Показалец 
Протокол
PDF 290kWORD 87k
Четвъртък, 27 октомври 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Европейската доброволческа служба (разискване)
 4.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (кратко представяне)
 5.Петиции
 6.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (кратко представяне)
 7.Награда „Сахаров“ за 2016 г. (обявяване на лауреатите)
 8.Време за гласуване
  8.1.Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)
  8.3.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)
  8.4.Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)
  8.5.Положението в Северен Ирак/Мосул (гласуване)
  8.6.Положението на журналистите в Турция (гласуване)
  8.7.Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (гласуване)
  8.8.Европейската доброволческа служба (гласуване)
  8.9.Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (гласуване)
  8.10.По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Позиции на Съвета на първо четене
 13.Преминаване от лятно на зимно часово време (разискване)
 14.Решения относно някои документи
 15.Трансфер на бюджетни кредити
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET, BUDG, ECON, LIBE, INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

DEVE, AFET, ENVI, BUDG, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него (07592/2016 - C8-0431/2016 - 2016/0077(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно здравето на новородените (B8-1021/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно опасностите, свързани с високите нива на звука при използването на слушалки (B8-1022/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската агенция по химикали (B8-1023/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската агенция за околната среда (B8-1025/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (B8-1026/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската агенция по морска безопасност (B8-1028/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно кризата, засягаща производителите на мляко (B8-1029/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно предоставянето на освобождаване от задължението за регистриране на естествените етерични масла от лавандула в рамките на Регламента REACH (B8-1030/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (B8-1031/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (B8-1032/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (B8-1033/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриване на Сателитния център на Европейския съюз (B8-1034/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde и Marie-Christine Boutonnet. Предложение за резолюция относно зоотерапията (B8-1035/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската фондация за обучение (B8-1036/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахване на кастрирането на свинете (B8-1037/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахване на изпилването на зъбите на свинете (B8-1038/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на крави с бозаещи телета (B8-1039/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на телета (B8-1040/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно премахване на купирането на опашките на свинете (B8-1041/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на говеда (B8-1044/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно бракониерството на африкански и азиатски слонове (B8-1045/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно условията на отглеждане на млекодайните крави (B8-1046/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейския институт за изследване на сигурността (B8-1047/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейския институт за равенство между половете (B8-1048/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (B8-1049/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно органа на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (B8-1050/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно бактериите, резистентни на антибиотици (B8-1059/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно борбата срещу детската порнография (B8-1091/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно борбата срещу разхищението на хартия (B8-1092/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проблемите, предизвикани от финансирането без посредник на предприятията (B8-1093/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно структурните дисбаланси в международната търговия, причинени от нелоялната китайска конкуренция (B8-1094/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно паричните преводи от развитите към най-слабо развитите страни (B8-1095/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последиците от политиките за реформа на пенсионните системи в период на криза (B8-1096/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Florian Philippot и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно проекта за облекчаване на визовия режим за турски граждани (B8-1097/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Florian Philippot и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно плана за преструктуриране на дружеството „Арева“ и правото за получаване на държавни помощи (B8-1098/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно предотвратяването на конфликти на интереси за бивши членове на Европейската комисия (B8-1099/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за специфични и по-подходящи програми за насърчаване на повторната трудова интеграция на лицата на възраст над 50 години (B8-1100/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно развитието на борбата срещу фалшифицирането (B8-1101/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно реформата на системата за пътна безопасност (B8-1102/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (B8-1103/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

BUDG

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно закриването на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (B8-1104/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно ядрената енергия (B8-1105/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно ограничаване на употребата на пестициди за по-добро опазване на водата (B8-1106/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно настаняването в приемни семейства на деца, останали сираци вследствие на убийството на жени (B8-1107/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно борбата срещу трафика на слонова кост към Европа благодарение на лова с цел събиране на трофеи (B8-1108/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правилното управление на водите (B8-1109/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно условията за наемане на работа в сектора на въздушния транспорт (B8-1110/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно Програмата за подкрепа на структурните реформи и ангажираността на държавите членки (B8-1111/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON


3. Европейската доброволческа служба (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000107/2016) зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Silvia Costa разви въпроса.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Krystyna Łybacka, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krystyna Łybacka, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia Costa, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Milan Zver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Josu Juaristi Abaunz, Julie Ward, Jana Žitňanská, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Raymond Finch, Franz Obermayr, Thomas Mann, Момчил Неков, Ryszard Czarnecki, Илхан Кючюк, Kateřina Konečná, Francesc Gambús и Cécile Kashetu Kyenge.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Notis Marias, Ivo Vajgl, João Pimenta Lopes, Claude Rolin, Jonás Fernández, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică, Mercedes Bresso и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Maria Grapini, Werner Kuhn, Stanislav Polčák и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Изказа се Tibor Navracsics.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Silvia Costa и Petra Kammerevert, от името на групата S&D, относно доброволчеството и Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1126/2016);

—   Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver и Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1127/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1128/2016);

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1133/2016);

—   Andrew Lewer и Angel Dzhambazki, от името на групата ECR, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1134/2016);

—   Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, относно Европейската доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1135/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 27.10.2016 г г.


4. Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (кратко представяне)

Доклад относно оценката на стратегията на ЕС за младежта (2013–2015 г.) [2015/2351(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Andrea Bocskor направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, Kateřina Konečná, Ernest Maragall, Romana Tomc, Caterina Chinnici, Franc Bogovič и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 27.10.2016 г г.


5. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

25 октомври 2016 г.

Valentin Ioan Mic (n° 1017/2016); (*) (n° 1018/2016); (*) (n° 1019/2016); Claudia Porzi (n° 1020/2016); Karine Bachelier (n° 1021/2016); Flavio Miccono (n° 1022/2016); (*) (n° 1023/2016); (*) (n° 1024/2016); (*) (n° 1025/2016); Marzena Korgol (n° 1026/2016); (*) (n° 1027/2016); (*) (n° 1028/2016); Elvira Granja Bernardo (n° 1029/2016); (*) (n° 1030/2016); (*) (n° 1032/2016); (*) (n° 1033/2016); (*) (n° 1034/2016); (*) (n° 1035/2016); Luca Gardella (n° 1036/2016); (*) (n° 1037/2016); (*) (n° 1038/2016); (*) (n° 1039/2016); (*) (n° 1040/2016); Mireta Nastase (n° 1041/2016); (*) (n° 1042/2016); (*) (n° 1043/2016); (*) (n° 1044/2016); (*) (n° 1045/2016); (*) (n° 1046/2016); (*) (n° 1047/2016); (*) (n° 1048/2016); (*) (n° 1049/2016); (*) (n° 1050/2016); (*) (n° 1051/2016); (*) (n° 1052/2016); (*) (n° 1053/2016); (*) (n° 1054/2016); (*) (n° 1055/2016); Mark Wheatley (European Union of the Deaf) (n° 1056/2016); Vito Pietro Loporcaro (n° 1057/2016); Antonio de Palma (n° 1058/2016); (*) (n° 1059/2016); (*) (n° 1060/2016); (*) (n° 1061/2016); Salvatore Licata (n° 1062/2016); Pasqualino Ludovico (n° 1063/2016); (*) (n° 1064/2016); (*) (n° 1065/2016); (*) (n° 1066/2016); (*) (n° 1067/2016); Juliette Higgins (n° 1068/2016); Stephen Lawrence (n° 1069/2016); Xavier Barba Girona (n° 1070/2016); (*) (n° 1071/2016); (*) (n° 1072/2016); (*) (n° 1073/2016); (*) (n° 1074/2016); (*) (n° 1075/2016); (*) (n° 1076/2016); (*) (n° 1077/2016); (*) (n° 1078/2016); (*) (n° 1079/2016); Silvana Nodari (n° 1080/2016); Javier Sendín Calvo (n° 1081/2016); (*) (n° 1082/2016); (*) (n° 1083/2016); Alastair Patterson (n° 1084/2016); Pierpaolo Volpe (n° 1085/2016); (*) (n° 1086/2016); (*) (n° 1087/2016); (*) (n° 1088/2016); Sandro Olmedo López-Amor (n° 1089/2016); (*) (n° 1090/2016); Massimo D'Agostino (n° 1091/2016); Mario Di Ciccio (n° 1092/2016); (*) (n° 1093/2016); (*) (n° 1094/2016); Frank Wilson (n° 1095/2016); Thomas Karzelek (SOS Kindesentführung e.V.) (n° 1096/2016); (*) (n° 1097/2016); (*) (n° 1098/2016); Alessandro Ciompi (n° 1099/2016); Eigil Johannesen (n° 1100/2016); Gianni Mari (n° 1101/2016); (*) (n° 1102/2016); Raquel Barris Martí (n° 1103/2016); (*) (n° 1104/2016); (*) (n° 1105/2016); (*) (n° 1106/2016); (*) (n° 1107/2016); (*) (n° 1108/2016); Manuel Sendino López (Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera) (n° 1109/2016); Cristian Mihai Fagadar (n° 1110/2016); Bernd Golder (n° 1111/2016); Véronique Robert (n° 1112/2016); Siegfried Frohn (n° 1113/2016); (*) (n° 1114/2016); (*) (n° 1115/2016); Flavio Miccono (n° 1116/2016); Matthias Bausch (n° 1117/2016); (*) (n° 1118/2016); Luis Rodríguez (n° 1119/2016); (*) (n° 1120/2016); (*) (n° 1121/2016); (*) (n° 1122/2016); (*) (n° 1123/2016); (*) (n° 1124/2016); Giambattista Scivoletto (n° 1125/2016).

(*) Името е с поверителен характер

Петиция n° 1031/2016 е премахната от регистъра вследствие на оттегляне на петицията от страна на вносителя след нейното регистриране.

Председателят съобщи, че на 25 октомври 2016 г. е изпратил на компетентната комисия, съгласно разпоредбите на член 215, параграф 13 от правилника, две петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на ЕС и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


6. По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (кратко представяне)

Доклад относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони [2015/2226(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Eric Andrieu направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Julie Girling и Csaba Sógor.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 27.10.2016 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

7. Награда „Сахаров“ за 2016 г. (обявяване на лауреатите)

Председателят съобщи, че Председателският съвет е решил да присъди наградата „Сахаров“ за 2016 г. на Надя Мурад Баси и Ламия Ажи Башар, две иракчанки от общността на йезидите, оцелели от групата Ислямска държава (ИС).

Връчването на наградата ще се състои по време на месечната сесия през декември в Страсбург.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Antonio Tajani и Gabriele Zimmer.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0418)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0418)

Освобождаването от отговорност се отказва (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


8.2. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0419)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0419)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) от Правилника за дейността).


8.3. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0420)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0420)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) от Правилника за дейността).


8.4. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (гласуване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0421)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0421)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) от Правилника за дейността)..


8.5. Положението в Северен Ирак/Мосул (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Предложения за резолюция B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1159/2016

(за замяна на B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-1166/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie и László Tőkés от името на групата PPE;

—   Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei и Angel Dzhambazki, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0422)

(Предложението за резолюция B8-1169/2016 отпада.)


8.6. Положението на журналистите в Турция (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на журналистите в Турция (2016/2935(RSP))

Предложения за резолюция B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1158/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1162/2016

(за замяна на B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Manolis Kefalogiannis и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Gabriele Preuß, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Malin Björk, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz и Curzio Maltese; от името на групата GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Ernest Urtasun и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0423)


8.7. Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие(2016/2936(RSP))

Предложения за резолюция B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1120/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1122/2016

(за замяна на B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle и Julia Pitera, от името на групата PPE;

—   Ana Gomes, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Klaus Buchner, Ulrike Lunacek и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2016)0424)

(Предложенията за резолюции B8-1129/2016 и B8-1130/2016 отпадат.)


8.8. Европейската доброволческа служба (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000107/2016) зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейска доброволческа служба (2016/2872(RSP)) (B8-1803/2016)

Предложения за резолюция B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1126/2016

(за замяна на B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-1135/2016 ):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Michaela Šojdrová, Milan Zver, Sabine Verheyen и Elżbieta Katarzyna Łukacijewska от името на групата PPE;

—   Silvia Costa, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka и Marlene Mizzi, от името на групата S&D;

—   Angel Dzhambazki и Andrew Lewer, от името на групата ECR;

—   María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Filiz Hyusmenova, Jasenko Selimovic и Hannu Takkula, от името на групата ALDE;

—   Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Rebecca Harms и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2016)0425)


8.9. Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) (гласуване)

Доклад относно оценката на стратегията на ЕС за младежта (2013–2015 г.) [2015/2351(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия CULT)

Приема се (P8_TA(2016)0426)


8.10. По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони? (гласуване)

Доклад относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони [2015/2226(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0427).


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Втори доклад Ryszard Czarnecki A8-0271/2016
Daniel Hannan и Monica Macovei

Положението на журналистите в Турция - (2016/2935(RSP)) - B8-1158/2016, RC-B8-1162/2016
Miguel Urbán Crespo, Jiří Pospíšil и Monica Macovei

Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие - (2016/2936(RSP)) - B8-1120/2016, RC-B8-1122/2016
Molly Scott Cato, Jiří Pospíšil, Monica Macovei и Seán Kelly

Европейската доброволческа служба - (2016/2872(RSP)) - RC-B8-1126/2016
Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Seán Kelly и Danuta Jazłowiecka

Доклад Andrea Bocskor - A8-0250/2016
Elisabetta Gardini, Branislav Škripek, Monica Macovei, Момчил Неков, Seán Kelly и Danuta Jazłowiecka

Доклад Eric Andrieu - A8-0285/2016
Elisabetta Gardini, Jasenko Selimovic, Момчил Неков и Seán Kelly.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Mara Bizzotto уведоми, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването по доклада Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016).

Geoffrey Van Orden уведоми, че е искал да гласува „против“ първата част на параграф 14 от доклада Eric Andrieu (A8-0285/2016).


(Заседанието, прекъснато в 13.30 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (11197/1/2016 - C8-0424/2016 – 2013/0013(COD) – 12858/2016 – COM(2016)0688)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт (11198/1/2016 - C8-0425/2016 – 2013/0028(COD) – 12859/2016 – COM(2016)0689)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (11199/1/2016 - C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) – 12860/2016 – COM(2016)0691)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (11625/1/2016 - C8-0427/2016 – 2012/0179(COD) – 12857/2016 – COM(2016)0667)
Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своята позиция, започва да тече от утре, 28 октомври 2016 г.


13. Преминаване от лятно на зимно часово време (разискване)

Изявление на Комисията: Преминаване от лятно на зимно часово време (2016/2951(RSP))

Tibor Navracsics (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Herbert Reul, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Arne Gericke, от името на групата ECR, Arne Gericke, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Julia Reid, от името на групата EFDD, Anna Záborská, Marc Tarabella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inés Ayala Sender, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Heinz K. Becker и Jiří Pospíšil.

Изказа се Tibor Navracsics.

Разискването приключи.


14. Решения относно някои документи

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020г. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
(подпомагаща: CONT, IMCO (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 29/09/2016)

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
(подпомагаща: ITRE, INTA, AGRI (член 54 от Правилника за дейността), ENVI (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 6 октомври 2016 г.)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия DEVE

- Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (2016/2220(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
(подпомагаща: DEVE)

комисии ECON, IMCO

- Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017-2020г. (COM(2016)0388 - C8-0220/2016 - 2016/0182(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
(подпомагаща: CONT (член 53 от Правилника за дейността), IMCO (член 53 от Правилника за дейността))


15. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 25/2016, 26/2016 et 27/2016;

В съответствие с член 27, параграф 4 от финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз е уведомил бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 21/2016, 22/2016, 25/2016, 26/2016 et 27/2016 - Раздел III - Комисия.


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 21 до 24 ноември 2016 г.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.05 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Guteland, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Правна информация