Indeks 
Protokol
PDF 241kWORD 76k
Mandag den 21. november 2016 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Parlamentets mødekalender - 2018
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 11.Arbejdsplan
 12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (forhandling)
 13.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (forhandling)
 14.Færdiggørelse af Basel III (forhandling)
 15.Europæisk forsvarsunion (kortfattet forelæggelse)
 16.Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (kortfattet forelæggelse)
 17.Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Michela Giuffrida havde været til stede på møderne den 15. juli 2014 og den 12. november 2014, men hendes navn var ikke opført på mødedeltagerlisten.

Michela Giuffrida havde meddelt, at hun havde været til stede på møderne den 20. oktober 2014 og den 12. januar 2015, men at hendes navn var ikke opført på mødedeltagerlisten.

°
° ° °

Indlæg af Tibor Szanyi om menneskerettighedssituationen i Malaysia.


3. Parlamentets sammensætning

De kompetente kroatiske myndigheder havde meddelt, at Ivica Tolić og Željana Zovko var blevet medlemmer af Europa-Parlamentet i stedet for Andrej Plenković og Davor Ivo Stier med virkning fra den 24. oktober 2016.

Parlamentet tog deres udnævnelse til efterretning.

Ivica Tolić og Željana Zovkoi Parlamentets deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

De kompetente tyske myndigheder havde meddelt, at Tiemo Wölken var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Matthias Groote.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 14. november 2016.

Tiemo Wölken deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


4. De politiske gruppers sammensætning

Diane James var ikke længere medlem af EFDD og ville med virkning fra den 19. november 2016 være at finde blandt løsgængerne.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE, ALDE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

DEVE: Željana Zovko

IMCO: Morten Løkkegaard i stedet for Catherine Bearder

Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo: Željana Zovko

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Ivica Tolić

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine: Dubravka Šuica

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø: Ángela Vallina i stedet for Dennis de Jong

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


6. Parlamentets mødekalender - 2018

Formandskonferencen havde på sit møde den 27. oktober 2016 vedtaget sit forslag til mødekalender for 2018. Mødeperioderne foresloges afholdt som følger::

—   fra 15. til 18. januar

—   fra 5. til 8. februar

—   den 28. februar og 1. marts

—   fra 12. til 15. marts

—   fra 16. til 19. april

—   den 2. og 3. maj

—   fra 28. til 31. maj

—   fra 11. til 14. juni

—   fra 2. til 5. juli

—   fra 10. til 13. september

—   fra 1. til 4. oktober

—   fra 22. til 25. oktober

—   fra 12. til 15. november

—   den 28. og 29. november

—   fra 10. til 13. december

Frist for ændringsforslag: tirsdag den 22. november 2016 kl. 12.00.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 23.11.2016.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 23. november 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD)).


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 322 ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodificeret udgave) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - EE kandidat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville høre Den Europæiske Centralbank om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

LIBE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/1164 for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

INTA, IMCO

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (2016/2030(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Betænkning om grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (2016/2056(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Betænkning om anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (2016/2011(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Betænkning om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (2016/2076(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Betænkning om nye muligheder for små transportvirksomheder, herunder samarbejdsbaserede forretningsmodeller (2015/2349(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Betænkning om udnyttelse af vandvejstransportens potentiale (2015/2350(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Betænkning om vejen mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig (2016/2033(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Betænkning om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (2015/2352(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Betænkning om kommissærers interesseerklæringer - retningslinjer (2016/2080(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Betænkning om en europæisk forsvarsunion (2016/2052(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) (2016/2067(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2115(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2107(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Betænkning om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (2016/2139(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 (2016/2150(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000121/2016) af Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský og Milan Zver, for PPE-Gruppen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues og Julie Ward, for S&D-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen, Helga Stevens og Julie Girling, til Rådet: EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) af Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský og Milan Zver, for PPE-Gruppen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues og Julie Ward, for S&D-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen, Helga Stevens og Julie Girling, til Kommissionen: EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) af Michael Cramer, for TRAN, til Kommissionen: Internationale luftfartsaftaler (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Oprettelse af en færdighedsgaranti (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Adgang til energi i udviklingslandene (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Færdiggørelse af Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) af Bernd Lange og Alessia Maria Mosca, for INTA, til Kommissionen: Aftalen om miljøvarer (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) af Arne Gericke, Julie Girling og Helga Stevens, for ECR-Gruppen, til Rådet: EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) af Arne Gericke, Julie Girling og Helga Stevens, for ECR-Gruppen, til Kommissionen: EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om reaktionen på beslutningen om tobaksaftalen (PMI-aftalen), som Parlamentet havde vedtaget under mødeperioden i marts 2016, var tilgængelig på Europarl.


11. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november I 2016 (PE 593.806/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ECR om at ændre titlen på redegørelsen ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen på Vestbredden og i bosættelserne" (punkt 95 på PDOJ) til "Udfordringer for fredsprocessen i Mellemøsten".

Talere: Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Marita Ulvskog imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (156 for, 172 imod, 15 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE og GUE/NGL om at opføre erklæringer fra Rådet og Kommissionen vedrørende Domstolens udtalelse om foreneligeheden af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada og Den Europæiske Union med traktaterne som sjette punkt på eftermiddagens dagsorden efter forhandlingen om betænkningen af Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

Talere: Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Anne-Marie Mineur for anmodningen, og Daniel Caspary imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (170 for, 184 imod, 9 hverken/eller).

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Indlæg af Andrejs Mamikins til minde om de 54 mennesker, der mistede livet, da et supermarked i Riga styrtede sammen den 21. november 2013.


12. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 [2016/2063(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, og Jonás Fernández for S&D-Gruppen.

Indlæg af Mario Draghi (Formand for Den Europæiske Centralbank).

Talere: Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira og Notis Marias.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Ruža Tomašić og Peter van Dalen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič og Nicola Caputo.

Talere: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi og Ramon Tremosa i Balcells.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 22.11.2016.


13. Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (forhandling)

Betænkning om grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet [2016/2056(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson forelagde betænkningen.

Indlæg af: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Sergio Gutiérrez Prieto (ordfører for udtalelse fra IMCO), Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds og Ashley Fox.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák og Ruža Tomašić.

Talere: Valdis Dombrovskis og Olle Ludvigsson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 22.11.2016.


14. Færdiggørelse af Basel III (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000136/2016) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Færdiggørelse af Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri begrundede spørgsmålet.

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, om hendes gruppes taletid, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira og Annie Schreijer-Pierik.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke og Bernard Monot.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Roberto Gualtieri, for ECON, om færdiggørelse af Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 23.11.2016.

(Mødet udsat i nogle minutter)


15. Europæisk forsvarsunion (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en europæisk forsvarsunion [2016/2052(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek og Maria Lidia Senra Rodríguez.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 22.11.2016.


16. Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om udnyttelse af vandvejstransportens potentiale [2015/2350(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (stedfortræder for ordføreren) foretog forelæggelsen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský og Ruža Tomašić.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 22.11.2016.


17. Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet [2016/2139(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira og Krzysztof Hetman.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10 i protokollen af 22.11.2016.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu og Deirdre Clune.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 593.806/OJMA).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Juridisk meddelelse