Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Saksamaale (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek vastsündinute tervise kohta (B8-1021/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek kõrvaklappide kõrgel helitugevusel kasutamisega seotud ohtude kohta (B8-1022/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Kemikaaliameti sulgemise kohta (B8-1023/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Keskkonnaameti sulgemise kohta (B8-1025/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti sulgemise kohta (B8-1026/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Meresõiduohutuse Ameti sulgemise kohta (B8-1028/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek piimatootjaid mõjutava kriisi kohta (B8-1029/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek vabastuse andmise kohta looduslikule eeterlikule lavendliõlile REACH-määruse raames (B8-1030/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Raudteeameti sulgemise kohta (B8-1031/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse sulgemise kohta (B8-1032/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse sulgemise kohta (B8-1033/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Satelliidikeskuse sulgemise kohta (B8-1034/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Dominique Bilde ja Marie-Christine Boutonnet. Resolutsiooni ettepanek loomateraapia kohta (B8-1035/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Koolitusfondi sulgemise kohta (B8-1036/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek sigade kastreerimise tava kaotamise kohta (B8-1037/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek sigade hammaste lihvimise tava kaotamise kohta (B8-1038/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ammlehmade kasvatustingimuste kohta (B8-1039/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek vasikate kasvatustingimuste kohta (B8-1040/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek sigade saba raiumise tava kaotamise kohta (B8-1041/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek veiste kasvatustingimuste kohta (B8-1044/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek elevantide salaküttimise kohta Aafrikas ja Aasias (B8-1045/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek piimalehmade kasvatustingimuste kohta (B8-1046/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi sulgemise kohta (B8-1047/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi sulgemise kohta (B8-1048/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse sulgemise kohta (B8-1049/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Õigusalase Koostöö Üksuse kohta (B8-1050/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumiresistentsete bakterite kohta (B8-1059/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek lapspornovastase võitluse kohta (B8-1091/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek paberi raiskamise vastu võitlemise kohta (B8-1092/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ettevõtete ilma vahendajateta rahastamisest tulenevate probleemide kohta (B8-1093/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiina kõlvatu konkurentsi poolt põhjustatud rahvusvahelise kaubanduse struktuurilise tasakaalustamatuse kohta (B8-1094/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek arenenud riikidest vähim arenenud riikidesse saadetavate rahasaadetiste kohta (B8-1095/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek pensionisüsteemide reformipoliitika tagajärgede kohta kriisiperioodil (B8-1096/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Florian Philippot ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Türgi kodanike suhtes viisanõude kaotamise kava kohta (B8-1097/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Florian Philippot ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Areva ümberkorralduskava ja riigiabieeskirjade kohta (B8-1098/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni endiste volinike huvide konfliktide ennetamise kohta (B8-1099/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta konkreetsete programmide järele, mille eesmärk on edendada üle 50aastaste tööturule naasmist (B8-1100/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võltsimisvastase võitluse jätkamise kohta (B8-1101/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek liiklusohutussüsteemi reformi kohta (B8-1102/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi sulgemise kohta (B8-1103/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti sulgemise kohta (B8-1104/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek tuumaenergia kohta (B8-1105/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek pestitsiidide kasutamise piiramise kohta vee parema kaitsmise eesmärgil (B8-1106/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek feminitsiidi tagajärjel orvuks jäänud laste hooldusõiguse kohta (B8-1107/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek trofeeküttimisest tuge saava võitluse kohta elevandiluukaubandusega Euroopas (B8-1108/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek veevarude nõuetekohase haldamise kohta (B8-1109/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek teenistustingimuste kohta lennutranspordi sektoris (B8-1110/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek reformide tugiprogrammi ning liikmesriikide osalemise kohta selles (B8-1111/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

Õigusalane teave