Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 oktober 2016 - Strasbourg

8.8. Europeiska volontärtjänsten (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000107/2016) från Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk volontärtjänst (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Resolutionsförslag B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1126/2016

(ersätter B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen,

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka och Marlene Mizzi, för S&D-gruppen,

—   Angel Dzhambazki och Andrew Lewer, för ECR-gruppen,

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic och Hannu Takkula, för ALDE-gruppen,

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rebecca Harms och Ernest Maragall, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0425)

Rättsligt meddelande