Rodyklė 
Protokolas
PDF 285kWORD 84k
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Pirmininko pranešimas
 4.Padėka
 5.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  6.2.Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)
  6.3.DFP laikotarpio vidurio peržiūra (balsavimas)
  6.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, gavus Estijos paraišką „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“ (balsavimas)
  6.5.Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas ***II (balsavimas)
  6.6.Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės ***II (balsavimas)
  6.7.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (balsavimas)
  6.8.Transriebalai (balsavimas)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 11.ES politika ir veiksmai, siekiant apsaugoti vaikus migracijos aplinkybėmis (diskusijos)
 12.Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (diskusijos)
 13.Afganistanas, ypač ES įsipareigojimai ir EP vaidmuo vykdant Afganistano ir ES bendrus tolesnius veiksmus migracijos klausimais (diskusijos)
 14.Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 15.Žurnalistų padėtis Turkijoje (diskusijos)
 16.Composition des délégations
 17.Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (diskusijos)
 18.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (diskusijos)
 19.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 20.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 21.Gauti dokumentai
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą vengrų tautos sukilimo prieš sovietų diktatūrą 60-ųjų metinių proga.


3. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas padarė tokį pranešimą:

„Kaip pranešta pirmadienį, kreipiausi į Patariamąjį Parlamento narių elgesio klausimais komitetą dviejų Parlamento narių, Steveno Woolfe ir Mike Hookemo, ginčo klausimu ir paprašiau komiteto skubiai pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Patariamasis komitetas perdavė man savo rekomendaciją. Joje daroma išvada, kad abiejų kaltinamųjų narių pateiktos įvykio versijos iš esmės skiriasi ir atrodo, jog nebuvo tiesioginių įvykio liudininkų. Be to, joje pabrėžiama, kad, atsižvelgiant į pranešto įvykio rimtumą – tai buvo fizinis smurtas – ir galimas jo baudžiamąsias pasekmes, reikia papildomo tyrimo siekiant išsiaiškinti šį klausimą.

Todėl nusprendžiau laikytis Patariamojo komiteto rekomendacijos ir perduoti klausimą nagrinėti kompetentingoms Prancūzijos institucijoms. Taigi, perdaviau bylą prokurorui.

Remdamasis tyrimo rezultatais, sprendimą dėl galimų taikytinų sankcijų priimsiu pagal DTT 166 straipsnį.

Aš jums pranešiu apie tolesnius su šiuo liūdnu incidentu susijusius veiksmus.“


4. Padėka

Pirmininkas Parlamento vardu padėkojo generalinio sekretoriaus pavaduotojai Francescai Ratti prieš jai išeinant į pensiją.


5. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nigel Farage), Bill Etheridge dėl ankstesnių kalbų ir šio ryto posėdžio pirmininko pranešimo (Pirmininkas pateikė paaiškinimą), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (Pirmininkas pateikė klausimą ir patikslinimą), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bill Etheridge (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Konstantinos Papadakis, kuris į jį atsakė, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ir Georgios Epitideios.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo Maria Grapini dėl diskusijų eigos.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

°
° ° °

Kalbėjo:

- Mike Hookem dėl asmeninių aplinkybių, reaguodamas į Manfred Weber pastabą, ir Pirmininkas prasidedant diskusijai (Pirmininkas pateikė paaiškinimą);

- Nigel Farage dėl turinčio galioti Parlamento pastatų Strasbūre eksteritorialumo (Pirmininkas priminė EP nariams taikomas elgesio taisykles ir pateikė aplinkybes, dėl kurių turėjo perduoti bylą Respublikos prokurorui);

- Philippe Lamberts dėl svarbiausio opozicinio dienraščio Vengrijoje uždarymo ir fakto, kad jį įsigijo Vengrijos ministro pirmininko giminaitis;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza dėl dviejų Dijarbakyro merų sulaikymo ir dėl Valonijos nepritarimo IEPS sutarties sudarymui (Pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo: Pirmininkas, jis padėkojo dviem tarnybą paliekantiems nariams – Matthias Groote ir Richard Howitt, ir Richard Howitt.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

— Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio (Komisija) asignavimų pakeitimų projektai;

— Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių (Europos Parlamentas, Taryba, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas, Ombudsmenas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Europos išorės veiksmų tarnyba) asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal sutarčių nuostatas, kad pakeitimų projektai būtų priimti, reikalinga visų Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtintų pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą:

Jens Geier (pranešėjas) pirmiausia padarė tokį pareiškimą:

„2016 m. spalio 17 d. Komisija patvirtino taisomąjį raštą. Be įprasto būtinųjų žemės ūkio ir žuvininkystės išlaidų sąmatos perskaičiavimo, šiame taisomajame rašte pateikiami svarbiausi 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros elementai. Iš jo matomas esminis 2017 m. biudžeto ir daugiametės finansinės programos ryšys. Parlamentas laukia Tarybos nuomonės, kad galėtų pareikšti savo nuomonę vėliausiai tik prasidėjus taikinimo dėl šio taisomojo rašto procedūros pradžioje. Europos Parlamentas yra nusprendęs iki metų pabaigos pabaigti 2017 metų biudžeto procedūrą ir daugiametės finansinės programos peržiūrą. Tam reikia darnių derybų. Taigi Europos Parlamentas laukia, kad Taryba parodytų gerą valią.“

Po to Jens Geier pasiūlė tokius techninius pakeitimus:

„Sumos:

— Punktas 15 04 77 12 „Parengiamieji veiksmai Europa festivaliams, festivaliai Europai“ (EFFE) ( pakeitimas 529): mokėjimų suma pataisyta – 175 000 EUR .

Biudžeto eilutės:

— Eilutė 09 05 77 10 „Bandomasis projektas — Gerosios praktikos sistema, skirta kovai su seksualine prievarta prieš vaikus internete“ (pakeitimas 1573): biudžeto eilutė bus pataisyta į 09 04 77 10.

— Eilutė 33 02 77 19 „Bandomasis projektas Jaunuolių, kuriems gresia radikalėjimas, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą“ (pakeitimas 1611): biudžeto eilutė bus pataisyta į 15 02 77 19.

Galiausiai Indrek Tarand (pranešėjas) pasiūlė tokius I skirsnio techninius pakeitimus (Europos Parlamentas – Organizacinė struktūra):

— dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriaus pareigybės, vietoje „nuolatinę AD 12 kategorijos pareigybę“, reikėtų įrašyti „laikiną AD 12 kategorijos pareigybę“.

— dėl pakeitimo 1556 bus balsuojama dviem dalimis (dėl nuorodos „papildomos 76 pareigybės" frakcijoms bus balsuojama atskirai)."

Pirmininkas, konstatuodamas, kad paskutinysis prašymas pateiktas pasibaigus terminui, jam nepritarė.

Parlamentas patvirtino kitus siūlomus pakeitimus.

Janusz Korwin-Mikke dėl skaičių, Jens Geier pateikė paaiškinimus.

Vykstant balsavimui kalbėjo Marc Tarabella dėl balsavimo eigos.

Po balsavimo:

Ivan Lesay (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pareiškė, kad pritaria tam, kad būtų sušauktas Taikinimo komitetas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c pastraipą).


6.2. Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jens Geier ir Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0411)


6.3. DFP laikotarpio vidurio peržiūra (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: DFP laikotarpio vidurio peržiūra (2016/2931(RSP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0412)


6.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, gavus Estijos paraišką „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Estijos paraiška „EGF/2016/003 EE/naftos ir chemijos produktai“) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG komitetas – Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0413)


6.5. Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0414)


6.6. Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0415)


6.7. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas: „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas“ [2016/2101(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transriebalai (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000105/2016) kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000106/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Riebalų rūgščių transizomerai (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0417).


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Jens Geier ir Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr ir Seán Kelly

DFP laikotarpio vidurio peržiūra - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly ir Jasenko Selimovic

Rekomendacija antrajam svarstymui Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy ir Seán Kelly

Rekomendacija antrajam svarstymui Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transriebalai - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan ir Seán Kelly.


(Posėdis sustabdytas 13.55 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos pristatymas (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Louis Aliot ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tomáš Zdechovský ir Michael Theurer), Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt ir Petri Sarvamaa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Klaus-Heiner Lehne.

Diskusijos baigtos.


11. ES politika ir veiksmai, siekiant apsaugoti vaikus migracijos aplinkybėmis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000126/2016), kurį pateikė Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ir Julie Ward S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Hohlmeier ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao ir Laura Ferrara Komisijai: ES politika ir veiksmai, skirti vaikams apsaugoti migracijos aplinkybėmis (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt ir Jean Lambert pristatė klausimą.

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis ir Igor Šoltes.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


12. Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Aymeric Chauprade, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Schaffhauser), Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr ir György Hölvényi.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok ir László Tőkés.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irakė (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016);

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake / Mosule (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016);

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Šiaurės Irake (Mosulas) (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.5 punktas.


13. Afganistanas, ypač ES įsipareigojimai ir EP vaidmuo vykdant Afganistano ir ES bendrus tolesnius veiksmus migracijos klausimais (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Afganistanas, ypač ES įsipareigojimai ir EP vaidmuo vykdant Afganistano ir ES bendrus tolesnius veiksmus migracijos klausimais (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri ir Pina Picierno.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


14. Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu ir Jens Nilsson S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ir Anna Elżbieta Fotyga.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: per kitą mėnesinę sesiją.


15. Žurnalistų padėtis Turkijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žurnalistų padėtis Turkijoje (2016/2935(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Kati Piri S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Kefalogiannis, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides), Hans-Olaf Henkel, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Eleni Theocharous ir Patrick Le Hyaric.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Nikolay Barekov, Stelios Kouloglou, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues ir Georgi Pirinski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan ir Julie Ward.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho ir Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu dėl žurnalistų padėties Turkijoje (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.6 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


16. Composition des délégations

Pirmininkas gavo šį ECR frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Emma McClarkin vietoj Brian Crowley.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.7 punktas.


18. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS - 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (diskusijos)

Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Antrasis pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Antrasis pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki ir Marian-Jean Marinescu pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Ivan Lesay (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Miroslav Poche S&D frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, ir Petri Sarvamaa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki ir Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 punktas.


19. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06439 – 2016/2943(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06444 – 2016/2942(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas Italijos teritoriniuose vandenyse žvejojamų dvigeldžių moliuskų Venus spp. išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06482 – 2016/2945(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1394/2014, kuriuo nustatomas tam tikros pelaginių žuvų žvejybos pietvakarių vandenyse žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06500 – 2016/2946(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06606 – 2016/2958(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su lyginamųjų portfelių vertinimo standartais ir keitimosi vertinimais procedūromis (C(2016)06703 – 2016/2963(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, kuriam pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas, atsakingiems komitetams paprašius:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 5 d.

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto, dėl kurio pateiktas prašymas pateikti nuomonę ir kuriam nuo 1 iki 3 mėnesių buvo pratęstas terminas, Europos Komisijai paprašius, projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 6 d., Europos Komisijai paprašius.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Deleguotojo akto, dėl kurio kompetentingas komitetas paprašė Europos Komisijos pakelbti klaidų ištaisymą, projektas:

Apsvarstęs deleguotąjį aktą „Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas“ – C(2016)6272, Žuvininkystės komitetas paprašė Europos Komisijos pakelbti siūlomą 3 straipsnio teksto klaidų ištaisymą:

Nepaisant 1 straipsnio įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas atlantines menkes pagal šį reglamentą taikomas tik jei iki 2017 m. sausio 1d. panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 arba jo III skyrius.“

Reikėtų frazęiki 2017 m. sausio 1d. panaikinamas pakeisti žodžiais „nuo 2017 m. sausio 1d. bus panaikintas“.


20. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo nuostatos dėl švino (COM(2016)05602016/2962(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 9 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: ENVI, ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 tam tikrų nuostatų taikymo pereinamojo laikotarpio priemonės (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IV ir X priedai (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus specialiųjų patvirtinimų ir dėl mokymo, susijusio su pavojingų krovinių vežimu vykdant komercinius specialiuosius skrydžius, nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, patvirtinimo reikalavimų (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo pridedant priedą dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 22 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos nuostatos dėl veikliųjų medžiagų sąrašo (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 19 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo skiriama ES etaloninė Capripoxvirus genties virusų sukeliamų ligų (žvynelinės ir avių ir ožkų raupų) laboratorija, nustatomos papildomos šios laboratorijos pareigos ir užduotys ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų transformavimo į biodujas ar kompostą kriterijų, gyvūnų augintinių ėdalo importo ir perdirbto mėšlo eksporto sąlygų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 18 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - terminas: 2017 m. sausio 7 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


21. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 28/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 5/2016. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 29/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 30/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 5-INF/2016. Teisingumo Teismas (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 6-INF/2016. Teisingumo Teismas (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 7-INF/2016. Teisingumo Teismas (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 593.008/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.40 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Teisinis pranešimas