията: Политики и действия на ЕС за закрила на децата в контекста на миграцията (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt и Jean Lambert развиха въпроса.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis и Igor Šoltes.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


12. Положението в Северен Ирак/Мосул (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Aymeric Chauprade, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr и György Hölvényi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok и László Tőkés.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк и Csaba Sógor.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE, относно положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Мосул/Северен Ирак (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 27.10.2016 г.


13. Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Афганистан, и по-специално ангажиментите на ЕС и ролята на ЕП в Съвместния път напред ЕС-Афганистан по въпросите на миграцията (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Емил Радев, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri и Pina Picierno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


14. Положението в Беларус (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Беларус (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, и Jens Nilsson, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Anna Elżbieta Fotyga.

Изказа се Corina Crețu.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: prochaine période de session.


15. Положението на журналистите в Турция (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Kati Piri, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous и Patrick Le Hyaric.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Николай Бареков, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Ангел Джамбазки, Liliana Rodrigues и Георги Пирински.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan и Julie Ward.

Изказа се Corina Crețu.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky и Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho и Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić и Raffaele Fitto, от името на групата ECR, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Hannu Takkula, от името на групата ALDE, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 27.10.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


16. Composition des délégations

Председателят получи от групата ECR следното искане за назначаване:

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Emma McClarkin на мястото на Brian Crowley.

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


17. Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Julie Ward, Илхан Кючюк, Helmut Scholz, Brando Benifei и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Corina Crețu.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi и Julia Pitera, от името на групата PPE, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно ядрената сигурност и неразпространението на ядрени оръжия (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 27.10.2016 г.


18. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (разискване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki и Marian-Jean Marinescu представиха своите доклади.

Изказаха се: Ivan Lesay (Действащ председател на Съвета) и Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Miroslav Poche, от името на групата S&D, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, и Petri Sarvamaa.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki и Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 от протокола от 27.10.2016 г.


19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за двучерупчести мекотели Venus spp. в териториалните води на Италия (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1394/2014 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои пелагични видове в югозападните води (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 Октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 19 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно стандартите за оценка на сравнителните портфейли и процедурите за обмен на оценки (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 24 октомври 2016 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава по искане на компетентните комисии:

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 септември 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, за който е предадено писмо за сезиране и срокът за внасяне на възражения е удължен от 1 на 3 месеца по искане на Европейската комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 6 октомври 2016 г. по искане на Европейската комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който компетентната комисия е поискала от Европейската комисия да внесе промяна:

Вследствие на прегледа на "Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES – C(2016)6272", комисията по рибарство изисква от Европейската комисия да внесе промяна в предложения текст на член 3:

"Независимо от член 1 задължението за разтоварване на улова на треска в съответствие с настоящия регламент се прилага само ако Регламент (ЕО) № 1342/2008 или глава III от него са отменени преди 1 януари 2017 г. "

Изразът "преди 1 януари 2017 г." следва да се промени на "считано от 1 януари 2017 г.".


20. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Предложение за Директива на Съвета за изменение с цел адаптирането му към техническия прогрес на приложениеII към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на оловото (COM(2016)05602016/2962(RPS) - срок: 9 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ENVI, ITRE

- Регламент на Комисията за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - срок: 11 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IV и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - срок: 11 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на специалното одобрение за операции с едномоторни самолети с турбинен двигател през нощта или при метеорологични условия, налагащи летене по уреди, и на изискванията за одобрение за обучението по опасни товари, свързано с търговски специализирани операции, нетърговски операции на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга и нетърговски специализирани операции на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - срок: 10 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - срок: 22 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на списъка на активните вещества (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - срок: 19 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на референтна лаборатория на ЕС за заболявания, причинени от вируси от рода Capripox (заразен нодуларен дерматит и шарка по овцете и козите), за предвиждане на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - срок: 14 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на параметрите за преобразуване на странични животински продукти в биогаз или компост, условията за внос на храни за домашни любимци и за износ на преработен оборски тор (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - срок: 18 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - срок: 7 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - срок: 7 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


21. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2016 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 5-INF/2016 - Съд (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 6-INF/2016 - Съд (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 7-INF/2016 - Съд (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 593.008/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Правна информация