Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2872(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1126/2016

Συζήτηση :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0425

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000107/2016) που κατέθεσε η Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Η Silvia Costa αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Thomas Mann, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Milan Zver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Νικόλαος Χουντής, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Momchil Nekov, Ryszard Czarnecki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Francesc Gambús και Cécile Kashetu Kyenge.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νότης Μαριάς, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Silvia Costa και Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον εθελοντισμό και την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver και Elissavet Vozemberg-Vrionidi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016

—   Andrew Lewer και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016

—   Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου