Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη θέσπιση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγεία των νεογνών (B8-1021/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την υψηλή ένταση του ήχου κατά τη χρήση ακουστικών κεφαλής ή αυτιών (B8-1022/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (B8-1023/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (B8-1025/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (B8-1026/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (B8-1028/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση που αγγίζει τους γαλακτοπαραγωγούς (B8-1029/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για τα φυσικά αιθέρια έλαια λεβάντας στο πλαίσιο του κανονισμού REACH (B8-1030/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1031/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου πρόληψης και ελέγχου νόσων (B8-1032/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (B8-1033/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του δορυφορικού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1034/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde και Marie-Christine Boutonnet. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ζωοθεραπεία (B8-1035/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (B8-1036/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση του ευνουχισμού των χοίρων (B8-1037/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση του τροχίσματος των δοντιών των χοίρων (B8-1038/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (B8-1039/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα μοσχάρια (B8-1040/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη της κοπής της ουράς των χοίρων (B8-1041/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα βοοειδή (B8-1044/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λαθροθηρία ελεφάντων στην Αφρική και στην Ασία (B8-1045/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής των βοοειδών γαλακτοπαραγωγής (B8-1046/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (B8-1047/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (B8-1048/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (B8-1049/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1050/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά (B8-1059/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας (B8-1091/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης χαρτιού (B8-1092/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από την αποδιαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (B8-1093/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel and Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διαρθρωτικές ανισορροπίες του διεθνούς εμπορίου που προκαλούνται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Κίνας (B8-1094/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα εμβάσματα από τις ανεπτυγμένες χώρες προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (B8-1095/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες των πολιτικών μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε περίοδο κρίσης (B8-1096/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Florian Philippot και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο χαλάρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους τούρκους πολίτες (B8-1097/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Florian Philippot και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναδιάρθρωση της Areva και τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων (B8-1098/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τους πρώην Επιτρόπους (B8-1099/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα για ειδικά και πιο κατάλληλα προγράμματα για την προώθηση της εργασιακής επανένταξης των ατόμων άνω των 50 ετών (B8-1100/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη της καταπολέμησης της παραποίησης (B8-1101/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος οδικής ασφάλειας (B8-1102/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας (B8-1103/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παύση λειτουργίας του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (B8-1104/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πυρηνική ενέργεια (B8-1105/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων για την καλύτερη προστασία των υδάτων (B8-1106/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιμέλεια των ορφανών λόγω εγκλημάτων γυναικοκτονίας (B8-1107/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ελεφαντοστού με προορισμό την Ευρώπη χάρη στο κυνήγι τροπαίων (B8-1108/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων (B8-1109/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (B8-1110/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και τη συμμετοχή των κρατών μελών (B8-1111/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου